ZÁSADY O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV – ČLENOVIA KOMUNITY KRÁSY ORIFLAME 

 

Dátum uverejnenia: 11.10.2023

Úvod (čo zahŕňa táto politika?)

Tieto zásady popisujú spracovanie vašich osobných údajov spoločnosťou a sponzormi, pokiaľ ide o vašu účasť v komunitách krásy Oriflame ako jej Člen.

Kto sme

Odkazy v týchto zásadách na Spoločnosť, my alebo Oriflame znamenajú ORIFLAME SLOVAKIA s.r.o., spoločnosť predávajúcu značkové výrobky Oriflame na území Slovenska našim členom a Brand partnerom komunity krásy prostredníctvom modelu sociálneho predaja. Naša registrovaná adresa je Staromestská 3, 811 03 Bratislava a sme zaregistrovaní pod identifikačným číslom 31 348 751. V prípade akýchkoľvek otázok alebo obáv týkajúcich sa tohto oznámenia o ochrane osobných údajov nás kontaktujte na adrese privacy@oriflame.com.

Odkazy v týchto zásadách na vášho sponzora znamenajú sponzora identifikovaného v potvrdzujúcom e-maile, ktorý vám pošleme počas registrácie do komunity krásy Oriflame (t. j. osoba, ktorá vás pozvala, aby ste sa pripojili do komunity krásy Oriflame ako člen alebo vám bol pridelený počas registrácie v prípade, že sa k nám pripojíte bez takejto výzvy), a vaši sponzori znamenajú vášho sponzora spolu s vašimi vyššími sponzormi v rámci komunitnej siete Oriflame, ktorí budú mať prístup k vašim osobným údajom v súlade s touto politikou. Podrobnosti o vašich sponzoroch nájdete (správa s názvom Upline Report v menu po prihlásení na našej webovej stránke, ktorá bude k dispozícii ihneď po dokončení registrácie a prihlásení do vášho účtu.

podľa Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. v znení neskorších doplnení spolu s nariadením GDPR a so smernicou GDPR Európskeho parlamentu a rady Európskej únie 2016/679 ("GDPR") je každý zo Sponzorov spoločnosti a vašich Sponzorov nezávislým prevádzkovateľom vašich osobných údajov.

Aké osobné údaje sa zhromažďujú?

V súvislosti s týmito Zásadami sa o vás budú zhromažďovať tieto kategórie osobných údajov:

  1. Osobné údaje, ktoré sme od vás získali: v závislosti od toho, ako komunikujete so Oriflame, Spoločnosť a/alebo váš Sponzor od vás zhromažďujú nasledujúce údaje, keď vyplníte registračný formulár Člena komunity krásy na našich webových stránkach, zakúpite produkty Oriflame, zúčastníte sa na diskusných paneloch alebo iných sociálnych mediálnych funkciách na webových stránkach, zverejníte recenzie produktov, zúčastníte sa súťaže, propagácie alebo prieskumu na webovej stránke, používate iné služby ponúkané spoločnosťou Oriflame prostredníctvom webových stránok a aplikácií Oriflame alebo inak komunikujete so spoločnosťou (napríklad keď kontaktujete Zákaznícky servis):

 

Osobné údaje

Je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie zmluvy?

Možné dôsledky neposkytnutia takýchto údajov

Meno*;

Zmluvná požiadavka

Ak tieto údaje neposkytnete, nebudete sa môcť zaregistrovať ako Člen komunity krásy Oriflame a zakúpiť produkty Oriflame

dátum narodenia;

Oprávnený záujem

Ak tieto údaje neposkytnete, nebudete môcť využiť špeciálne ponuky, ktoré ponúkame Členom komunity krásy na ich narodeniny.

poštová adresa*;

Zmluvná požiadavka

 

 

Ak tieto údaje neposkytnete, nebudeme môcť vystaviť faktúry/dobropisy súvisiace s vašimi nákupmi a my sme povinní dokumentovať náš predaj s takýmito dokumentmi.

 

 

dodacia adresa výrobku*;

Zmluvná požiadavka

Ak ju nezadáte, nebudeme môcť doručiť vašu objednávku.

e-mailová adresa;

Oprávnený záujem

Ak ho neposkytnete, nebudeme vás môcť kontaktovať, aby sme potvrdili vašu registráciu e-mailom, potvrdili vaše objednávky, obnovili prihlásenie v prípade zabudnutých hesiel alebo posielali komunikáciu prostredníctvom e-marketingu, aktivovanie účtu prostredníctvom e-mailu

číslo mobilného telefónu*;

Oprávnený záujem

Ak ho neposkytnete, nebudeme môcť aktivovať váš online účet ani vás kontaktovať vrátane odosielania marketingovej komunikácie

vaše heslo*;

Zmluvná požiadavka

Bez hesla nemôžete vytvoriť svoj účet v našom online systéme, pretože vaše osobné údaje musia byť zabezpečené

meno vášho Sponzora a číslo Sponzora (Člena alebo Brand partnera);

Zmluvná požiadavka

Naše komunity krásy sú organizované ako viacúrovňové siete a každý sa k tejto štruktúre pripája. Znalosť údajov vášho Sponzora nám umožňuje spravovať sieť a vypočítať a distribuovať výhody týkajúce sa siete.

