Vitajte v obchodných podmienkach spoločnosti Oriflame pre online nákupy. Prosím pozorne si ich prečítajte a uschovajte si ich kópiu - bude od Vás požadované, aby ste ich výslovne prijali ako podmienku uskutočnenia Vašej objednávky. Prečítajte si tiež Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Oriflame týkajúce sa osobných údajov, ktoré budete musieť poskytnúť.
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto obchodných podmienok, ako aj akékoľvek problémy počas procesu objednávania, môžete sa obrátiť na náš Zákaznícky servis  

 
Vyhradzujeme si právo tieto obchodné podmienky meniť. Dátum poslednej aktualizácie sa nachádza v záverečnej časti obchodných podmienok. Budeme vás informovať o akýchkoľvek zmenách týchto obchodných podmienok, ktoré nastanú, a zároveň Vás požiadať, aby ste ich prijali. Neregistrovaní zákazníci prístupom na túto stránku súhlasia s rizikom, že informácie na tejto stránke môžu byť zmenené alebo odstránené.

 

Zákaznícka linka: *1276 alebo +421 0 33056780

Pondelok - Piatok 8:00 - 17:00 od.

Posledný pondelok kampane: 8:00 - 22:00 hod

info@oriflame.sk

Obchodné podmienky pre online zákazníkov

Tieto obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“) tvoria spolu s Vašou objednávkou, pokiaľ si kupujete Výrobok, a ďalšie dokumenty, na ktoré sa tieto Podmienky odvolávajú, dohodu medzi ORIFLAME SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Staromestská 3, 811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 31 348 751,  IČ DPH SK2020319290 („Oriflame“, „my“) a Vami („Vy“, „Zákazník“).
Tieto Podmienky stanovujú právne podmienky pre používanie tejto predajnej platformy Oriflame www.oriflame.sk („Stránka“) pre Váš nákup Výrobkov.
Tieto Podmienky, Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Oriflame („Zásady ochrany osobných údajov“) a všetky ďalšie zmluvné podmienky, na ktoré sa v tomto dokumente odkazuje (spoločne len „Zásady“), predstavujú úplnú dohodu medzi Vami a nami týkajúcu sa predmetu dohody a nahrádzajú všetky predchádzajúce alebo iné dojednania, dohody, rokovania a diskusie, či už ústne alebo písomné.

1. SPÔSOBILOSŤ
1.1. Vyhlasujete a zaručujete, že máte 18 rokov alebo viac, alebo ak máte menej ako osemnásť rokov, vstupujete na túto stránku s vedomím a súhlasom svojho rodiča alebo zákonného zástupcu.
1.2. Zároveň vyhlasujete a zaručujete, že ste plne schopní a spôsobilí viazať sa podmienkami, povinnosťami, vyhláseniami a zárukami uvedenými v týchto Podmienkach a tieto Podmienky budete rešpektovať a dodržiavať ich.
1.3. Vyhlasujete a zaručujete, že môžete uskutočňovať platby kreditnou kartou alebo iným platobným spôsobom povoleným na tejto Stránke. 

2. VÁŠ ÚČET
Pokiaľ sa u nás zaregistrujete prostredníctvom Stránky („Registrovaný zákazník“), ste zodpovední za výber bezpečného hesla, ktoré bude obsahovať minimálne 6 znakov, za zachovanie dôvernosti Vášho účtu a hesla a za obmedzenie prístupu k Vášmu počítaču alebo zariadeniu a súhlasíte s tým, že prijímate  zodpovednosť za všetky činnosti, ktoré sa uskutočnia na základe použitia Vášho účtu alebo hesla. Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia odmietnuť služby, zrušiť účty, odstrániť alebo upraviť obsah alebo zrušiť objednávky.

3. VÝROBKY
„Výrobky Oriflame“ alebo „Výrobky“ sú kozmetika a súvisiace doplnky, ako aj určité doplnky výživy ponúkané na predaj pod obchodnými značkami Oriflame. Všetky výrobky, ceny, ponuky a propagácie uvedené na našej Stránke sú platné a záväzné počas daného obdobia alebo, ak nie je obdobie uvedené, počas Vášho prehliadania. Stránka popisuje hlavné charakteristiky Výrobkov. 

