Skip to main content Skip to main menu Skip to search
  1. Domov
  2. Zákaznícky servis
  3. Podmienky registrácie a pravidlá správania sa

Podmienky registrácie a pravidlá správania sa

PODMIENKY REGISTRÁCIE ORIFLAME

Oriflame a klient uzatvárajú Rámcovú zmluvu za podmienok uvedených v bode 9 písm. a) až g).

Oriflame a klient svojím podpisom potvrdzujú, že súhlasia bez výhrad s podmienkami uvedenými v bode 1 až 13.

Klient prehlasuje, že jeho sponzorka ho poučila o Všeobecných podmienkach, Záručných podmienkach a s Reklamačným poriadkom Oriflame, s ktorými bez výhrad súhlasí.

 

1. Podpísaním tejto žiadosti žiadam o prijatie za kozmetickú poradkyňu kozmetického poradcu) Oriflame podľa všeobecných podmienok Oriflame.

2. Prehlasujem, že som občiankou (občanom) Slovenskej republiky, alebo ak nie, mám na jej území trvalý alebo prechodný pobyt.

3. Som si vedomá (vedomý) toho, že kozmetickou poradkyňou (kozmetickým poradcom) sa stanem pridelením registračného čísla.

4. Prehlasujem, že moja sponzorka (sponzor) ma poučila (poučil) o všeobecných podmienkach Oriflame a že im rozumiem.

5. V prípade, ak sa mojej žiadosti vyhovie a pridelením registračného čísla sa stanem kozmetickou poradkyňou (kozmetickým poradcom) Oriflame, zaväzujem sa dodržiavať Všeobecné podmienky Oriflame platné v čase zakúpenia tovaru. Môžem sa s nimi oboznámiť prostredníctvom tlačovín: Katalóg, Svet Oriflame, Extra ponuka, Wellness katalóg, Príručka pre poradcu, Program Vitajte v Oriflame, Cenník, Cesta k úspechu/príručka pre lídrov, Cesta k úspechu/malé vydanie, ktoré sú zverejnené aj na stránke www.oriflame.sk, po prihlásení v sekciách Podpora predaja, Objednávanie a Môj obchod, ďalej v tejto Žiadosti o registráciu, Objednávkovom formulári a listoch štatutárnych zástupcov. Kozmetický poradca svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámi so všeobecne platnými podmienkami v čase kúpy tovaru a za týchto podmienok kozmetické výrobky kupuje.

6. Som si vedomá (vedomý) toho, že v prípade porušenia všeobecných podmienok Oriflame mi môže byť registrácia zrušená okamžite a bez náhrady.

7. Som si vedomá (vedomý) toho, že moja registrácia nezakladá pracovnoprávny ani jemu obdobný vzťah mňa s Oriflame alebo so svojou sponzorkou (sponzorom) a že nemám právo robiť v mene Oriflame verejné vyhlásenia a prísľuby, ani jednať a robiť v jeho mene právne úkony.

8. Som si vedomá (vedomý) toho, že v prípade akýchkoľvek otázok mám právo obrátiť sa telefonicky alebo osobne na svoju sponzorku (sponzora), vyššiu sponzorku (sponzora) alebo na manažérku (manažéra) svojej obchodnej skupiny, ktorí sú povinní poskytnúť mi požadované informácie.

9. Oriflame a klient uzatvárajú Rámcovú zmluvu (ďalej len zmluva) za nasledovných podmienok, ktoré sa stávajú súčasťou konkrétnej kúpnej zmluvy podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka. Predmetom zmluvy je predaj kozmetických výrobkov klientovi a klient sa zaväzuje zaplatiť Oriflame ich cenu, v lehote splatnosti faktúry. Množstvo pre jednotlivé kozmetické výrobky bude stanovené v individuálnych objednávkach klienta na základe Katalógov Oriflame, v ktorých je uvedený: popis výrobku, jeho kód, cena. Súčasťou Katalógu Oriflame je cenník, v ktorom sa nachádzajú odberné miesta označené číselným kódom. Klient má právo objednať konkrétne kozmetické výrobky telefonicky, faxom, e-mailom, internetom, osobne, písomnou objednávkou.

a) Miesto plnenia je podľa označenia číselného kódu odberného miesta klientom.

b) Dopravu predmetu kúpy na miesto určenia zabezpečuje Oriflame tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho poškodením a znehodnotením.

c) Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah vzniknutý na základe tejto zmluvy, sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, a táto zmluva trvá po dobu trvania registrácie klienta.

d) Práva a povinnosti účastníkov tejto zmluvy a podmienky ich spolupráce sú vzájomne dohodnuté vo „Všeobecných podmienkach“ Oriflame, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a sú zmluvným stranám známe. „Všeobecné podmienky“ sú medzi zmluvnými stranami dohodnuté ako vzájomne záväzné na predaj a kúpu kozmetických výrobkov, uskutočňovaných medzi nimi na základe jednotlivých kúpnych zmlúv dohodnutých formou samostatných objednávok.

e) Všeobecné podmienky, Záručné podmienky a Reklamačný poriadok Oriflame, prevzal klient pri podpise tejto zmluvy, a sú obsiahnuté v brožúre „Príručka kozmetického poradcu Oriflame“. Všeobecné podmienky Oriflame sú zverejňované aj prostredníctvom tlačovín a internetu v Ceste úspechu, ponukovom katalógu, informačnom časopise Svet Oriflame.

f) Klient svojím podpisom na prvej strane potvrdil, že sa oboznámil so Všeobecnými podmienkami, Záručnými podmienkami a Reklamačným poriadkom Oriflame, s ktorými bez výhrad súhlasí.

g) ORIFLAME a klient vyhlasujú, že túto zmluvu si prečítali pred jej podpísaním, že bola uzavretá po vzájomnej dohode, podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú na prednej strane. Klient svojím podpisom potvrdzuje, že pri podpisovaní tejto zmluvy mu bola doručená „Príručka kozmetického poradcu Oriflame“, ktorá obsahuje Všeobecné podmienky, Záručné podmienky a Reklamačný poriadok Oriflame.