Obrázky, fotky, videozáznamy

 

Váš súhlas

Ak chcete, môžete si fotku pridať do profilu zákazníka.

Rovnako tak, ak sa rozhodnete nechať recenziu produktu, ktorá obsahuje vaše obrázky/videá, budeme spracovávať tieto údaje.

Obsah konverzácií

Súhlas a oprávnený záujem

Použitie rôznych vylepšujúcich nástrojov, produktov alebo služieb môže vyžadovať tieto údaje. Bez toho, aby ste nám ich poskytli, nebudete ich môcť aktívne využívať.

 

Vyššie uvedené polia označené (*) sú povinné polia - ak neposkytnete takéto osobné údaje, Spoločnosť a / alebo vaši Sponzori nebudú schopní splniť príslušné účely, ktoré sú opísané nižšie v týchto zásadách. 

2. Zhromaždené osobné údaje o vás:

 

Ako sa vaše osobné údaje používajú a aký je právny základ pre toto použitie?

Spoločnosť a vaši sponzori spracúvajú uvedené osobné údaje ako nezávislí prevádzkovatelia osobných údajov. Každý samostatne spracúva vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

  1. Spracovanie osobných údajov spoločnosťou

2. Spracovanie osobných údajov vašim Sponzorom

 

3. Automatizované rozhodovanie a profilovanie

Nepoužívame plne automatizované rozhodovanie na vykonanie nášho zmluvného vzťahu s vami.

Vaše údaje však spracovávame na čiastočne automatizovanom základe s cieľom vyhodnotiť niektoré vaše charakteristiky (profilovanie). Profilovanie používame na to, aby sme vám poskytli prispôsobené informácie a poradili vám, pokiaľ ide o naše produkty. To nám umožňuje zacieliť vhodné komunikácie a reklamy na vás, ako odporúčame produkty a služby, ktoré by podľa nás mohli byť pre vás vhodné.

S kým a kde sa budú zdieľať vaše osobné údaje?

  1. Spoločnosť bude zdieľať vaše osobné údaje s inými spoločnosťami skupiny Oriflame, najmä s Oriflame Cosmetics AB, PO Box 1095, SE-101 39 Stockholm, Švédsko; Oriflame Kosmetik Vertriebs GmbH, Hegau Tower, Maggistraße 5, 78224 Singen Hohentwiel, Nemecko; Oriflame Poland Sp. z o.o., ul. Wołoska 22, 02-675 Warsaw, Poland; Oriflame Software s.r.o., Ladova 389/10, Hejčín, 779 00 Olomouc, Czech Republic, pre analýzu na úrovni skupiny.  
  2. Spoločnosť a vaši Sponzori môžu vaše osobné údaje zdieľať s:

Kde sa odošlú vaše údaje?

 

Spoločnosť a vaši sponzori majú v úmysle preniesť (vrátane uloženia) vaše osobné údaje do krajín mimo Slovenskej republiky a mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len "EHP") (t. j. všetkých 27 členských štátov EÚ a Islandu, Lichtenštajnska a Nórska), ktoré nemusia poskytovať rovnakú úroveň ochrany ako vaša krajina a tieto krajiny v rámci EHP, najmä: do Indie, Spojených štátov Amerických a Švajčiarska.

Ak je to tak a ak sa prenos uskutočňuje pridruženému podniku alebo predajcovi v krajine, ktorá nepodlieha rozhodnutiu Komisie EÚ o primeranosti, zabezpečíme, aby boli zavedené primerané záruky na ochranu vašich osobných údajov. To môže zahŕňať uzatvorenie štandardných zmluvných doložiek schválených Európskou komisiou, ktoré vyžadujú, aby spracovateľ údajov poskytol úroveň ochrany vašich osobných údajov, ktorá je v súlade s právnymi predpismi EÚ o ochrane údajov.

Používaním našich služieb potvrdzujete, že vaše osobné údaje môžu byť prenesené do krajín mimo EÚ/EHP a spracované v týchto krajinách. Prijímame opatrenia na zabezpečenie toho, aby každý spracovateľ údajov, s ktorým spolupracujeme mimo EÚ/EHP, podliehal príslušným normám na ochranu údajov.