4. ZADANIE OBJEDNÁVKY
4.1. Objednávky môžete zadávať na Stránke výberom Výrobkov, ktoré si želáte kúpiť. Zadanie objednávky sa považuje za ponuku, ktorú ste urobili voči nám na zakúpenie vybraných Výrobkov.
4.2. Objednávka sa považuje za zadanú, keď sú splnené nasledujúce kroky:
4.2.1.           vybrali ste Výrobky, ktoré si želáte kúpiť, pomocou možnosti „pridať do nákupného košíka“; obsah nákupného košíka môžete kedykoľvek skontrolovať a upraviť zmenou množstva Výrobkov, odstránením Výrobkov, alebo odstránením celého obsahu nákupného košíka;
4.2.2.           výslovne ste prijali tieto Podmienky a Zásady ochrany osobných údajov;
4.2.3. poskytli ste potrebné osobné údaje potrebné pre doručenie Výrobkov a súhlasili ste, že tieto údaje použijeme na účely uvedené v našich Zásadách ochrany osobných údajov; a
4.2.4. vybrali ste si preferovaný spôsob doručenia a platby.
4.3. Po zadaní online objednávky ju môžete zrušiť prostredníctvom Stránky do približne jednej hodiny od jej vyhotovenia. Po tomto čase už musíte kontaktovať Zákaznícky servis na čísle 

Zákaznícka linka: *1276 alebo +421 0 33056780

Pondelok - Piatok 8:00 - 17:00 od.

Posledný pondelok kampane: 8:00 - 22:00 hod

info@oriflame.sk

4.4. Po prijatí Vašej objednávky nami Vám bude e-mailom zaslané potvrdenie objednávky, pričom v tomto okamihu dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Môžeme odmietnuť prijať Vašu objednávku bez uvedenia dôvodu pre takéto odmietnutie. Vrátime Vám všetky platby, ktoré ste už vykonali.
4.5. Okrem potvrdenia objednávky dostanete Dodací list s Vašimi Výrobkami. Dodací list obsahuje súhrn Výrobkov, ktoré Vám budú zaslané. Obsahuje tiež dôležité informácie o Vašich právach ako spotrebiteľa.
4.6. Ak objednávate online, prosím berte na vedomie nasledovné:
4.6.1. uzatvorená zmluva nebude uložená ani prístupná: súčasťou tejto zmluvy bude Vaša objednávka a Podmienky na Stránke (ktoré môžu byť uložené alebo vytlačené) alebo  môžu byť nami oznámené prostredníctvom iných komunikačných prostriedkov;
4.6.2. zmluva môže byť uzavretá iba v slovenskom jazyku a nie v iných jazykoch;
4.6.3. Oriflame sa hlási k Etickému kódexu a pravidlám správania sa uvedenému v odseku 18.3 týchto Podmienok.
4.7. Dokončené a zaplatené objednávky nemôžete zrušiť, s výnimkou prípadov uvedených v článkoch 8 a 9.
4.8. Objednávky je možné zadávať kedykoľvek počas dňa, s výnimkou určitej obmedzenej nedostupnosti, keď aktualizujeme Stránku.
4.9. Nie všetky Výrobky môžu byť dostupné vždy. Ak Výrobok nie je na sklade v čase zadania objednávky, vynaložíme všetko primerané úsilie, aby sme Vás informovali pred dokončením objednávky tak, aby ste mohli objednávku zmeniť alebo zrušiť.
4.10. Stránka nemusí byť príležitostne a na obmedzené časové obdobie k dispozícii z dôvodu údržby alebo z rôznych technických dôvodov. Oriflame nebude zodpovedná za takéto zlyhania nedostupnosti a odmietne akékoľvek sťažnosti na ne.

 