10. Som si vedomá (vedomý) toho, že pridelením registračného čísla zároveň uzatváram ako kozmetická poradkyňa (kozmetický poradca) so svojou sponzorkou (sponzorom) v zmysle Občianskeho zákonníka a všeobecných podmienok Oriflame nepomenovanú zmluvu a súhlasím s jej podmienkami, ktoré sú nasledovné:

a) Sponzorka (sponzor) sa zaväzuje navrhnúť a odporučiť oslovenú (osloveného) za kozmetickú poradkyňu (kozmetického poradcu) Oriflame.

b) Ak sa klientka/klient stane kozmetickou poradkyňou/poradcom, zaväzuje sa odstupovať a prijímať, podľa všeobecných obchodných podmienok Oriflame, kampaňovú zľavu z osobného nákupu alebo jej časť.

c) Ostatné ustanovenia zmluvy sa riadia platnými slovenskými právnymi predpismi a všeobecnými podmienkami Oriflame.

d) Táto zmluva je platná a účinná iba kým trvá registrácia kozmetickej poradkyne (kozmetického poradcu) v Oriflame a zaniká v okamihu zániku registrácie.

e) Obe zmluvné strany si zmluvu prečítali a rozumejú jej. Prehlasujú, že zmluva nebola uzatvorená za jednostranne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú.

f) Túto zmluvu nemožno vypovedať ani ukončiť vzájomnou dohodou počas trvania registrácie kozmetickej poradkyne (kozmetického poradcu) v Oriflame, iba ak by kozmetická poradkyňa (kozmetický poradca) uzatvorila (uzatvoril) takú istú zmluvu s inou sponzorkou (sponzorom) Oriflame a to v súlade s Cestou k úspechu, oddiel 2 – Členstvo a oddiel 3 - Udržiavanie línie sponzorstva. V takom prípade dňom, keď nadobudne účinnosť posledne menovaná zmluva, táto zmluva zaniká.

g) V prípade zániku registrácie sponzorky (sponzora) v Oriflame táto zmluva zaniká a zároveň začína byť platná a účinná nepomenovaná zmluva medzi kozmetickou poradkyňou (kozmetickým poradcom) a sponzorkou (sponzorom) sponzorky (sponzora) za rovnakých podmienok ako v zanikajúcej zmluve.

11. Som si vedomá (vedomý) toho, že pridelením registračného čísla zároveň uzavieram ako príkazca s Oriflame ako príkazníkom v zmysle §§ 724 - 741 Občianskeho zákonníka a všeobecných podmienok Oriflame bezodplatnú príkaznú zmluvu a súhlasím s jej podmienkami, ktoré sú nasledovné:

a) príkazník sa zaväzuje, že pre príkazcu v jeho mene a na jeho účet vykoná podľa pravidiel stanovených vo všeobecných podmienkach Oriflame a v súlade s podmienkami stanovenými v nepomenovanej zmluve odvod mesačnej zľavy z osobného nákupu alebo jej časti v prospech sponzorky (sponzora).

b) Ostatné ustanovenia príkaznej zmluvy sa riadia platnými slovenskými právnymi predpismi a všeobecnými podmienkami Oriflame.

c) Táto príkazná zmluva je platná a účinná iba kým trvá registrácia príkazcu v Oriflame a zaniká v okamihu zániku registrácie.

d) Obe zmluvné strany si zmluvu prečítali a rozumejú jej. Prehlasujú, že zmluva nebola uzatvorená za jednostranne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú.

e) Túto zmluvu nemožno vypovedať ani ukončiť vzájomnou dohodou počas trvania registrácie príkazcu v Oriflame.

f) V prípade zániku registrácie príkazcu v Oriflame zaniká dňom zániku registrácie aj táto príkazná zmluva.

12. Zánikom jednej zo zmlúv uvedených v bodoch 10, 11 alebo 12 zanikajú aj ostatné dve zmluvy, iba ak by v čase zániku zmluva bola nahradená rovnakou zmluvou s inou zmluvnou stranou.

13. Týmto dávam Oriflame súhlas na zasielanie elektronických faktúr v súlade s ustanovením § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov na moju e-mailovú adresu uvedenú v Žiadosti o registráciu, prípadne mnou dodatočne zadanú priamo do systému. Faktúra sa považuje za doručenú dňom odoslania. Zaväzujem sa Oriflame informovať o akýchkoľvek zmenách, majúcich vplyv na zasielanie elektronických faktúr, najmä zmenu kontaktného e-mailu pre zasielanie elektronických faktúr. Zároveň týmto potvrdzujem, že mám výlučný prístup ku kontaktnému e-mailu pre zasielanie elektronických faktúr a vyhlasujem, že som si vedomá (vedomý), že uvedené údaje sú predmetom obchodného tajomstva, ktoré som povinná (povinný) zachovávať. Oriflame nezodpovedá za akýkoľvek únik informácii z e-mailu kozmetickej poradkyne(kozmetického poradcu). Kozmetická poradkyňa (kozmetický poradca) je oprávnená odvolať tento súhlas písomným oznámením doručeným Oriflame.

 

PRAVIDLÁ SPRÁVANIA SA

Je dôležité, aby ste si prečítali Etický kódex Oriflame (“Kódex”) a nižšie uvedené Stanovy, pretože tvoria neoddeliteľnú súčasť podmienok Žiadosti o registráciu poradcu. Poradca Oriflame musí dodržiavať Kódex, Stanovy a akékoľvek dodatky k nim, ktoré boli uverejnené vo Svete Oriflame alebo boli inak komunikované poradcovi Oriflame. Oriflame si kedykoľvek a s okamžitou platnosťou vyhradzuje právo na ukončenie členstva poradcu Oriflame, ktorý poskytol nepravdivé informácie v Žiadosti o registráciu poradcu, alebo porušil Kódex alebo Stanovy. Termínovaní poradcovia Oriflame strácajú všetky práva a privilégiá súvisiace s ich členstvom, vrátane ich siete. Kódex a Stanovy sú tu pre vašu ochranu, aby zaistili, že všetci ostatní poradcovia Oriflame zachovávajú rovnako vysoké štandardy práce. V súlade s etickými požiadavkami Oriflame sa očakáva od poradcov Oriflame, že budú dodržiavať všetky právne predpisy platné na území krajiny, v ktorej vykonávajú svoju Oriflame obchodnú činnosť, aj keď niektoré povinnosti nie sú ustanovené v Kódexe alebo Stanovách.

I.     ETICKÝ KÓDEX ORIFLAME

Ako poradca Oriflame súhlasím s tým, že budem vykonávať svoju obchodnú činnosť podľa nasledovných pravidiel:

1.1. Budem dodržiavať a riadiť sa Stanovami tak, ako sú ustanovené v tejto oficiálnej Oriflame príručke a ostatných tlačovinách Oriflame.

