ZÁSADY O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV - BRAND PARTNERI

Dátum uverejnenia: 10.10.2023

 

Čo zahŕňajú tieto zásady?

Tieto zásady popisujú spracovanie vašich osobných údajov Spoločnosťou a vašimi Sponzormi.

Odkazy v týchto zásadách na Spoločnosť, my alebo Oriflame znamená ORIFLAME SLOVAKIA s.r.o., Staromestská 3 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 811 03, IČO 31 348 751.

Odkazy v týchto zásadách na vášho sponzora znamenajú Sponzora identifikovaného v potvrdzujúcom e-maile, ktorý vám pošleme počas procesu registrácie Brand partnera (t. j. sponzora, ktorý vás sponzoroval, aby ste sa stali Brand partnerom), a vaši sponzori znamenajú vášho sponzora spolu s jeho priamymi sponzormi v rámci siete Brand partnera, ktorí budú mať prístup k vašim osobným údajom v súlade s týmito Zásadami. Podrobnosti o vašich Sponzoroch nájdete po prihlásení sa na „Môj Profil“.

Na účely platného práva na ochranu údajov podľa Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. v znení neskorších doplnení spolu s nariadením GDPR a so smernicou GDPR Európskeho parlamentu a rady Európskej únie 2016/679 ("GDPR") je každý zo Sponzorov spoločnosti a vašich Sponzorov nezávislým prevádzkovateľom vašich osobných údajov.

 

Aké osobné údaje sa zhromažďujú?

V súvislosti s týmito Zásadami sa o vás budú zhromažďovať tieto kategórie osobných údajov:

  1. Osobné údaje získané od vás: V závislosti od toho, ako komunikujete s Oriflame, Spoločnosť a/alebo Sponzor od vás zhromažďujú nasledujúce údaje, keď vyplníte formulár na webovej stránke, dokončíte proces registrácie Brand partnera, zakúpite výrobky Oriflame, požiadate o odklad platby za vaše nákupy, zúčastnite sa na diskusných paneloch alebo iných funkciách súvisiacich so sociálnymi médiami na webovej stránke, zúčastníte sa súťaže, propagácie alebo prieskumu na webovej stránke, použijete iné služby ponúkané spoločnosťou Oriflame prostredníctvom webovej stránky a aplikácií Oriflame alebo inak komunikujete so Spoločnosťou (napríklad, keď kontaktujete Zákaznícky servis ):

Osobné údaje

Je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie zmluvy?

Možné dôsledky neposkytnutia takýchto údajov

Meno*;

Zmluvná požiadavka

Ak tieto údaje neposkytnete, nebudete sa môcť zaregistrovať ako Brand partner a zakúpiť výrobky spoločnosti Oriflame.

dátum narodenia*;

Zmluvná požiadavka

Ak tieto údaje neposkytnete, nebudete sa môcť zaregistrovať ako Brand partner.

poštová adresa*;

Zákonná požiadavka

Zmluvná požiadavka

Vaše príjmy musíme oznámiť daňovému úradu, bez týchto údajov nie sme schopní splniť túto povinnosť.

Ak tieto údaje neposkytnete, nebudete sa môcť zaregistrovať ako Brand partner.

dodacia adresa produktov*;

Zmluvná požiadavka

Ak ju nezadáte, nebudeme môcť doručiť vašu objednávku.

emailová adresa;

Oprávnený záujem

Ak ju neposkytnete, nebudeme môcť aktivovať váš online účet alebo vás kontaktovať vrátane odosielania marketingovej komunikácie.

telefóne číslo ačíslo mobilného telefónu;

Oprávnený záujem

Ak ho neposkytnete, nebudeme môcť aktivovať váš online účet alebo vás kontaktovať vrátane odosielania marketingovej komunikácie.

vaše heslo*;

Zmluvná požiadavka

Bez hesla nemôžete vytvoriť svoj účet v našom online systéme, pretože údaje musia byť zabezpečené.

osobné identifikačné číslo/registračné číslo;

Zmluvná požiadavka

Bez tohto čísla vás nebudeme môcť zaregistrovať ako Brand partnera ani identifikovať vás a vašu činnosť ako Brand partnera.

meno Sponzora a jeho číslo Brand partnera;

 

 

IČO alebo DIČ *;

Zákonná požiadavka pre Brand partnerov prijímajúcich platby

Vaše príjmy musíme oznámiť daňovému úradu a bez týchto údajov nie sme schopní splniť túto povinnosť.

číslo sociálneho poistenia;

Zákonná požiadavka pre Brand partnerov prijímajúcich platby

Vaše príjmy musíme oznámiť daňovému/inému úradu a bez týchto údajov nie sme schopní splniť túto povinnosť.

údaje o bankovom účte *;

Zákonná požiadavka pre Brand partnerov prijímajúcich platby

Platby distribuujeme našim Brand partnerom výlučne prostredníctvom bankových prevodov. Bez bankového účtu vám nebudeme môcť zaplatiť žiadne platby.