5. CENY A PLATBA
5.1. Pokiaľ nie je uvedené inak, ceny Výrobkov uvedené na Stránke predstavujú úplnú maloobchodnú cenu Výrobkov v okamihu zadania objednávky. Všetky ceny sú uvedené v miestnej mene a sú vrátane DPH.
5.2. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a podľa vlastného uváženia zmeniť ceny, avšak akákoľvek  zmena cien Výrobkov, ktoré ste si už vybrali pred zadaním Vašej objednávky, nebude súčasťou našej zmluvy, pokiaľ sa výslovne nedohodneme na tom, že to tak bude. 
5.3. Ceny nezahŕňajú náklady na dopravu, doručenie a ďalšie poplatky a platby, ktoré sa zreteľne označujú ako dodatočné poplatky k cene počas procesu objednávania a ktoré sa môžu líšiť v závislosti od Vami zvoleného spôsobu doručenia.
5.4. Ak vlastníte kupón na špeciálnu ponuku a aktivovali ste ho zadaním jeho kódu, ako je uvedené na stránke, odpočítame jeho hodnotu od ceny.
5.5. Platby je možné uskutočniť kreditnou kartou alebo iným spôsobom uvedeným v týchto Podmienkach. Akceptujeme väčšinu hlavných platobných kariet. Štandardne sa suma z Vašej kreditnej karty neodpíše, pokiaľ nie je objednávka pripravená na odoslanie. Ak by z Vašej kreditnej karty bola výnimočne odpísaná suma pred odoslaním objednávky, budete mať stále  nárok na vrátenie peňazí podľa článku 9.
5.6. Na účely inkasa platieb spolupracujeme so spoločnosťou ADYEN N.V. ako poskytovateľa externých služieb so sídlom na Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, Holandsko. 
5.7. Kvôli bezpečnosti online platieb uskutočňovaných kartou sú všetky platobné informácie šifrované. Nakoľko Oriflame spolupracuje s autorizovanými poskytovateľmi platobných služieb, s informáciami o kreditných kartách sa zaobchádza riadne a v súlade s medzinárodnými štandardami pre bezpečnosť údajov v oblasti platobných kariet.
5.8. Pokiaľ poskytneme možnosť opakovaných Automatickych platieb platobnou kartou, budete mať možnosť si tento pohodlný spôsob platby výslovne vybrať. Akékoľvek ďalšie platby tak budú potom v okamihu zadania objednávky Vašou platobnou kartou povolené a suma bude z Vašej platobnej karty odpísaná v okamihu, keď Oriflame odošle objednané Výrobky. Kedykoľvek budete mať možnosť Automatickej platby z platobnej karty zrušiť kliknutím na záložku platobné karty na stránke Vášho profilu. 

6. DODANIE A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA
6.1. Objednané Výrobky je možné dodať iba na území Slovenskej republiky.
6.2. Miesto dodania Výrobkov bude zodpovedať Vašej voľbe v objednávke. 
6.3. Pokiaľ neurčíte inak, dodanie bude vykonané na Vami poskytnutú adresu bydliska. V prípade balíkov s nadmernou hmotnosťou Vás bude logistická spoločnosť informovať e-mailom alebo alebo SMS správou o adrese miesta vyzdvihnutia, kde bude zásielka doručená.
6.4. Vašu objednávku spracujeme a doručíme v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od potvrdenia objednávky nami. Nenesieme zodpovednosť za oneskorenie dodávky spôsobené okolnosťami, ktoré nemôžeme ovplyvniť.
6.5. Dodaním Výrobkov na Vás prechádza nebezpečenstvo škody a vlastnícke právo k Výrobkom. 
6.6. Oriflame nenesie zodpovednosť za nedodanie, nesprávne alebo oneskorené dodanie  objednávky spôsobené tým, že ste poskytli nesprávne alebo neúplné osobné údaje.
6.7. Vyhradzujeme si právo jednostranne kedykoľvek zrušiť objednávku, ktorú ste zadali, t.j. kedykoľvek odstúpiť od zmluvy s Vami uzatvorenej, ak budeme mať dôvodné podozrenie, že porušujete niektorú z Podmienok. V takom prípade Vám vrátime všetky platby, ktoré ste už vykonali.

7. VLASTNOSTI NAŠICH VÝROBKOV
Zaručujeme, že Výrobky Oriflame sú vyrábané v súlade so Smernicou pre správnu výrobnú prax pre kozmetické výrobky EN ISO 22716:2007 a Kódexom správnej praxe spoločnosti Oriflame. 

8. PRÁVO NA ZRUŠENIE OBJEDNÁVOK 
8.1. Striktne dodržiavame pravidlá týkajúce sa vrátenia výrobkov platné na území Slovenskej republiky. Viac informácií nájdete v článku 9.
8.2. Bez toho, aby bolo dotknuté Vaše právo na zrušenie objednávky a vrátenie Výrobku, po prijatí zásielky by ste mali skontrolovať jej obsah, aby ste sa ubezpečili, že dodané Výrobky neboli počas prepravy poškodené. V prípade poškodenia ste povinní Vy alebo osoba, ktorá preberá Výrobky vo Vašom mene, okamžite informovať Zákaznícky servis podaním reklamácie a popísaním škody / závady. Reklamáciu môžete tiež odoslať e-mailom na adresu:
reklamacie@oriflame.com