1.2. S kýmkoľvek sa ako poradca Oriflame stretnem pri uskutočňovaní svojej obchodnej činnosti, budem s ním zaobchádzať v súlade so spoločnosťou uznávanými zásadami.

1.3. Svojim zákazníkom, poradcom a tretím osobám budem úprimne a pravdivo prezentovať produkty Oriflame, zárobkové príležitosti Oriflame, s tým súvisiace školenia a iné príležitosti a výhody, ktoré Oriflame ponúka mojim zákazníkom a poradcom. Či už ústne, alebo písomne, budem podávať len také informácie, ktoré súvisia s produktmi, zárobkami a inými príležitosťami, ktoré sa spomínajú v oficiálnych tlačovinách Oriflame.

1.4. Pri starostlivosti o svojich zákazníkov, vybavovaní objednávok a aj pri vybavovaní reklamácií budem konať zdvorilo a promptne. Pri výmene výrobkov budem postupovať v súlade s postupmi uvedenými v oficiálnych tlačovinách Oriflame.

1.5. Ako poradca Oriflame budem prijímať a plniť svoje povinnosti (vrátane tých, ktoré prináležia Sponzorovi a Direktorovi - ak dosiahnem tieto úrovne podľa Cesty k úspechu), tak, ako sú ustanovené v oficiálnych tlačovinách Oriflame.

1.6. V spolupráci s Oriflame budem vystupovať lojálne, úprimne a zodpovedne.

1.7. Za žiadnych okolností nevyužijem obchodnú sieť Oriflame na predaj iných výrobkov než tých, ktoré sú schválené Oriflame. Budem rešpektovať systém priameho predaja a distribúcie zákazníkovi, a preto nebudem predávať prostredníctvom kamenného obchodu (zákaz platí aj pre stánkový predaj) alebo online obchodu. Katalógové ceny výrobkov Oriflame sú záväzné ceny, za ktoré budem predávať výrobky Oriflame svojim zákazníkom.

1.8. Budem rešpektovať práva a predpisy krajiny, kde budem vykonávať svoju obchodnú činnosť a tiež aj práva a predpisy cudzích krajín, v ktorých budem budovať medzinárodnú sieť.

II.   STANOVY

  1. DEFINÍCIE

 A. “Poradca Oriflame” na účely tohto dokumentu zahŕňa ktoréhokoľvek poradcu Oriflame bez ohľadu na titul a úroveň (vrátane Lídrov, manažérov, direktorov a vyšších).

B. “Osobná webová stránka” je webová stránka navrhnutá, vyhotovená a hostovaná firmou Oriflame v prospech poradcu Oriflame.

C. “Oriflame” v tomto dokumente znamená miestny subjekt Oriflame, s ktorým ste uzavreli Žiadosť o registráciu, ak nie je ustanovené inak.

D. “Línia sponzorstva ” zahŕňa poradcu Oriflame, jeho sponzora atď. Táto línia je zakončená priamo spoločnosťou Oriflame.

E. “Osobná skupina” sú všetci poradcovia Oriflame sponzorovaní priamo alebo nepriamo poradcom Oriflame, ale nezahŕňa priamo sponzorovaných 24% poradcov a ich skupiny.

F. “Obchodná skupina” je celá línia, vrátane 24% poradcov Oriflame a ich skupín.

G. “Tlačoviny Oriflame” sú Cesta k úspechu, Katalógy, Príručka kozmetického poradcu, Príručka sponzora, Svet Oriflame a ostatné publikované materiály alebo informácie uverejnené na oficiálnej webovej stránke Oriflame.

H. “Sponzor” je osoba, ktorá zaregistruje novú osobu do Oriflame.

 2.ČLENSTVO

2.1 Všeobecne platí, že kandidát, ktorý sa chce stať poradcom Oriflame, má byť sponzorovaný registrovaným poradcom Oriflame. Za istých okolností môže Oriflame prideliť perspektívneho poradcu do ľubovoľnej siete.

2.2 Jednotlivec môže mať len jedno členstvo Oriflame, či už priame alebo nepriame. Nepriame členstvo je členstvo napr. prostredníctvom vlastníctva podielov v spoločnosti, ktorá je registrovaná ako poradca Oriflame.

2.3 Oriflame si vyhradzuje právo odmietnuť akúkoľvek Žiadosť o registráciu.

2.4 Žiadateľ musí spĺňať podmienky na právnu spôsobilosť podľa platnej legislatívy územia, kde vykonáva svoju obchodnú činnosť. Oriflame môže podľa vlastného uváženia odsúhlasiť žiadateľov, ktorí nemajú spôsobilosť na právne úkony, pokiaľ budú mať písomný súhlas právneho zástupcu/cov.

2.5 Členstvo môže byť udelené jednotlivcom alebo spoločnostiam s ručením obmedzeným alebo partnerom, kde strany sú buď manželia, druh/družka alebo rodič a dieťa/deti. Prechod na inú formu členstva musí byť schválený spoločnosťou Oriflame. Právny subjekt musí poskytnúť meno oprávnenej osoby, ktorá bude konať v jeho mene, ako aj akékoľvek obmedzenia v jeho oprávnení. Partneri nesú spoločnú zodpovednosť a Oriflame môže v prípade neplatenia ich záväzkov požadovať vyrovnanie dlhu od jedného z nich alebo od obidvoch.

2.6 Poradca Oriflame nebude požadovať od poradcov alebo potenciálnych poradcov neprimerane vysoké poplatky za školenie alebo propagačné materiály. Akékoľvek poplatky účtované poradcovi Oriflame sa musia priamo vzťahovať na hodnotu poskytnutých materiálov, výrobkov alebo služieb.

2.7 Členstvo poradcu Oriflame skončí 17 katalógových období (kampaní) po podaní poslednej objednávky, na vlastnú žiadosť poradcu alebo z rozhodnutia Oriflame.

2.8 Členstvo môže byť opäť nadobudnuté registráciou a zaplatením registračného poplatku.

2.9 Ak by sa chcel partner poradcu Oriflame stať poradcom Oriflame, obaja partneri musia byť buď sponzorovaní pod jedným členstvom (vo forme spoločnosti s ručením obmedzeným alebo partnerstva), alebo oddelene pod manželkou alebo manželom, ktorý sa prvý stal poradcom Oriflame. Ak sa manžel/druh pripojí pod oddeleným členstvom, akákoľvek odmena, zarobená partnerom, bude odpočítaná z akejkoľvek vyššej odmeny partnera, ktorý sa pridal skôr – ak je táto odmena dôsledkom ukončenia predchádzajúceho členstva partnera, ktorý sa pridal ako druhý.

