ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV - PORADCOVIA

Dátum vydania: 22.5.2018

Čo tieto zásady upravujú?

Tieto zásady opisujú spracovanie vašich osobných údajov Spoločnosťou a vašimi Sponzormi.

Keď sa v týchto zásadách odkazuje na Spoločnosť alebo my, znamená to [ORIFLAME SLOVAKIA, s. r. o., so sídlom Staromestská 3, 811 03 Bratislava, registračné číslo IČO: 31 348 751, DIČ: 2020319290]. 

Keď sa v týchto zásadách odkazuje na vášho Sponzora, znamená to Sponzor identifikovaný v potvrdzovacom e-maily, ktorý vám pošleme počas procesu registrácie Poradcu (t.j. Sponzor, ktorý vás sponzoroval, aby ste sa stal/a poradcom) a vašimi Sponzormi sa rozumie váš Sponzor spolu so Sponzormi vášho Sponzora v rámci siete poradcov ktorí budú mať prístup k vašim osobným údajom v súlade s týmito zásadami. Podrobnosti o vašich Sponzoroch môžete nájsť TU.

Na účely platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov (vrátane Všeobecného nariadenia o ochrane údajov 2016/679 (ďalej len "GDPR") každá zo Spoločností a vaši Sponzori predstavujú nezávislých prevádzkovateľov vašich osobných údajov.

Aké osobné údaje sa zhromažďujú?

V súvislosti s týmito zásadami budú o vás zhromažďované nasledujúce kategórie osobných údajov:

1. Osobné údaje, ktoré sme od Vás získali: V závislosti od spôsobu Vašej interakcie s Oriflame, Spoločnosť a / alebo váš Sponzor o vás zhromažďujú nasledovné údaje keď vyplníte formulár na našej webovej stránke, prihlásite sa aby ste sa stali poradcom, zakúpite si výrobok Oriflame, požiadate o odloženú platbu za svoje nákupy, zúčastníte sa na diskusnom paneli alebo na iných funkciách sociálnych médií na našej webovej stránke, zapojíte sa do súťaže, akciovej ponuky alebo prieskumu na našej webovej stránke alebo iným spôsobom komunikujete so Spoločnosťou (napríklad keď kontaktujete Zákaznícky servis):

 

Polia označené (*) sú povinné polia - ak neposkytnete takéto osobné údaje, Spoločnosť a / alebo Sponzori nebudú schopní splniť príslušné účely, ktoré sú popísané nižšie v týchto pravidlách.

2. Osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme:

• Spoločnosť spracováva osobné údaje súvisiace s vašou históriou nákupov, stupňom v  Ceste k úspechu spoločnosti Oriflame, výkonnosťou a náborom a zdieľa niektoré / všetky tieto údaje s vašimi Sponzormi za účelom riadenia poradcov nachádzajúcich sa pod nimi.
• Spoločnosť spracováva o vás nasledujúce osobné údaje, ktoré súvisia s dokončením procesu registrácie Poradcu:
- jedinečné ID poradcu;
- dátum začiatku členstva; a
- dátum výročia členstva.
• Následne, pokiaľ ide o každú vašu návštevu webových stránok a ľubovoľnej aplikácie Oriflame, Spoločnosť automaticky zhromažďuje tieto osobné údaje:
- technické informácie vrátane adresy internetového protokolu (IP) použitej na pripojenie vášho počítača do siete internet, informácií o prihlásení, druhu a verzie prehliadača, nastavenia časového pásma, druhov a verzií zásuvných modelov prehliadača, operačného systému a platformy; 
-informácie o vašej návšteve vrátane postupnosti kliknutí jednotných vyhľadávačov zdrojov (URL) na našu stránku, cez ňu a z nej (vrátane dátumu a času); výrobkov, ktoré ste si prezerali alebo ktoré ste vyhľadávali, časov odozvy stránky, chýb pri sťahovaní, dĺžky návštev určitých stránok, informácií o interakcii stránky (napríklad posúvanie stránky, kliknutia a držanie myši nad položkami), spôsobov opustenia stránky a akýchkoľvek telefónnych čísel použitých pri telefonáte na číslo nášho zákazníckeho servisu; a
-informácie získané prostredníctvom súborov cookie, ktoré Spoločnosť umiestňuje na webovú stránku - viac informácií nájdete nižšie.

Ako sa používajú vaše osobné údaje a aký je právny základ pre toto použitie?