9. PRÁVO NA VRÁTENIE VÝROBKU A VRÁTENIE PEŇAZÍ
9.1. Objednávku Výrobku(ov) môžete zrušiť bez uvedenia dôvodu počas obdobia uvedeného v odseku 9.2. To znamená, že pokiaľ počas daného obdobia zmeníte svoj názor alebo sa z akéhokoľvek iného dôvodu rozhodnete, že si Výrobok nechcete ponechať, môžete nám oznámiť svoje rozhodnutie zrušiť svoju objednávku a získať peniaze späť.
9.2. Objednávku môžete kedykoľvek zrušiť aj po obdržaní potvrdenia objednávky e-mailom alebo po ústnom prijatí Vašej objednávky Zákazníckym servisom, najneskôr však do 14 pracovných dní odo dňa, keď ste Výrobky alebo posledný z nich, pokiaľ ste si súčasne objednali Výrobkov viac, fyzicky obdržali. 
9.3. Ak chcete objednávku zrušiť, kontaktujte prosím Zákaznícky servis telefonicky na *1276 alebo +421 2 33056780 alebo e-mailom na adresu info@oriflame.sk alebo poštou na adresu ORIFLAME SLOVAKIA, s.r.o., Staromestská 3, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto. Môžete nás kontaktovať prostredníctvom vzorového formulára TU, ktorý nás informuje o Vašom zrušení. Ak vyplníte tento online formulár a odošlete ho prostredníctvom našej webovej stránky, bezodkladne Vám zašleme potvrdenie o prijatí takéhoto zrušenia prostredníctvom niektorého média (napr. e-mailom). Uchovať kópiu svojho oznámenia o zrušení pre vlastnú potrebu môžete na vlastné náklady. Dôležité je, aby ste si svoje právo na zrušenie objednávky uplatnili pred uplynutím lehoty pre jej zrušenie. Pokiaľ nám teda e-mailom alebo poštou odošlete oznámenie o zrušení objednávky, bude toto zrušenie účinné odo dňa, kedy ste nám e-mail alebo list zaslali. Pokiaľ nás o Vašom zrušení informujete telefonicky, potom je zrušenie objednávky účinné odo dňa, kedy ste nám to telefonicky oznámili. 
9.4. Obdržíte plnú refundáciu kúpnej ceny, ktorú ste zaplatili za Výrobky, a všetky príslušné poplatky za doručenie, ktoré ste zaplatili za dodanie Výrobku(ov) (avšak s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vzniknú, ak ste si vybrali iný druh doručenia ako najmenej nákladný typ štandardného doručenia, ktorý ponúkame). Zo sumy vrátenej platby môžeme odpočítať náhradu za stratu hodnoty dodaného Výrobku, pokiaľ je táto strata hodnoty výsledkom Vašej neodôvodnenej manipulácie. Zodpovednosť nesiete len za akékoľvek zníženie hodnoty Výrobku spôsobené inou manipuláciou, než aká je nevyhnutná pre stanovenie povahy, vlastností a fungovania Výrobku(ov). Vaše peniaze Vám vrátime čo najskôr, v každom prípade do (a) štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa, kedy od Vás obdržíme späť dodané Výrobky, alebo (b) (ak je to skôr) 14 kalendárnych dní odo dňa predloženia dokladu o tom, že ste Výrobky vrátili, alebo (c) pokiaľ ste žiadny Výrobok neobdržali, do 14 kalendárnych dní odo dňa, kedy ste nám doručili oznámenie o zrušení objednávky tak, ako je uvedené v odseku 9.3, s výhradou odseku 9.8. Pokiaľ ste nám Výrobky vrátili z dôvodu, že boli vadné alebo ide o Výrobky odlišné, než aké ste si objednali, prosím prečítajte si odsek 9.5.
9.5. Pokiaľ ste nám Výrobky vrátili z dôvodu, že boli vadné alebo iné než objednané, vrátime Vám cenu vadných Výrobkov v plnej výške, vrátane všetkých príslušných nákladov na doručenie a všetkých účelných nákladov, ktoré Vám v súvislosti s vrátením tovaru vznikli. 
9.6. Pokiaľ sa s Vami výslovne nedohodneme inak, peniaze Vám vrátime na kreditnú kartu, debetnú kartu alebo pomocou iného platobného spôsobu, ktorý ste použili pri platení; v žiadnom prípade Vám v dôsledku vrátenia peňazí nevzniknú žiadne poplatky.
9.7. Pokiaľ Vám boli Výrobky doručené:
9.7.1. musíte nám Výrobky vrátiť bez zbytočného odkladu, v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy ste objednávku / zmluvu zrušili. Lehota je zachovaná, pokiaľ Výrobky pošlete späť pred uplynutím lehoty 14 dní.
9.7.2. s výnimkou situácie, kedy sú Výrobky vadné alebo iné než objednané (v tomto prípade pozri odsek 9.5), budete znášať priame náklady na spätné odoslanie Výrobkov nám; a
9.7.3. máte zákonnú povinnosť tieto Výrobky uchovávať vo svojej držbe a primerane sa o ne starať po dobu, počas ktorej sa budú vo Vašej držbe nachádzať. 
9.8. Podrobnosti o Vašom zákonnom práve na zrušenie a vysvetlenie jeho uplatnenia vrátane navrhovaných formulárov na vrátenie sú uvedené v príbalovom zozname, ako je uvedené v odseku 4.5. Formulár na vrátenie tovaru si môžete tiež stiahnuť tu.
9.9. Máme zákonnú povinnosť dodávať Výrobky, ktoré sú v súlade so zmluvou. Ako spotrebiteľ budete mať vždy zachované zákonné práva týkajúce sa Výrobkov, ktoré sú vadné alebo nie sú také, ako sú popísané. Tieto zákonné práva nie sú ovplyvnené podmienkami vrátenia tovaru upravených v tomto článku 9 alebo týchto Podmienkach. S Vašimi zákonnými právami sa môžete obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu. 
9.10. Ďalej garantujeme kvalitu každého Výrobku, ktorý nesie názov Oriflame, a potvrdzujeme, že  vyrobený nami, alebo pre nás, vyhovuje najvyšším štandardom kvality. Sme presvedčení, že naši zákazníci budú považovať naše výrobky za uspokojivé po všetkých stránkach. Preto ponúkame ďalšiu záruku Oriflame, ktorá vám umožní výmenu alebo získanie plnej náhrady za akýkoľvek Výrobok, s ktorým nie ste úplne spokojní. Vrátenie platby musí byť uplatnené do 90 dní od prevzatia Výrobku. Táto záruka sa nevzťahuje na Výrobok, ktorý je úmyselne poškodený alebo zneužitý. Pokiaľ nie je oznámené inak, vrátenie a refundácia platby podľa tohto článku sa uskutoční v súlade s podmienkami predchádzajúcich odsekov tohto článku 9.