2.10 Bývalý poradca Oriflame (alebo manžel bývalého poradcu Oriflame) môže požiadať o nové členstvo podľa  nasledovných podmienok:

a) Prešlo najmenej šesť mesiacov, odkedy bolo poradcovi ukončené predchádzajúce členstvo na jeho žiadosť (ak nie je dohodnuté inak s Oriflame).

b) V novej žiadosti o členstvo musí byť uvedené, že sa podáva podľa tohto pravidla.

c) Bývalý poradca Oriflame sa môže opäť prihlásiť na pozíciu poradcu bez toho, aby uviedol, že bol v minulosti poradcom Oriflame, ak bol neaktívny aspoň 12 mesiacov po ukončení členstva.

2.11 Oriflame si vyhradzuje právo pozastaviť členstvo poradcu Oriflame s okamžitou účinnosťou až na 12 mesiacov počas vyšetrovania porušenia pravidiel.

3. UDRŽIAVANIE LÍNIE SPONZORSTVA

3.1 Poradca Oriflame sa nesmie opätovne registrovať pod inou líniou sponzorstva. Ak tak urobí, stratí celú svoju sieť, ktorá prejde pod jeho sponzora. Opätovne sa smie

zaregistrovať len po ukončení členstva (bod 2.10.)

3.2 Prechod členstva z jedného sponzora na druhého je možný len v špeciálnych prípadoch a výlučne na základe rozhodnutia Oriflame.

3.3 Prechod osobnej skupiny nie je dovolený.

3.4 Poradca Oriflame, ktorý chce preniesť svoje členstvo, tak môže urobiť, len ak ho prenesie na svojich blízkych príbuzných (podľa uváženia Oriflame). Písomná žiadosť o takýto prechod musí byť zaslaná do Oriflame. Poradca Oriflame, ktorý preniesol svoje členstvo podľa tohto pravidla, môže opätovne žiadať o členstvo najskôr šesť mesiacov od prechodu svojho posledného členstva.

3.5 V prípade, že dôjde k úmrtiu poradcu Oriflame, členstvo bude ukončené do troch mesiacov odo dňa úmrtia, pokiaľ jeho príbuzný nepodá žiadosť o prechod členstva. Po ukončení členstva budú všetky nevyplatené platby zosnulého poradcu Oriflame prevedené na oprávneného dediča poradcu Oriflame. Oriflame si vyhradzuje právo požadovať dokumenty, ktoré dokazujú oprávnenie dediča, ako podmienku na vyplatenie platieb.

4. POVINNOSTI PORADCU

4.1 Poradca Oriflame nesmie používať obchodnú sieť Oriflame na predaj výrobkov alebo programov, ktoré nie sú oficiálne schválené Oriflame.

4.2 Poradca Oriflame nesmie prebrať potenciálneho poradcu od iného poradcu Oriflame, ani sa pokúsiť robiť nábor poradcov Oriflame, ktorí sú v línii sponzorstva iného poradcu Oriflame.

4.3 Poradca Oriflame nemá zamestnanecký pomer s Oriflame. Pri prezentovaní obchodných príležitostí Oriflame iným ľuďom musí poradca Oriflame jasne prezentovať nezávislý charakter svojho obchodu, a že medzi ním a Oriflame neexistuje žiaden zamestnanecký vzťah.

4.4 Poradca Oriflame nemá právo zaväzovať sa, alebo prijímať záväzky v mene Oriflame. Musí odškodniť Oriflame v prípade výdavkov a škôd, ktoré vzniknú z dôvodu nedodržania týchto pravidiel.

4.5 Oriflame nestanovuje pre svojich poradcov žiadne podmienky na minimálne nákupy, či už v množstve alebo v hodnote. Rovnako ani poradca Oriflame nesmie nútiť poradcov vo svojej línii, aby si cez neho objednávali minimálne množstvá, alebo si vytvárali zásoby výrobkov. Všetci poradcovia Oriflame môžu objednávať ľubovoľné množstvá priamo od Oriflame. Poplatky za manipuláciu a dodanie tovaru závisia od veľkosti objednávky. Je na rozhodnutí poradcu Oriflame, či si bude vytvárať zásoby výrobkov.

4.6 Poradca nesmie objednávať v mene iného poradcu bez jeho predchádzajúceho písomného súhlasu.

4.7 Poradca Oriflame musí dodržiavať všetky zákony, predpisy a kódexy, ktoré sa vzťahujú na výkon jeho členstva, vrátane všetkých daňových zákonov a predpisov týkajúcich sa povinnosti registrácie pre daň a jej plnenia. Poradca Oriflame nesmie vykonávať takú činnosť, ktorá by mohla zdiskreditovať jeho alebo Oriflame.

4.8 Od začiatku kontaktu so zákazníkom sa musí poradca Oriflame predstaviť a vysvetliť, z akého dôvodu alebo za akých okolností oslovuje zákazníka. Poradca Oriflame musí zaistiť úplnú transparentnosť svojej osoby ako poradcu Oriflame v akejkoľvek komunikácii súvisiacej s Oriflame, či už mailovej alebo prostredníctvom webovej stránky, sociálnych médií, atď. Musí poskytnúť svoje meno, kontaktné informácie a tiež informáciu, že odosielateľ nie je oficiálny zástupca Oriflame. Pri akejkoľvek prezentácii svojej osoby musí vždy uviesť slovo “nezávislý” pred “poradca Oriflame”, ako napríklad v mailových podpisoch, na vizitkách, webovej stránke, stránke sociálnych médií a podobne.

4.9 Informácie, ktoré poradca Oriflame poskytne zákazníkovi, musia byť jasné a zrozumiteľné s ohľadom na princíp dobrej viery v obchodných transakciách a princíp ochrany tých, ktorí podľa platnej miestnej legislatívy nie sú spôsobilí na právne úkony, ako napríklad neplnoleté osoby.

4.10 Poradca Oriflame nesmie zneužiť dôveru jednotlivých zákazníkov, musí rešpektovať obchodnú neskúsenosť zákazníkov a nesmie zneužívať zákazníkov vek, chorobu, mentálnu alebo fyzickú slabosť, dôverčivosť, nedostatok porozumenia alebo neznalosť jazyka.

