Skip to main content Skip to main menu Skip to search
  1. Domov
  2. Giordani Gold Beauty Challenge Podmienky súťaže

Giordani Gold Beauty Challenge Podmienky súťaže

 

Podmienky súťaže 

 Giordani Gold Beauty Challenge

§ 1
  VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1. Organizátor súťaže "Giordani Gold Beauty Challenge" (ďalej len "súťaž") je Oriflame Slovakia s. r. o. , so sídlom spoločnosti na adrese Staromestská 3, zapísaná v Obchodnom registri Slovenskej republiky (ďalej len "Oriflame"). Súťaž prebieha na webovej stránke www.oriflame.com/sk. Súťaž sa tiež uverejňuje v sociálnych sieťach Facebook a Instagram.

2. Cieľom súťaže je vybrať víťaza, ktorý sa vydá do Talianska, aby zažil skúsenosť so značkou Oriflame a Giordani Gold a stal sa veľvyslancom značky Giordani Gold v meste Rím (cesta sa predbežne uskutoční v marci 2019).

3. Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky.

4. Právo na používanie názvu "Giordani Gold Beauty Challenge", ochrannej známky a značky súťaže a iných položiek týkajúcich sa súťaže, najmä pre reklamné a / alebo komerčné účely, je výlučným vlastníctvom spoločnosti Oriflame a nesmie byť žiadnym spôsobom bez písomného súhlasu spoločnosti Oriflame použité alebo zlikvidované akýmkoľvek spôsobom.

5. Súťaž je platná od 16. 10. 2018 do 31. 10. 2018 (označovaná ako "Termín súťaže").

6. Tieto pravidlá súťaže sú zverejnené a sú k dispozícii na stiahnutie prostredníctvom webovej stránky https://sk.oriflame.com/giordani-gold-beauty-challenge

7. Vstup do súťaže predstavuje súhlas s týmito pravidlami súťaže v celom rozsahu a uvádza, že účastník súťaže súhlasí s dodržiavaním tu uvedených pravidiel a tiež potvrdzuje, že splnil všetky podmienky, ktoré mu oprávňujú účasť súťaže. Ak účastník nespĺňa žiadnu z podmienok súťaže alebo porušuje niektorú z jeho zásad, účastník súťaže stráca právo zúčastniť sa súťaže a / alebo práva na ceny.

 

 


§ 2
ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE

1. Účastníci súťaže sú fyzické osoby, ktoré spĺňajú tieto podmienky:
a. sú starší ako 18 rokov v deň, kedy sa zúčastnili súťaže;
b. spravujú verejné účty na sociálnych médiách (Instagram, fan stránky Facebook, blog, kanál YouTube) bez obmedzenie počtu sledovateľov, fanúšikov alebo odberateľov;
c. prijali pravidlá súťaže.

2. Poradcovia Oriflame, zamestnanci spoločnosti Oriflame a ďalšie subjekty priamo zapojené do prípravy a vedenia súťaže v mene spoločnosti Oriflame, ako aj členovia najbližšej rodiny takýchto osôb sa na súťaži nemôžu zúčastniť. Najbližšími rodinnými príslušníkmi sa rozumejú potomkovia, súrodenci, manželia, rodičia, bratranci a adoptované deti týchto osôb.


§ 3
PRAVIDLÁ ÚČASTI

1. Súťaž je otvorená pre každého, ak sú splnené požiadavky uvedené v § 2 Pravidiel súťaže.

2. Účastníci súťaže súhlasia, že nebude spolupracovať s inými spoločnosťami a agentúrami tak pri vstupe do súťaže, ako aj počas celého trvania súťaže. Spoluprácou sa rozumejú marketingové a propagačné aktivity v prospech iných spoločností a agentúr.
 
3. Súťaž je rozdelená do nasledujúcich fáz:
I. etapa - VSTUP a VÝZVA Beautiful Challenge od 16. 10. do 31. 10. 2018
II. Fáza - VÝBER 10 INFLUENCEROV od 1. 11. do 30. 11. 
Návšteva Oriflame, makeup školenie a odovzdanie darčekov sa uskutoční v novembri 2018. 
Štádium výberu finálneho influencera, ktorý pocestuje do Talianska sa uskutoční najneskôr do 10. decembra 2018.