Spoločnosť a Vaši Sponzori spracujú vyššie uvedené osobné údaje ako nezávislí prevádzkovatelia údajov. Každý z nich nezávisle spracováva vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

1. Spracovanie Spoločnosťou

• Na základe zmluvy: Potrebné na uzatvorenie a naplnenie zmluvy s vami, napríklad  v prípade nákupu.  Bude to zahŕňať overenie vašej totožnosti, uskutočnenie platieb, komunikáciu s vami, poskytovanie služieb zákazníkom a zabezpečenie dodávky alebo iného poskytovania produktov, ocenení alebo služieb.

• V nadväznosti na Vašu požiadavku na odloženú splatnosť kúpnej ceny (úverový limit) je potrebné aby ste nám, s ohľadom na účely uvedené vyššie, zaslali kópiu Vášho občianskeho preukazu. Po overení Vašej totožnosti bude občiansky preukaz skartovaný a nebude ďalej uchovávaný.

• Oprávnené záujmy: potrebné na sledovanie oprávnených záujmov, najmä: 

- na zabezpečenie efektívneho riadenia siete poradcov  (vrátane umožnenia spojenia s ostatnými poradcami v rámci siete);

-na komunikáciu s vami (vrátane poskytovania informácií, ktoré vám pomôžu zlepšiť vaše podnikanie (ako napríklad poskytovanie vzdelávacích materiálov a stretnutí);

- na analýzu náboru poradcov a ich výkonnosti (vrátane zostavovania interných správ);

-na pozvanie na účasť na prieskume trhu alebo štúdiách a na účasť na konferenciách (o novinkách v našom podnikaní);

- na pomoc pri monitorovaní, zlepšovaní, spravovaní a ochrane produktov, obsahu, služieb a webových stránok, a to online aj offline;

- na prispôsobenie webovej stránky alebo výrobkov a služieb vám, a na umožnenie vašej účasti na interaktívnych funkciách webových stránok;

- na monitorovanie a zabezpečovanie dodržiavania zásad a pravidiel z vašej strany;

- na prešetrovanie a vyriešenie akýchkoľvek sťažností, ktoré od vás dostaneme o výrobkoch a službách alebo o webových stránkach;

- na monitorovanie akýkoľvek účet poradcu s cieľom predchádzať, vyšetrovať a / alebo hlásiť podvody, terorizmus, nepravdivé vyhlásenia, bezpečnostné incidenty alebo zločin v súlade s platnými právnymi predpismi; a

- na ohodnotenie alebo porozumenie efektívnosti reklamy, ktorá slúži vám a ostatným, a na poskytovanie relevantnej reklamy (vrátane spokojnosti zákazníkov a podobných štúdií).

• Dodržiavanie právnych predpisov: S cieľom zabezpečiť súlad s platnými zákonmi a ochranu legitímnych obchodných záujmov a zákonných práv Spoločnosti, vrátane ale nie výlučne, používania v súvislosti s právnymi nárokmi, dodržiavaním právnych predpisov, regulačnými, daňovými, vyšetrovacími účelmi (vrátane zverejnenia takýchto informácií v súvislosti s právnym konaním alebo súdnym sporom).

• Súhlas: V nasledujúcich prípadoch vám Spoločnosť zašle priamy marketing vo vzťahu k výrobkom a službám Spoločnosti, ktoré sú podobné tým, ktoré ste už zakúpili, alebo iné výrobky a služby poskytované Spoločnosťou, jej pridruženými spoločnosťami a starostlivo vybranými partnermi. Tieto sa budú posielať len vtedy, keď ste poskytli svoj súhlas Spoločnosti počas procesu registrácie poradcu alebo prostredníctvom svojho online účtu na webovej stránke ("Moje stránky"), alebo (tam kde je to prípustné) vám bola poskytnutá príležitosť odhlásiť sa. Odhlásiť sa zo zasielania priameho marketingu budete môcť: (i) podľa pokynov v samotnej komunikácií; (ii) zmenou marketingových preferencií prostredníctvom svojho online účtu na webovej stránke ("Moje stránky"); alebo (iii) kontaktovaním [oddelenia služieb zákazníkom spoločnosti na info@oriflame.sk.