4.11 Ak zákazník žiada uplatnenie záruky spokojnosti, poradca mu ponúkne na výber vrátenie plnej nákupnej sumy alebo náhradu v podobe výmeny výrobku za rovnaký alebo iný výrobok Oriflame, ak je to v rámci platnej miestnej reklamačnej lehoty.

4.12 Poradca Oriflame musí prerušiť obchodnú prezentáciu, ak ho o to požiada zákazník a prijať kroky, ktoré zaistia ochranu súkromných informácií, ktoré boli poskytnuté existujúcimi alebo potenciálnymi zákazníkmi. Poradca Oriflame bude v primeranom čase a primeraným spôsobom osobne, telefonicky alebo elektronicky kontaktovať zákazníka tak, aby ho nijakým spôsobom neobťažoval.

4.13 Pri budovaní osobnej skupiny, poradca Oriflame musí zaistiť, že všetci noví poradcovia Oriflame dodržiavajú úverové podmienky uvedené v Príručke kozmetického poradcu.

4.14 Ak sa poradca Oriflame chce stať sponzorom, musí zaistiť zaškolenie a podporu poradcom Oriflame, ktorých sponzoruje.

4.15 Poradca Oriflame nesmie poskytnúť rozhovory vzťahujúce sa na, alebo súvisiace s Oriflame, žiadnym médiám, či už prostredníctvom televízie, internetu, rádia, časopisu a podobne, ani používať žiadne reklamné médiá (vrátane virálnej reklamy cez SMS, internet, atď.) na účely reklamy jeho obchodu Oriflame bez predchádzajúceho písomného súhlasu Oriflame.

4.16 Poradca Oriflame sa nesmie zapájať do dialógov na sociálnych médiách, ktoré skresľujú alebo podávajú nesprávne alebo zavádzajúce informácie o Oriflame, jeho výrobkoch alebo službách, alebo môžu všeobecne viesť k strate dobrej povesti Oriflame. Prosím prečítajte si Dialóg na sociálnych médiách – 10 Zlatých pravidiel.

5. INÉ PRAVIDLÁ A OPATRENIA

5.1. Podľa všeobecných pravidiel Oriflame nie sú dostupné žiadne výhradné územia alebo licencie. Žiaden poradca Oriflame nemá právomoc udeliť, predať, previesť alebo prideliť takéto územie alebo licenciu. Každý poradca Oriflame môže slobodne obchodovať na ktoromkoľvek mieste krajiny, v ktorej je zaregistrovaný.

5.2 Poradca Oriflame musí rešpektovať to, že Oriflame podniká na niektorých trhoch, nie však vo všetkých krajinách sveta, pričom prísne dodržiava svoje povinnosti týkajúce sa bezpečnosti výrobkov, registrácie výrobkov, dovozu a ostatných pravidiel, ktoré sa vzťahujú na obchod v danej krajine. Oriflame nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu, spory alebo nároky, ktoré vzniknú z alebo v súvislosti s cezhraničným obchodom uskutočneným poradcami Oriflame do krajín mimo trhov, kde Oriflame podniká. Oriflame preto bude považovať poradcu Oriflame plne zodpovedného za všetky škody spôsobené takým konaním.

5.3 Poradca Oriflame je nezávislý od Oriflame. Jediný titul, ktorý môže používať na vizitkách, iných tlačených materiáloch alebo v e-mailovej korešpondencii je “Nezávislý (kozmetický) poradca” alebo “Nezávislý (kozmetický) poradca Oriflame” a ak sa kvalifikoval vyššie “Nezávislý (kozmetický) manažér” a “Nezávislý (kozmetický) direktor”.

5.4 Propagačné materiály, Osobné webové stránky poradcu Oriflame a iné aplikácie sociálnych médií, napr. na Facebook-u, poskytované Oriflame, môžu byť používané v súlade s ich účelom bez ďalšieho súhlasu. Má sa za to, že poradcovia Oriflame nemôžu zaregistrovať alebo hostovať webovú stránku alebo domovskú stránku s doménou obsahujúcou názov “Oriflame”. Poradcovia Oriflame môžu zvyšovať návštevnosť oficiálnych webových stránok Oriflame, blogov a podobne. Oriflame si vyhradzuje právo vopred schváliť materiál, ktorý má byť uverejnený. Všeobecné podmienky o online aktivite poradcov Oriflame sú bližšie popísané v Pravidlách používania webových stránok pre poradcu.

5.5 Oriflame ochranné známky, logá a názov sú vlastníctvom Oriflame Cosmetics Global S.A. a nesmú byť používané poradcom Oriflame, ani v tlačených materiáloch, ani uverejnené na internete, bez predchádzajúceho písomného súhlasu od Oriflame. Po získaní takéhoto súhlasu, ochranné známky a logá musia byť použité presne podľa pravidiel Oriflame.

5.6 Žiaden poradca Oriflame nesmie vyrábať alebo obstarávať od iného zdroja než je Oriflame žiadnu vec, na ktorej sú vytlačené alebo zobrazené ochranné známky alebo logá, pokiaľ to nie je vopred písomne schválené Oriflame.

5.7 Všetky tlačoviny Oriflame, videá, fotografie, dizajn sú chránené autorským právom a nesmú byť nikým reprodukované vcelku alebo sčasti, ani v tlačených materiáloch, ani uverejnené na internete, bez predchádzajúceho písomného súhlasu od Oriflame. Ak je materiál, ktorý je chránený autorským právom, používaný oprávnene, musí pri ňom byť uvedený viditeľný a nespochybniteľný odkaz na autorské právo Oriflame.

5.8 Žiaden poradca Oriflame nesmie predávať, predvádzať alebo vystavovať výrobky Oriflame v stálej obchodnej prevádzke, internetovom obchode, aukciách ako je Ebay alebo podobne. Žiadne tlačoviny Oriflame nesmú byť predávané alebo vystavené v takýchto obchodných prevádzkach. Zariadenia, ktoré technicky nie sú obchodnými prevádzkami, ako sú kozmetické salóny, môžu byť používané ako miesta na vystavenie, ale nie na predaj výrobkov.

5.9 Obsahy webových stránok Oriflame, ako sú texty, grafika, fotografie, dizajny a programovanie, sú taktiež chránené autorským právom a nesmú byť použité na komerčné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu od Oriflame.

5.10 Spamovanie (zneužívanie elektronických systémov správ na zasielanie hromadných správ bez rozdielu) je prísne zakázané. Tieto správy nesmú byť zasielané v mene Oriflame, a preto plnú zodpovednosť za obsah týchto správ nesie odosielateľ.