 

V prípade akýchkoľvek otázok alebo obáv týkajúcich sa prenosu vašich osobných údajov mimo EÚ/EHP alebo záruk, ktoré sme zaviedli na ochranu vašich osobných údajov, kontaktujte nás na adrese privacy@oriflame.com.

 

Aké súbory cookie sa budú používať na webovej stránke?

Webová stránka používa súbory cookie (malé súbory uložené na pevnom disku používateľov webovej stránky), aby vás odlíšila od ostatných používateľov webovej stránky. To nám pomáha poskytnúť vám vysoko kvalitné skúsenosti pri prehliadaní webových stránok a tiež nám umožňuje zlepšiť webové stránky. Súbory cookie používame na analýzu toku informácií, prispôsobenie služieb, obsahu a reklamy, meranie účinnosti propagácie a podporu dôvery a bezpečnosti. Pre bližšie informácie si prečítajte Oriflame Cookie Policy.

Google Analytics

Používame službu Google Analytics, aby sme pochopili, ako sa návštevníci zapájajú do našich lokalít a aplikácií. To znamená, že keď navštívite našu webovú stránku alebo použijete niektorú z našich mobilných aplikácií, váš prehliadač automaticky pošle určité informácie spoločnosti Google. To zahŕňa napríklad webovú adresu stránky, ktorú navštevujete, a vašu IP adresu. Podrobnosti o tom, ako technológia Google zhromažďuje a spracúva údaje, nájdete na tomto odkaze https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

Ak nechcete, aby sa služba Google Analytics používala vo vašom prehliadači, môžete nainštalovať doplnok prehliadača Google Analytics. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov v službe Google Analytics a Google nájdete na adrese https://www.google.com/policies/privacy

Vaše práva

 

Máte právo sa požiadať Spoločnosť a vašich Sponzorov o:

Máte tiež právo namietať proti niektorému spracovaniu, ktoré je založené na našich oprávnených záujmoch, a proti spracovaniu na účely priameho marketingu. Okrem toho, ak spoločnosť a/alebo vaši sponzori požiadali o váš súhlas so spracovaním vašich údajov, máte právo odvolať tento súhlas.

Tieto práva sú v niektorých situáciách obmedzené - napríklad, ak spoločnosť a/alebo vaši sponzori môžu preukázať, že majú zákonnú požiadavku na spracovanie vašich osobných údajov. V niektorých prípadoch to môže znamenať, že sú schopní uchovávať údaje, aj keď odvoláte svoj súhlas.

Ak spoločnosť a/alebo vaši sponzori vyžadujú, aby vaše osobné údaje spĺňali zákonné alebo zmluvné povinnosti, potom je poskytnutie takýchto údajov povinné: ak takéto údaje nie sú poskytnuté, spoločnosť a/alebo vaši sponzori nebudú schopní riadiť svoj zmluvný vzťah s vami alebo plniť záväzky, ktoré im boli uložené. Vyššie sme opísali, ktoré dátové polia ste povinní poskytnúť, a dôsledky ich neposkytnutia.

Spoločnosť a vaši sponzori dúfajú, že môžu uspokojiť akékoľvek prípadné otázky o spôsobe, akým spracúvajú vaše osobné údaje. Ak máte akékoľvek obavy týkajúce sa spôsobu, akým spracovávajú vaše osobné údaje, môžete sa obrátiť na:

Ak máte pretrvávajúce obavy, máte tiež právo podať sťažnosť orgánom na ochranu údajov. Príslušným orgánom na ochranu údajov bude dozorný orgán v krajine vášho obvyklého pobytu, pracoviska alebo údajného porušenia zákona o ochrane údajov.

Ako dlho budeme uchovávať vaše údaje?

Spoločnosť a vaši sponzori budú uchovávať vaše osobné údaje počas trvania zmluvného vzťahu, ktorý máte so spoločnosťou, a v povolenom rozsahu po skončení tohto vzťahu tak dlho, ako je to potrebné na plnenie účelov stanovených v týchto zásadách.

Zákony môžu vyžadovať, aby spoločnosť a vaši sponzori uchovávali určité osobné údaje počas určitých období. V iných prípadoch si spoločnosť a vaši sponzori uchovajú údaje počas primeraného obdobia po tom, ako akýkoľvek vzťah s vami skončí s cieľom chrániť sa pred právnymi nárokmi alebo spravovať svoje podnikanie. 

Ďalšie informácie o spoločnosti a praktikách vašich sponzorov v oblasti uchovávania údajov nájdete tu.

 

Zmeny tejto politiky

Akékoľvek budúce zmeny politiky budú zverejnené na webovej stránke a v prípade potreby vám budú oznámené e-mailom alebo inak. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy budú k dispozícii aj v našich priestoroch.