2. Spracovanie vašimi Sponzormi

• Oprávnené záujmy: Podľa toho, ako sa každý z nich snaží o svoje oprávnené záujmy, najmä:

- zabezpečiť efektívne riadenie siete poradcov  (vrátane umožnenia vám spojiť sa s ostatnými poradcami v rámci siete);

- odpovedať na akékoľvek pripomienky alebo sťažnosti, ktoré im môžete zaslať;

- komunikovať s vami (vrátane poskytovania informácií, ktoré vám pomôžu zlepšiť vaše podnikanie, a pozývanie vás na stretnutia poradcov);

- analyzovať nábor a výkonnosť predaja vášho Poradcu (vrátane zostavovania interných správ);

- pozývať vás na školenia a stretnutia poradcov.

• Dodržiavanie právnych predpisov: S cieľom zabezpečiť súlad s platnými zákonmi a ochranu legitímnych obchodných záujmov a zákonných práv vašich Poradcov, vrátane ale nie výlučne, používania v súvislosti s právnymi nárokmi, dodržiavaním právnych predpisov, regulačnými, daňovými, vyšetrovacími účelmi (vrátane zverejnenia takýchto informácií v súvislosti s právnym konaním alebo súdnym sporom).

• Súhlas: V nasledujúcich prípadoch vám Sponzor zašle priamy marketing vo vzťahu k výrobkom a službám Spoločnosti, ktoré sú podobné tým, ktoré ste už zakúpili, alebo iné výrobky a služby poskytované Spoločnosťou, jej pridruženými spoločnosťami a starostlivo vybranými partnermi. Tieto sa budú posielať len vtedy, keď ste poskytli svoj súhlas Sponzorovi počas procesu registrácie poradcu alebo prostredníctvom svojho online účtu na webovej stránke ("Moje stránky"), alebo (tam kde je to prípustné) vám bola poskytnutá príležitosť odhlásiť sa. Odhlásiť sa zo zasielania priameho marketingu budete môcť: (i) podľa pokynov v samotnej komunikácií; (ii) zmenou marketingových preferencií prostredníctvom svojho online účtu na webovej stránke ("Moje stránky"); alebo (iii) kontaktovaním oddelenia služieb zákazníkom spoločnosti na info@oriflame.sk; alebo (iv) priamo kontaktovaním vášho Sponzora.

S kým sa zdieľajú vaše osobné údaje, a kde?

1. Spoločnosť bude zdieľať vaše osobné údaje so spoločnosťou Oriflame Kosmetik Vertriebs GmbH, Konigstrasse 10c, 70173 Stuttgart, Nemecko pre analýzu na úrovni skupiny.

2. Spoločnosť a Vaši Sponzori môžu zdieľať vaše osobné údaje s:

• vládnymi orgánmi a / alebo úradmi činnými v trestnom konaní, ak sa to vyžaduje na vyššie uvedené účely, ak to vyžaduje zákon alebo ak sa to vyžaduje na právnu ochranu vlastných legitímnych záujmov v súlade s platnými zákonmi;

• poskytovateľmi služieb tretích strán a spoločností skupiny, ktorí ich spracujú v mene Spoločnosti alebo vašich Sponzorov na vyššie uvedené účely. Takéto tretie strany zahŕňajú , ale nie výlučne / okrem iného, kuriérov na doručovanie vašich objednávok (ktorí sa nachádzajú v EHP), operácie služieb zákazníkom (ktoré sa nachádzajú v EHP) a poskytovateľov marketingu (ktoré sa nachádzajú v EHP), právna kancelária/agentúra, poskytovatelia komunikačných služieb, atď.; 

• medzi samotnými Sponzormi (pamätajte, že to znamená že len váš Sponzor spolu so sponzormi nad vašim Sponzorom v rámci siete Poradcov); a

• VIP zákazníkmi, ktorých ste vy neuviedli, ale ktorých vám Spoločnosť pridelila pri ich registrácii ako VIP zákazníka, aby Vás VIP zákazník mohol kontaktovať za účelom zistenia viac informácii o produktoch a službách Oriflame.

Aké súbory cookies budú použité na webovej stránke?

Naša webová stránka používa súbory cookie (malé súbory umiestňované na pevný disk používateľa webovej stránky), aby sme vás mohli odlíšiť od iných používateľov našej webovej stránky. Pomáha nám to poskytovať vám pri prehliadaní našej stránky dobrý zážitok a tiež nám to umožňuje našu stránku zlepšovať. Používame súbory cookie na analýzu toku informácií; nastavenie služieb, obsahu a reklám; hodnotenie účinnosti propagácie a podporu dôvery a bezpečnosti.