5.11 Za žiadnych okolností nie je žiadna osoba oprávnená prebaliť alebo iným spôsobom upraviť balenie alebo označenie výrobkov. Výrobky Oriflame musia byť predávané len v originálnom balení.

5.12 Výrobky Oriflame nespôsobujú škodu alebo ujmu, ak sú používané za konkrétnym účelom a v súlade s poskytnutým návodom. Oriflame má uzatvorené poistenie zodpovednosti za svoje výrobky. Poistenie pokrýva ujmu alebo škodu zapríčinenú chybným výrobkom, ale nepokrýva neopatrné alebo nedbanlivé použitie alebo nevhodné použitie výrobku.

5.13 Oriflame si vyhradzuje právo odpočítať kedykoľvek akúkoľvek neuhradenú faktúru po lehote splatnosti z akejkoľvek kampaňovej zľavy z obratu alebo bonusu poradcu Oriflame.

5.14 Oriflame má právo zmeniť svoje ceny a sortiment výrobkov bez predchádzajúceho oznámenia. Oriflame neposkytne kampaňovú zľavu z obratu, bonus alebo žiadnu inú kompenzáciu za straty spôsobené zmenou cien, zmenami sortimentu alebo nedostatkom tovaru na sklade.

5.15 Ak je poradca Oriflame akýmkoľvek spôsobom zapojený, legálne alebo inak, do sporu alebo činnosti, ktorá sa môže týkať, alebo negatívne ovplyvniť Oriflame alebo jeho reputáciu, poradca Oriflame to musí ihneď písomne oznámiť Oriflame.

5.16 Oriflame si vyhradzuje právo s okamžitou platnosťou rozšíriť alebo upraviť Cestu k úspechu, kvalifikačné kritériá alebo stanovy a iné pravidlá.

6. PRÁVA A POVINNOSTI DIREKTOROV A VŠETKÝCH VYŠŠÍCH TITULOV

Okrem vyššie uvedených všeobecných pravidiel, ktoré sa vzťahujú na všetkých poradcov Oriflame, nasledovné pravidlá sa špeciálne vzťahujú na Direktorov a vyššie tituly. Porušenie ktoréhokoľvek z týchto špeciálnych pravidiel má za následok okamžitú stratu postavenia Direktora (a vyššieho titulu) a súvisiacich práv – vrátane odmeny – a môže viesť až k ukončeniu členstva.

6.1 Direktor (a vyšší titul) sa musí starať o svoju osobnú skupinu poradcov počas každého katalógového obdobia, a to nasledujúcim spôsobom:

a) Registrovaním a neustálym rozširovaním svojej osobnej skupiny.

b) Podporovaním, vedením a motivovaním členov osobnej skupiny.

c) Uskutočňovaním pravidelných stretnutí za účelom tréningu, motivovania, stanovenia cieľov a vyhodnotenia.

d) Trénovaním poradcov Oriflame vo svojej línii, aby svoj Oriflame obchod robili čo najlepšie.

e) Udržiavaním častej komunikácie, informovaním o dátumoch, miestach stretnutia, produktových novinkách, tréningoch atď.

f) Účasťou na všetkých seminároch a stretnutiach organizovaných Oriflame.

g) Presadzovaním Kódexu a Stanov a ich príkladným dodržiavaním.

h) Účasťou na obchodných stretnutiach Oriflame, na ktoré ste pozvaný vaším regionálnym obchodným manažérom.

6.2 Direktor (a vyšší titul) nesmie reprezentovať (a/alebo byť členom) žiadnu inú spoločnosť priameho predaja.

6.3 Ak je partner Direktora reprezentantom a/alebo členom inej firmy priameho predaja, partner sa nemôže zúčastňovať na stretnutiach a podujatiach Oriflame a jeho aktivity musia byt oddelené od Oriflame. Ak je partner Direktora reprezentantom a/alebo členom inej firmy priameho predaja, Direktor o tom musí informovať Oriflame.

6.4 V prípade smrti Direktora (a vyššieho titulu), členstvo môže byť v určitých prípadoch a výlučne na základe rozhodnutia Oriflame zdedené príbuzným zosnulého, za predpokladu, že príbuzný môže hodnoverne dokázať, že bude schopný plniť všetky požiadavky Direktora (a vyššieho titulu), ako sú uvedené v časti 6.1. Písomná žiadosť o členstvo musí byť zaslaná do Oriflame do troch mesiacov odo dňa úmrtia. V prípade, že nedôjde k takejto žiadosti, členstvo zanikne.

6.5 Direktor (a vyšší titul) musí dodržiavať akékoľvek ďalšie pravidlá alebo pokyny, ktoré sú mu písomne oznámené z Oriflame.

7. POSTUP VYBAVENIA SŤAŽNOSTI

Akákoľvek sťažnosť o porušení Etického kódexu alebo Stanov bude zaslaná miestnej obchodnej organizácii Oriflame a/alebo generálnemu riaditeľovi spoločnosti Oriflame, ktorý pôsobí v danej krajine. Orgán pre vybavenie sťažnosti je na každom Oriflame trhu vedený generálnym riaditeľom (správca kódexu Oriflame) miestnej spoločnosti Oriflame.

PRÍLOHA – PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA WEBOVEJ STRÁNKY PRE PORADCU

1. Základné informácie

Tieto pravidlá slúžia pre objasnenie, ako môže poradca Oriflame dotvárať svoju prítomnosť na internete bez toho, aby narušil aktivity Oriflame slúžiace na budovanie značky, alebo porušil zákony, predpisy a dohody o autorskom práve.

2. Všeobecné informácie

Oriflame ponúka svojim poradcom možnosť vytvoriť si Osobnú webovú stránku poradcu ako aj rôzne iné, centrálne poskytované nástroje na predaj a podporu výrobkov Oriflame a obchodných príležitostí na internete. Tieto aplikácie sú dnes jediné schválené digitálne nástroje, na ktorých poradca môže ponúkať výrobky na predaj, ako aj zobrazovať obrázky a logotypy, na ktoré má Oriflame vlastnícke práva. Poradca môže hostovať webové stránky, na ktorých komunikuje o Oriflame, jeho výrobkoch a príležitosti, pokiaľ je jasne stanovené, že tieto stránky nie sú oficiálne stránky Oriflame. Vždy musí byť jasné, kto stojí za stránkou a príslušné kontaktné údaje musia byť viditeľné. Poradca by mal komunikovať vlastnými slovami a môže citovať Oriflame texty, len keď odkáže na ich zdroje. Poradca nesmie vytvárať stránky s elektronickým obchodom, na ktorých sa predávajú Oriflame výrobky, alebo inak obchodovať cez elektronický obchod mimo schválených aplikácií Oriflame.