číslo pasu (pre brand partnerov, ktorí sa zúčastňujú na medzinárodných konferenciách)*.

Zmluvná požiadavka pre Brand partnerov zúčastňujúcich sa na medzinárodných konferenciách

Medzinárodné konferencie vyžadujú cezhraničné cestovanie a bez podrobnosti ovašom cestovnom doklade ho nedokážeme zariadiť.

Fotky, obrázky, videozáznamy

Súhlas a/alebo zmluvná požiadavka pre Brand partnerov zúčastňujúcich sa na konferenciách, online konferenciách, akýchkoľvek iných digitálnych podujatiach alebo využívajúcich nástroje na vylepšenie videa, ktoré ponúka spoločnosť Oriflame

Použitie rôznych vylepšujúcich nástrojov, produktov alebo služieb môže vyžadovať tieto údaje. Bez toho, aby ste nám ich poskytli, nebudete ich môcť aktívne využívať..

Obsah konverzácií

Súhlas a oprávnený záujem

Použitie rôznych vylepšujúcich nástrojov, produktov alebo služieb môže vyžadovať tieto údaje. Bez toho, aby ste nám ich poskytli, nebudete ich môcť aktívne využívať.

 

Vyššie uvedené polia označené (*) sú povinné polia - ak neposkytnete takéto osobné údaje, Spoločnosť a / alebo vaši Sponzori nebudú schopní splniť príslušné účely, ktoré sú opísané nižšie v týchto zásadách.

  1. Zhromaždené osobné údaje o vás:

 

 

Ako sa vaše osobné údaje používajú a aký je právny základ pre toto použitie?

Spoločnosť a vaši sponzori spracúvajú uvedené osobné údaje ako nezávislí prevádzkovatelia osobných údajov. Každý samostatne spracúva vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

  1. Spracovanie osobných údajov Spoločnosťou

 

2. Spracovanie osobných údajov Sponzorom

3. Automatizované rozhodovanie a profilovanie

Nepoužívame plne automatizované rozhodovanie na naplnenie nášho zmluvného vzťahu s vami.

 

Vaše údaje však spracovávame na čiastočne automatizovanom základe s cieľom vyhodnotiť niektoré vaše charakteristiky (profilovanie). Profilovanie používame na to, aby sme vám poskytli informácie na mieru a poradili vám, pokiaľ ide o naše produkty. To nám umožňuje zacieliť vhodné komunikácie a reklamy na vás, ako odporúčame produkty a služby, ktoré by podľa nás mohli byť pre vás vhodné.

S kým a kde sa budú zdieľať vaše osobné údaje?

  1. Spoločnosť bude zdieľať vaše osobné údaje s inými spoločnosťami skupiny, najmä: Oriflame Cosmetics AB, PO Box 1095, SE-101 39 Stockholm, Švédsko, Oriflame Kosmetik Vertriebs GmbH, Hegau Tower, Maggistraße 5, 78224 Singen Hohentwiel, Nemecko; Oriflame Poland Sp. z o.o., ul. Wołoska 22, 02-675 Warsaw, Pol'sko; Oriflame Software s.r.o., Ladova 389/10, Hejčín, 779 00 Olomouc, Ceska Republika, pre analýzu na úrovni skupiny.
  2. Spoločnosť a vaši Sponzori môžu vaše osobné údaje zdieľať s:

3. V prípade, že bude Spoločnosť predaná alebo sa zlúči s iným podnikom, vaše osobné údaje budú sprístupnené našim daňovým/právnym poradcom a prípadnému poradcovi kupujúceho a odovzdané novým majiteľom podniku.

 

Kam sa odošlú vaše údaje?

 

Spoločnosť a vaši sponzori majú v úmysle preniesť (vrátane uloženia) vaše osobné údaje do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru ("EHP") (t. j. všetkých 27 členských štátov EÚ plus Island, Lichtenštajnsko a Nórsko), ktoré nemusia poskytovať rovnakú úroveň ochrany ako tieto krajiny v rámci EHP, najmä do Indie, Spojených štátov Amerických a Švajčiarska.

 

V takom prípade a v prípade, že sa prenos uskutočňuje na spoločnosť, ktorá je pridruženou spoločnosťou alebo predajcom v krajine, na ktorú sa nevzťahuje rozhodnutie Komisie EÚ o primeranosti, zabezpečujeme, aby boli zavedené vhodné záruky na ochranu vašich osobných údajov. To môže zahŕňať uzavretie štandardných zmluvných doložiek schválených Európskou komisiou, ktoré vyžadujú od spracovateľa údajov, aby poskytoval úroveň ochrany vašich osobných údajov, ktorá je v súlade so zákonmi EÚ o ochrane údajov.

 

Používaním našich služieb beriete na vedomie, že vaše osobné údaje môžu byť prenášané a spracovávané v krajinách mimo EÚ/EHP. Prijímame opatrenia na zabezpečenie toho, aby každý spracovateľ údajov, s ktorým spolupracujeme mimo EÚ/EHP, podliehal príslušným normám ochrany údajov.