Ponúkame niektoré služby, ktoré sú dostupné iba s použitím súborov cookie. Vo všeobecnosti existujú nasledujúce kategórie súborov cookie:

1. Základné súbory cookie
Niektoré súbory cookie sú nevyhnutné na prevádzku systému. Niektoré súbory cookie nám napríklad umožňujú identifikovať registrovaných používateľov a zabezpečiť ich prístup do celého systému. Ak sa registrovaný používateľ rozhodne tieto súbory cookie zakázať, používateľ nemusí mať prístup k všetkým obsahom webových stránok.

2. Súbory cookie pre oblasť výkonu
Iné súbory cookie sa môžu používať na analyzovanie spôsobu, ktorým používatelia systém používajú, a na sledovanie výkonu systému. Umožňuje nám to poskytovať zážitok vysokej kvality prispôsobovaním ponuky a rýchlym rozpoznaním a opravou problémov, ktoré vznikajú. Súbory cookie pre oblasť výkonu sa môžu napríklad používať s cieľom sledovať najobľúbenejšie stránky a určiť, prečo niektoré stránky prijímajú hlásenia o chybe.

3. Súbory cookie pre oblasť funkcií
Súbory cookie pre oblasť funkcií nám umožňujú zapamätať si niektoré preferencie používateľov a prispôsobiť webové stránky / aplikácie tak, aby poskytovali vylepšené funkcie.

4. Reklamné súbory cookies zamerané na správanie
Môžeme používať súbory cookie, aby sme poskytovali používateľom reklamy ktorí propagujú výrobky Oriflame, ktoré sú pre nich relevantné vzhľadom na ich záujmy. Upozorňujeme, že tretím stranám nepovoľujeme inzerovať vlastné produkty a služby na našej webovej stránke / aplikácii.

5. Google Analytics

Google Analytics využívame, aby sme zistili, ako návštevníci pracujú s našimi stránkami a aplikáciami. To znamená, že keď navštívite naše webové stránky alebo používate jednu z našich mobilných aplikácií, váš prehliadač automaticky posiela Googlu určité informácie. To zahŕňa napríklad webovú adresu stránky, ktorú navštevujete a IP adresu. Podrobnosti o tom, ako technológia Google zhromažďuje a spracováva údaje, nájdete na nasledujúcej stránke: https://www.google.com/policies/privacy/partners/

Ak nechcete, aby váš prehliadač používal Google Analytics, môžete si nainštalovať doplnok prehliadača. Viac o zásadách ochrany osobných údajov Google Analytics a Google nájdete TU.

Používatelia môžu vždy odmietnuť súbory cookie, ak ich prehliadač povolí, hoci to môže narušiť ich používanie webových stránok. Podrobné informácie o tom, ako zakázať súbory cookie nájdete tu (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/). 

Podrobnejšie informácie o tom, ako firmy používajú súbory cookie, nájdete tu (http://www.allaboutcookies.org/). 

Zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov

Informácia o akýchkoľvek budúcich zmenách v našich Zásadách ochrany osobných údajov bude umiestnená na našej webovej stránke a v prípade potreby vám zmeny oznámime mailom alebo iným spôsobom. Informácia o zmenách bude dostupná aj v priestoroch našej spoločnosti.

Kde nájdem viac informácií o spracovaní mojich osobných údajov?

Viac podrobností o období počas ktorého budú osobné údaje uchovávané, o medzinárodných prevodoch, o kontaktných údajoch a o vašich právach nájdete nižšie v Často kladených otázkach týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