3. Názov domény

Poradca nesmie registrovať názvy domény, ktoré obsahujú slovo “oriflame”. Poradca nesmie registrovať stránku sociálnych médií s názvom alebo zobrazením, ktoré môže zavádzať zákazníka tak, že uverí, že je to oficiálna Oriflame stránka/skupina:

- Názov skupiny alebo obrázok na sociálnom médiu (napr. Facebook, Twitter) musí jasne uvádzať, že je obsluhovaná jednotlivcom, napr. “Annin Oriflame tím” s Anninou vlastnou fotkou.

- Názov skupiny na stránke sociálneho média nesmie byť pomenovaná napr. “Oriflame Casablanca” a nesmie byť označená oficiálnym Oriflame obrázkom, napr. Oriflame logom. 

4. Prehlásenie

Poradca, ktorý hostuje svoje vlastné webové stránky a spomenie, že je súčasťou Oriflame, musí zaistiť, že zverejní informáciu, že je buď a) Nezávislý obchodný poradca Oriflame b) Nezávislý Oriflame poradca, alebo c) Nezávislý Oriflame kozmetický poradca (to, že sú pojmy rovnaké ako v Ceste k úspechu, musí byť lokálne overené). Táto informácia musí byť uverejnená na začiatku stránky a zároveň aj pod prehlásením, ktoré je viditeľné na všetkých stránkach webovej stránky. Meno a kontaktné informácie by mali byť dostupné na webovej stránke alebo v informáciách o účte na stránke sociálneho média. Ak má poradca súkromnú stránku bez prepojenia na Oriflame, tieto pravidlá sa na ňu samozrejme nevzťahujú.

5. Obsah a odkazy na Oriflame

Z oficiálnej webovej stránky Oriflame nesmie byť skopírovaný nijaký obsah a zverejnený pod vlastným menom. Ak poradca prepojí oficiálny obsah z domény vlastnenej Oriflame na svoju vlastnú doménu, musí to byť jasne uvedené.

6. Zobrazenia

Poradca nesmie zobrať statický alebo pohyblivý obrazový materiál z oficiálnej stránky Oriflame a zverejniť ho na svojej vlastnej stránke. Všetok obrazový materiál je chránený autorským právom a Oriflame nadobudol práva na jeho užívanie. Tieto práva sa nevzťahujú na poradcov.

- Pohyblivé zobrazenia; videá atď.: Môžu byť použité cez funkciu zdieľania, ak je dostupná. Funkcia zdieľania poskytuje automatický odkaz na zdrojovú stránku.

- Zobrazenia modelov alebo osôb: Môžu byť použité cez funkciu zdieľania, ak je dostupná. Funkcia zdieľania poskytuje automatický odkaz na zdrojovú stránku.

- Zobrazenia výrobkov Oriflame: Môžu byť použité s alebo bez funkcie zdieľania, pokiaľ je zdrojová stránka uvedená viditeľným a nespochybniteľným spôsobom napr.

(zdroj: www.oriflame.com 2012).

Akékoľvek nároky tretích strán, ktoré by mohli byť adresované Oriflame, budú postúpené poradcovi.

7. Logo Oriflame

Logo Oriflame môže byť použité vo formátoch, ktoré sa nachádzajú na oficiálnych webových stránkach Oriflame. Logo nesmie byť upravené alebo animované a môže byť použité iba v originálnom formáte len ako hlavička alebo päta stránky, ako aj v e-mailových podpisoch.

8. Zdieľanie cez sociálne médiá

Oriflame podporuje aktivitu svojich poradcov na blogoch, stránkach sociálnych sietí a podobne. Poradcom sa odporúča blogovať a komentovať o výrobkoch Oriflame, pokiaľ to považujú za vhodné, ale musia pritom dodržiavať Etický kódex - časť 1.3 o výrobkoch. Odporúčame, aby poradca podľa možnosti používal funkcie zdieľania poskytnuté Oriflame, aby sa zaistilo správne zobrazenie a zdrojové informácie.

9.  Marketing vo vyhľadávačoch

Poradca môže prevádzkovať marketing vo vyhľadávačoch, ako napr. Google Adwords, ak tým dodržiava pravidlá Oriflame o online aktivite. Zároveň,

- reklama musí jasne uvádzať, že bola vytvorená nezávislým poradcom,

- hlavička nesmie budiť dojem, že je to oficiálna alebo iným spôsobom schválená reklama Oriflame a

- je zakázané používať “Oriflame” ako kľúčové slovo.

Prosím, berte do úvahy, že každý nákupca napr. Adwords je sám zodpovedný za akékoľvek protiprávne konanie proti inému vlastníkovi značky.

PRÍLOHA – Dialóg na sociálnych médiách – 10 Zlatých pravidiel

1. Najprv a vždy počúvajte – Počúvajte prebiehajúce konverzácie. Kto sú najvplyvnejší prispievatelia? Ako sa konverzácia priebežne menila, ak vôbec? Keď porozumiete konverzácii, môžete do nej prispieť (ak je to relevantné).

2. Prispejte – Uistite sa, že hodnotne prispievate do konverzácií. Napríklad, ponúknite užitočné informácie, postrehy o výrobkoch alebo službách Oriflame. Uistite sa, že pridaná informácia sa zobrazí na príslušnom fóre, inak sa jej hodnota zníži a v najhoršom prípade bude považovaná za spam.

3. Odpovedzte – Keď počúvate konverzácie, budete schopní určiť tie, ktoré sa vzťahujú na Oriflame. Po identifikovaní týchto konverzácií budete mať príležitosť prispieť. Ak ste počúvali dôsledne a máte niečo pozitívne na zdieľanie, vaša účasť bude vítaná.

4. Buďte transparentný – Povedzte pravdu. Vaša úprimnosť – alebo neúprimnosť – bude rýchlo online spozorovaná. Vždy odhaľte svoje pravé meno a to, že ste nezávislý obchodný poradca Oriflame. Majte jasno o svojej úlohe.