 

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa prenosu Vašich osobných údajov mimo EÚ/EHP alebo štandardných zmluvných doložkách a / alebo by ste chceli získať ich kópiu, kontaktujte pracovníka spoločnosti pre ochranu údajov na adrese privacy@oriflame.com.

 

Aké súbory cookie sa budú používať na webovej stránke?

Webová stránka používa cookies (malé súbory umiestnené na pevnom disku používateľov webovej stránky), aby vás odlíšila od ostatných používateľov webovej stránky. To nám pomáha poskytnúť vám vysokokvalitné skúsenosti pri prehliadaní webových stránok a tiež nám umožňuje zlepšiť webové stránky. Používame cookies na analýzu toku informácií; prispôsobenie služieb, obsahu a reklamy; meranie účinnosti propagácie; a podporu dôvery a bezpečnosti. Pre bližšie informácie si prečítajte Oriflame Cookie Policy tu: https://sk.oriflame.com/terms-and-conditions/cookie-notice

Google Analytics

Používame službu Google Analytics, aby sme pochopili, ako sa návštevníci zapájajú do našich lokalít a aplikácií. To znamená, že keď navštívite našu webovú stránku alebo použijete niektorú z našich mobilných aplikácií, váš prehliadač automaticky pošle určité informácie spoločnosti Google. To zahŕňa napríklad webovú adresu stránky, ktorú navštevujete, a vašu IP adresu. Podrobnosti o tom, ako technológia Google zhromažďuje a spracúva údaje nájdete na tomto odkaze https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

 

Ak nechcete, aby sa služba Google Analytics používala vo vašom prehliadači, môžete nainštalovať doplnok prehliadača Google Analytics. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov v službe Google Analytics a Google nájdete tu https://www.google.com/policies/privacy

 

Vaše práva

Máte právo požiadať Spoločnosť a vašich Sponzorov o:

 

 

Máte tiež právo namietať proti niektorému spracovaniu, ktoré je založené na našich oprávnených záujmoch, a proti spracovaniu na účely priameho marketingu. Okrem toho, ak spoločnosť a/alebo vaši sponzori požiadali o váš súhlas so spracovaním vašich údajov, máte právo odvolať tento súhlas.

 

Tieto práva sú v niektorých situáciách obmedzené - napríklad, ak spoločnosť a/alebo vaši sponzori môžu preukázať, že majú zákonnú požiadavku na spracovanie vašich osobných údajov. V niektorých prípadoch to môže znamenať, že sú schopní uchovávať údaje, aj keď odvoláte svoj súhlas.

Ak spoločnosť a/alebo vaši sponzori vyžadujú, aby vaše osobné údaje spĺňali zákonné alebo zmluvné povinnosti, potom je poskytnutie takýchto údajov povinné: ak sa takéto údaje neposkytnú, spoločnosť a/alebo vaši sponzori nebudú schopní riadiť svoj zmluvný vzťah s vami alebo plniť záväzky, ktoré im boli uložené. Vyššie sme opísali, ktoré dátové polia ste povinní poskytnúť, a dôsledky ich neposkytnutia.

 

Spoločnosť a vaši sponzori dúfajú, že môžu uspokojiť akékoľvek prípadné otázky o spôsobe, akým spracúvajú vaše osobné údaje. Ak máte akékoľvek obavy týkajúce sa spôsobu, akým spracovávajú vaše osobné údaje, môžete sa obrátiť na:

 

Ak máte pretrvávajúce obavy, máte tiež právo podať sťažnosť orgánom na ochranu údajov. Príslušným orgánom na ochranu údajov bude dozorný orgán v krajine vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo údajného porušenia všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 

Ako dlho budeme uchovávať vaše údaje?

Spoločnosť a vaši sponzori budú uchovávať vaše osobné údaje počas trvania zmluvného vzťahu, ktorý máte so spoločnosťou, a v povolenom rozsahu po skončení tohto vzťahu tak dlho, ako je to potrebné na plnenie účelov stanovených v týchto zásadách.

 

Zákony môžu vyžadovať, aby spoločnosť a vaši sponzori uchovávali určité osobné údaje počas určitých období. V iných prípadoch si spoločnosť a vaši sponzori uchovajú údaje počas primeraného obdobia po tom, ako akýkoľvek vzťah s vami skončí s cieľom chrániť sa pred právnymi nárokmi alebo spravovať svoje podnikanie.

 

Ďalšie informácie o spoločnosti a praktikách vašich sponzorov v oblasti uchovávania údajov sú k dispozícii tu [sk.oriflame.com/terms-and- conditions/Retention-Schedule-to-PN].

 

 

Zmeny tejto politiky

Akékoľvek budúce zmeny politiky budú zverejnené na webovej stránke a v prípade potreby vám budú oznámené e-mailom alebo inak. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy budú k dispozícii aj v našich priestoroch.