___________________________________
PRÍLOHA – ČASTO KLADANÉ OTÁZKY
1. Aké práva mám vo vzťahu k mojim osobným údajom?

Máte právo požiadať Spoločnosť a vašich Sponzorov o:
1. kópiu vašich osobných údajov (v bežne používanej elektronickej forme, ak takúto žiadosť podáte elektronicky);
2. opravu vašich osobných údajov (ak sú nepresné, neúplné alebo nie sú aktuálne);
3. "prenesenie" vašich osobných údajov (t. j. prenos v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte pre vás alebo iného správcu údajov);
4. výmaz vašich osobných údajov; alebo
5. obmedzenie ich spracovania (t. j. Spracovanie sa dočasne zastaví (okrem prípadov, keď sa osobné údaje budú naďalej uchovávať)).
Máte tiež právo vzniesť námietky voči niektorému spracovaniu, ktoré je založené na našich oprávnených záujmoch, a na spracovanie na účely priameho marketingu. Následne, ak spoločnosť a / alebo Poradcovia požiadali o súhlas so spracovaním vašich údajov, máte nárok na odvolanie tohto súhlasu, ako je opísané vyššie.
Tieto práva sú v niektorých situáciách obmedzené - napríklad vtedy, keď Spoločnosť a / alebo Sponzori dokážu preukázať, že majú zákonnú požiadavku na spracovanie vašich osobných údajov. V niektorých prípadoch to môže znamenať, že sú schopné uchovávať údaje aj v prípade, že odoberiete svoj súhlas.
Ak Spoločnosť a / alebo vaši Sponzori požadujú vaše osobné údaje aby dodržiavali právne alebo zmluvné povinnosti, poskytnutie takýchto údajov je povinné: ak takéto údaje nie sú poskytnuté, Spoločnosť a / alebo vaši Sponzori nebudú môcť spravovať svoj zmluvný vzťah s vami, alebo splniť záväzky, ktoré im boli uložené. Vyššie sme opísali, ktoré osobné údaje ste povinný poskytnúť, a dôsledky ich neposkytnutia.
Spoločnosť a vaši Sponzori dúfajú, že môžu uspokojiť akékoľvek otázky ktoré by ste mohli mať ohľadom spôsobu spracovania vašich osobných údajov. Ak máte nejaké obavy ohľadom spracovania vašich osobných údajov, môžete kontaktovať:
1. Spoločnosť: Zodpovednú osobu Spoločnosti môžete kontaktovať na adrese privacy@oriflame.com. Môžete nás tiež kontaktovať na tejto adrese: info@oriflame.sk alebo ORIFLAME SLOVAKIA, s. r. o., so sídlom Staromestská 3, 811 03 Bratislava  alebo:

2. Vášho Sponzora: Použitím kontaktných údajov uvedených v potvrdzujúcom e-maily, ktorý sme vám poslali počas procesu registrácie Poradcu, alebo v každom oznámení, ktoré dostanete od vášho Sponzora.

Ak máte nevyriešené záležitosti, máte tiež právo podať sťažnosť orgánom na ochranu údajov. Príslušným orgánom na ochranu údajov bude dozorný orgán v krajine vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo údajného porušenia GDPR.
2. Ako dlho uchováte moje údaje?

Spoločnosť a vaši Sponzori uchovávajú vaše osobné údaje počas trvania zmluvného vzťahu, ktorý máte so Spoločnosťou, a v rozsahu povolenom po ukončení tohto vzťahu tak dlho, ako je potrebné na plnenie účelov stanovených v týchto zásadách.
Zákony môžu od Spoločnosti a vašich Sponzorov vyžadovať, aby si ponechali určité osobné údaje na určité obdobie. V iných prípadoch Spoločnosť a vaši Sponzori uchovávajú údaje na primeranú dobu po skončení akéhokoľvek vzťahu s vami, aby sa chránili pred právnymi nárokmi alebo spravovali svoje podnikanie.

Viac informácií o postupe pri uchovávaní osobných údajov Spoločnosti a Sponzorov je k dispozícii TU.

3. Kam budete posielať moje údaje?

Spoločnosť a vaši Sponzori majú v úmysle previesť (vrátane uchovávania) vaše osobné údaje do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (t.j. "všetkých 27 členských štátov EÚ plus Islandu, Lichtenštajnska a Nórska), ktoré nemusia poskytovať rovnakú úroveň ochrany ako krajiny v rámci EHP. Najmä do Indie, Spojených štátoch amerických a do Švajčiarska.

V takomto prípade a v prípadoch, kde sa osobné údaje posielajú dcérskym spoločnostiam Spoločnosti alebo predajcom Spoločnosti v krajine, ktorá nepodlieha rozhodnutiu Komisie EU o primeranej ochrane osobných údajov, sú osobné údaje chránené štandardnými zmluvnými doložkami schválenými Komisiou EU (ktoré boli zavedené v zmysle článku 46 ods. 2 GDPR). Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa štandardných zmluvných doložiek a / alebo by ste chceli získať ich kópiu, obráťte sa na zodpovednú osobu Spoločnosti na adresu privacy@oriflame.com.