5. Buďte rozvážny, presný a reálny – Odhaľte svoju identitu – buďte samým sebou.

6. Rešpektujte ostatných – Pamätajte na to, že Oriflame je globálna spoločnosť, ktorej zamestnanci, poradcovia a zákazníci odrážajú rôznorodé skupiny zvykov, hodnôt a názorov. Buďte samým sebou, ale buďte pritom ohľaduplný. To zahŕňa nielen zrejmé (rasizmus, pohlavie, násilie, hanlivá reč atď.), ale aj vhodné uváženie súkromia a tém, ktoré môžu byť nežiaduce alebo poburujúce – ako sú politika a náboženstvo.

7. Neodhaľujte majetkové alebo tajné informácie – Oriflame sa teší, že rozprávate o aktivitách Oriflame a vediete dialóg s komunitou a zákazníkmi. Avšak, pri zverejňovaní všeobecných informácií, ktoré sú dostupné na stránkach Oriflame, sa prosím ubezpečte, že uvádzate zdroj (napríklad: “zdroj: www.oriflame.com 2012”). Je zakázané uverejňovať autorský materiál a informácie, ktoré sú tajné alebo zatiaľ verejne nedostupné, ako sú budúce uvedenia a kampaňové informácie.

8. Predchádzajte hádkam – Ak vidíte skreslené skutočnosti o Oriflame na sociálnych médiách, môžete samozrejme nesúhlasiť. Avšak, vždy tak robte s maximálnym rešpektom a faktami.

9. Priznajte a opravte chyby – Ak sa pomýlite, povedzte, že je to vaša chyba a rýchlo sa opravte.

10. Nezabudnite na svoje základné povinnosti – Mali by ste zaistiť, že blogovanie, mikroblogovanie, sociálne siete atď. nie sú v rozpore s vašimi celkovými cieľmi alebo záväzkami voči zákazníkom.

Terminológia

Poradca: Za poradcu ste považovaný hneď, ako zaplatíte registračný poplatok a podáte prvú objednávku.

Aktívny poradca: Poradca, ktorý počas aktuálnej kampane podal objednávku.

Neaktívny poradca: Poradca, ktorý v aktuálnej kampani nepodal objednávku. Poradca môže byť neaktívny 1 (podal objednávku naposledy v predchádzajúcej kampani), neaktívny 2 (podal objednávku naposledy 2 kampane dozadu), neaktívny 3 (podal objednávku naposledy 3 kampane dozadu a pokiaľ si nepodá objednávku, na konci kampane bude zaradený do zoznamu spiacich poradcov).

Spiaci: Poradca, ktorý nepodal objednávku 4-17 kampaní dozadu od aktuálnej kampane.

Termínovaný: Poradca, ktorý nepodal objednávku v priebehu 17 po sebe nasledujúcich kampaní, alebo ktorého členstvo bolo ukončené na jeho vlastnú žiadosť alebo z rozhodnutia spoločnosti Oriflame.

Odídený z obchodnej skupiny: Je poradca, ktorý nepodal objednávku ani na konci tretej kampane za sebou a je tak zaradený do zoznamu spiacich poradcov. Poradca však zostáva zaregistrovaný a pokiaľ podá objednávku v období 17 kampaní, stáva sa reaktivovaným a je znova zapísaný do zoznamu obchodnej sily.

Reaktivovaný: Poradca, ktorý si podal objednávku po tom, ako bol 3 a viac kampaní neaktívny, a tým sa reaktivoval.

Zapojený: Nový poradca, ktorý podal objednávku.

Zaregistrovaný: Nový poradca, ktorý vyplnil a svojím podpisom potvrdil Žiadosť o registráciu, bez ohľadu na to, či už podal objednávku alebo nie.

Líder: Zahŕňa všetky úrovne od manažéra (12 %) až po najvyšší direktorský stupeň.

Manažér: Všetky úrovne od manažéra (12 %) po senior manažéra.

Direktor: Tento výraz platí pre každú pozíciu od Direktora (24 %) po najvyšší direktorský titul.

Obchodná sila: Všetci poradcovia (aj lídri), ktorí podali aspoň jednu objednávku za posledné tri kampane.

Osobná skupina: Všetci poradcovia Oriflame sponzorovaní priamo alebo nepriamo poradcom Oriflame, ale nezahŕňa priamo sponzorovaných 24% poradcov a ich skupiny.

Aktivita: Percentuálny podiel ľudí v obchodnej sile, ktorí si v aktuálnej kampani podali objednávku.

Bonusy: Je odmena aktívneho Lídra, ktorý sponzoruje jednu a viac odtrhnutých 24 % skupín. Aby ste sa kvalifikovali na akýkoľvek Oriflame bonus, musíte dosiahnuť za kampaň minimálnu osobnú objednávku 200 BB – bonusových bodov.

Bonusové body (BB): Každému výrobku, ktorý sa predáva, je pridelený určitý počet bonusových bodov. Bonusové body sa vypočítajú ako Hodnota nákupu/0,6 €.

Celkový obrat: Je to celkový predaj za kampaň, ktorý pozostáva z osobného predaja poradcu a z predaja členov jeho osobnej skupiny.

Okamžitý zisk: Je to rozdiel medzi cenou, za ktorú predáte (katalógová cena) a cenou, ktorú zaplatíte Oriflame (poradcovská cena).

Hodnota nákupu (HN): Sa rovná predaju za poradcovské ceny bez DPH a môže sa časom meniť v dôsledku cenových zmien. Z tejto hodnoty sa počíta vaša kampaňová zľava.

Kampaňová zľava z obratu: Je zľava (4-24 %), ktorú zarobíte na vašom osobnom predaji a predaji vašich poradcov.

Minimálna garancia: Je záruka, že dostanete spravodlivú odmenu za svoju činnosť vo svojej odtrhnutej 24% skupine, až kým so svojou osobnou skupinou opäť dosiahnete 10 000 BB. Pre uplatnenie minimálnej garancie však musíte so svojou osobnou skupinou dosiahnuť minimálne 4 000 BB. Viac informácií o výpočte minimálnej garancie nájdete v Ceste k úspechu – príručke pre Lídrov.

Objednávka na aktívneho poradcu: Počet objednávok aktívneho poradcu za aktuálnu kampaň.

Predaj na aktívneho poradcu: Celkový predaj na aktívneho poradcu. Vypočíta sa ako počet objednávok aktívneho poradcu x Priemerná objednávka čistého predaja.

Priemerná objednávka: Priemerná hodnota (čistého) predaja všetkých objednávok za kampaň.