4. Účasť na jednej z fáz súťaže musí predchádzať účasti na predchádzajúcej fáze.

5. Pri vstupe do etapy I účastník súťaže dáva súhlas s používaním svojho mena a priezviska, fotografie a podobnosti pre propagačné, reklamné, reklamné alebo obchodné účely v akejkoľvek a všetkej mediálnej sieti na celom svete v priebehu akéhokoľvek obdobia Oriflame bez ďalšej kompenzácie Účastník súťaže, pokiaľ zákon neustanovuje inak.

6. Účasťou v súťaži, sú účastníci súťaže viazaní, že sa budú riadiť týmito pravidlami súťaže a rozhodnutiami spoločnosti Oriflame, ktoré sú konečné vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže.

7. Ceny sú neprenosné. Víťazi ktorejkoľvek z cien budú výhradne zodpovední za platbu všetkých daní, ak je to potrebné.


§ 4
ŠTÁDIÁ SÚŤAŽE


ŠTÁDIUM I - VSTUP DO SÚŤAŽE

1. Vstup do súťaže sa uskutoční uverejnením fotky podľa príslušného zadania na verejnom účte Instagram podľa pokynov na webových stránkach https://sk.oriflame.com/giordani-gold-beauty-challenge alebo na Instagrame Oriflame Slovensko a v propagačných materiáloch. Vstupom do súťaže účastník:

a) súhlasí s týmito pravidlami súťaže,

b) dáva súhlas so spracovaním jeho osobných údajov na účely súťaže.

2. Ak má byť príspevok na Instagrame platný, príspevok musí byť uverejnený na vlastnom profile a označený hashtagom #GGvyzva a relevantný oficiálny Instagram účet Oriflame (oriflameslovensko) musí byť označený.
  
3. Za vstup do súťaže, ktorý je uvedený v bode 1 sa predkladá dátum od 16. 10. do 31. 10. 2018.
 
4. Každá položka, ktorá sa podľa názoru Oriflame považuje za nevhodnú na zverejnenie, bude považovaná za neoprávnenú a bude odstránená spoločnosťou Oriflame.

5. Po zverejnení fotografie nemôže byť účastníkom súťaže obsah zmenený, pozmenený alebo upravený.

6. Položka súťaže (a) musí byť pôvodná a výhradná tvorba a akýkoľvek právny nárok a záujem vrátane (ale nie výlučne) autorského práva k fotografii musí byť vo vlastníctve výlučne účastníka súťaže (b) a nesmie porušovať pravidlá sociálnej siete (c), nesmie porušovať práva tretích strán vrátane, ale nie výhradne, autorských práv, patentov alebo ochranných známok / obchodných názvov / log, alebo práv na súkromie propagovať alebo obsahovať materiál, ktorý je alebo môže byť považovaný za hanlivý, urážlivý, (d) nesmie porušovať žiadne zákony, pravidlá alebo predpisy;

a každý účastník súťaže zaručuje a vyjadruje, že jeho fotka spĺňa všetky tieto podmienky. Nesúladné obrázky budú predmetom diskvalifikácie počas celého obdobia súťaže.

7. Vstupom do súťaže každý účastník súťaže udelí povolenie na používanie obrázka a jeho meno a priezvisko, ktoré sa majú uverejniť na webovej stránke https://sk.oriflame.com/giordani-gold-beauty-challenge v súvislosti s touto súťažou, a reklama, propagácia a publicita Súťaže a inak, ako je uvedené v týchto Pravidlách súťaže (ako to určuje výhradne spoločnosť Oriflame).

8. Všetky predložené príspevky vrátane obrázkov účastníkov súťaže sa stávajú majetkom spoločnosti Oriflame a nebudú potvrdené ani vrátené.

9. Oriflame nezodpovedá za chyby, opomenutia, prerušenia, vymazania alebo oneskorenia účasti na súťaži, za neskoré, stratené, ukradnuté, poškodené, nesprávne, nekompletné, nečitateľné, skomolené, nesprávne adresované alebo nesprávne zadané príspevky, či už vzniknutých technických príčin alebo poruchou internetového pripojenia, počítačového hardvéru, softvéru, komunikačných zariadení alebo prenosových liniek alebo poškodením, krádežou, zničením, neoprávneným prístupom alebo zmenou vstupných materiálov, straty alebo inak.

10. Spoločnosť Oriflame sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za škodu na akomkoľvek telefónnom alebo počítačovom systéme vyplývajúcom z účasti na tejto súťaži alebo pri jej sprístupnení alebo sťahovaní informácií a vyhradzuje si právo podľa vlastného uváženia upraviť, zrušiť, ukončiť alebo pozastaviť túto súťaž. Akýkoľvek vírus, chyba, technické zlyhania, neoprávnené ľudské zásahy alebo iné príčiny, ktoré Oriflame nespravuje alebo ktoré ovplyvňujú administráciu, bezpečnosť, spravodlivosť alebo správne vedenie súťaže. V prípade akéhokoľvek zrušenia, ukončenia alebo pozastavenia bude oznámenie zverejnené a posúdenie sa uskutoční spomedzi všetkých oprávnených záznamov prijatých pred takýmto časom.

11. Oriflame si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia diskvalifikovať každého účastníka súťaže, ak jeho podvod alebo nesprávne konanie ovplyvňuje integritu súťaže.

12. Účastníci súťaže musia byť oprávnenými držiteľmi účtu Instagram.

13. Prihlásením sa do súťaže účastník súťaže uznáva a súhlasí s tým, že spoločnosť Oriflame bude môcť používať jeho osobné údaje na marketingové účely v súlade so svojimi zásadami ochrany osobných údajov a platnými právnymi predpismi. Všetci účastníci súťaže sa ďalej dohodli, že v prípade akýchkoľvek nárokov tretích strán, škôd, strát alebo zranení vyplývajúcich z tejto súťaže alebo súvisiacich s touto súťažou, odškodní Oriflame od všetkých takýchto nárokov vrátane súvisiacich poplatkov právneho zástupcu.


ŠTÁDIUM II -VÝBER 10 INFLUENCEROV

1. Odo dňa 1. novembra do 10. novembra budú hodnotené všetky príspevky porotou Oriflame vybranou v rámci spoločnosti Oriflame. Porota vyberie 10 víťazných príspevkov na základe ich vynaliezavosti, estetickosti fotky, textu a pôsobenia s publikom, ktorá zahŕňa komentovanie, odpovedanie na otázky, reakciu na pripomienky.


2. Oriflame bude informovať účastníka súťaže, ktorý bude vybraný do ďalšej fázy do 7 pracovných dní od dňa štádia 1, ktorý sa skončí 31. 10. 2018 a zaslaním písomného upozornenia na e-mailovú adresu uvedenú na účte Instagram alebo na priamu správu na príslušný účet na Instagrame a bude ho informovať ho o ďalších krokoch súťaže. 

3. Výsledky výberu 10 influencerov budú publikované na https://sk.oriflame.com/giordani-gold-beauty-challenge.

STAGE III – ÚČASŤ V ORIFLAME A ODOVZDANIE DARČEKOV

1.V štádiu III súťaže budú vybraní účastníci pozvaní na udalosť Giordani Gold do Oriflame (Staromestská 3, Bratislava). Na tomto podujatí sa účastníci:
a. zúčastnia prezentácie značky Giordani Gold;
b. zúčastnia sa makeup školenia, ktoré bude vedené Lusii Makeup Artist;
c. dostanú kufrík
d. dostanú darčeky a produkty Giordani Gold
e. jeden z nich bude vybraný na finálne podujatie do Talianska.


HLASOVANIE ORIFLAME 

5. Výber finalistov a víťazov je uskutočnený porotou Oriflame pozostávajúcou z osôb menovaných Oriflame.

6. Predseda poroty Oriflame je osoba zastávajúca pozíciu Marketing Manager spoločnosti Oriflame.

7. Porota Oriflame nesmie pozostávať z viac ako 3 osôb.

8. Zásady hodnotenia, hlasovania a harmonogramu stretnutí poroty Oriflame sa riadia osobitnými pravidlami poroty Oriflame.

9. Stretnutia poroty Oriflame sú neoficiálne.

10. Zasadnutia poroty Oriflame budú protokolované a protokol týchto stretnutí podpíšu všetci členovia poroty Oriflame.

11. Rozhodnutie poroty Oriflame týkajúce sa výberu víťazov je konečné a záväzné a nesmie byť predmetom žiadnych sťažností.


§ 5
CENY

1. V súťaži Oriflame udeľuje hlavnú cenu.

2. Hlavná cena zahŕňa:

a. Účasť na akcii Giordani Gold v Taliansku;
b. Titul: Giordani Gold Ambasádor;
c. Sada produktov a kufrík Oriflame, návšteva centra Oriflame v Bratislave a makeup školenie od Lussi Makeup Artist.

3. Hlavná cena sa udelí osobe vybranej podľa kritérií vytvorených alebo upravených organizátorom súťaže.

§ 6
SŤAŽNOSTI

1. Všetky sťažnosti týkajúce sa spôsobu vedenia súťaže musia byť predložené písomne počas trvania súťaže, najneskôr však do 31. 10. 2018 priamo účastníkmi súťaže. Dátum prijatia sťažnosti spoločnosťou Oriflame určuje splnenie termínu na podanie sťažnosti.

2. Písomná sťažnosť by mala obsahovať meno a priezvisko a adresu, ako aj podrobný opis a dôvod reklamácie. Sťažnosti by sa mali predložiť na adresu Oriflame.

3. Sťažnosti sa posúdia do 10 dní od ich prijatia spoločnosťou Oriflame najneskôr do 21 dní.

4. Oriflame zváži sťažnosti účastníkov súťaže v pravidlách súťaže.

5. V rámci preskúmania sťažnosti je rozhodnutie spoločnosti Oriflame konečné a záväzné. Účastník súťaže bude informovaný o rozhodnutí spoločnosti Oriflame zaslanú poštou alebo poštou na adresu uvedenú v sťažnosti do 7 dní od dátumu zváženia sťažnosti, najneskôr však do 14 dní.

6. Oriflame nie je zodpovedná za termíny dodania pošty alebo kuriérskej služby.

§ 7
OSOBNÉ ÚDAJE 

1.Spracovanie osobných údajov v súvislosti s organizáciou súťaže sa uskutočňuje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Administrátorom spracovaných osobných údajov v súlade so súťažou je Oriflame. Osobné údaje účastníka súťaže budú spracované pre riadne vedenie súťaže, a to predovšetkým výberom víťazov v štádiu I a konečného víťaza súťaže a odovzdanie cien. Podaním zápisu sa rozumie, že účastník súťaže dáva svoj súhlas na uchovávanie a spracovanie osobných údajov spoločnosťou Oriflame, ako aj spracovanie osobných údajov inými subjektmi na účely riadneho vedenia súťaže a uverejnenia jeho mena a priezvisko na webovej stránke www.oriflame.com/sk a na propagačných materiáloch spoločnosti Oriflame počas celého obdobia súťaže a po výbere v štádiu II a štádiuV. Osobné údaje budú sprístupnené iba osobám oprávneným podľa zákona a týmto pravidlám súťaže špecifikuje.

2. Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné na účasť v súťaži. Účastníkom súťaže je garantovaný prístup k ich osobným údajom a ich náprava. Účastník súťaže má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Zrušenie súhlasu sa považuje za odstúpenie od účasti na súťaži. Tieto právomoci môžu byť vykonávané zaslaním príslušnej písomnej žiadosti na: on-line správcu: info@oriflame.sk.

§8
ZÁVEREČNÉ PREDPISY


1. Pravidlá vedenia súťaže sú určené iba týmito pravidlami súťaže. Všetky propagačné a komerčné materiály sú len informačné.

2. Oriflame si vyhradzuje právo vykonať zmeny v týchto Pravidlách súťaže, ak tieto zmeny nemajú vplyv na zhoršenie podmienok účasti na súťaži.

3. Akékoľvek zmeny a doplnenia týchto pravidiel súťaže budú doručené účastníkom súťaže ich umiestnením na internetovej stránke https://sk.oriflame.com/giordani-gold-beauty-challenge.

4. Víťazi vybraní v štádiu II a V nemôžu požadovať, aby sa cena premenila na iný druh alebo platbu jej ekvivalentu v peniazoch a taktiež nemajú nárok na priznanie práv na cenu tretím stranám.

5. Dohľad nad správnosťou priebehu súťaže a stretnutí poroty vykonávajú štatutárne orgány spoločnosti Oriflame.

6. Akékoľvek spory vyplývajúce z plnenia povinností súvisiacich s touto súťažou rozhodne príslušný súd podľa sídla Oriflame.