10. OSOBNÉ ÚDAJE A SÚKROMIE
10.1. Pokiaľ na Stránke poskytujete informácie, súhlasíte s poskytnutím presných, aktuálnych a úplných informácií o Vás a zaväzujete sa tieto informácie podľa potreby aktualizovať („osobné údaje“). Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom Stránky, budeme používať a udržiavať v súlade s platnými zákonmi a Zásadami ochrany osobných údajov. Oriflame je správcom osobných údajov, a je preto zodpovedná za zabezpečenie toho, aby sa vaše osobné údaje spracovávali v súlade s platnými zákonmi a ďalšími predpismi. Ďalšie informácie o potrebe a použití Vašich osobných údajov sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov.
10.2. Odoslaním objednávky dávate svoj súhlas s ukladaním a spracovaním osobných údajov z našej strany, skupinou Oriflame (my, naša materská spoločnosť a niektorými tretími stranami, t.j. kozmetickými poradcami Oriflame, externými dodávateľmi a externými poskytovateľmi služieb oprávnenými alebo nami určenými za účelom doručenia Vašich objednávok, výberu finančných prostriedkov alebo iných podporných činností („Oprávnení užívatelia“). Ďalej od Vás môžeme vyžadovať, aby ste výslovne vyjadrili svoj súhlas s poskytovaním, uchovávaním a používaním Vašich osobných údajov z našej strany tým, že na Stránke zaškrtnete príslušné políčko. 
10.3. Pri poskytovaní osobných údajov Oprávneným užívateľom poskytneme iba tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na výkon ich služieb. Všetkým Oprávneným užívateľom je výslovne zakázané používať akékoľvek osobné údaje na iné účely než ako sú uvedené vyššie, a zdieľať akékoľvek osobné údaje s kýmkoľvek iným než s nami alebo v súlade so zákonnými požiadavkami.
10.4. Pokiaľ nám dáte svoj výslovný súhlas vzťahujúci sa najmä na zverejnenie osobných údajov a ich použitie na marketingové účely, poskytneme Vaše osobné údaje aj kozmetickému poradcovi (pozri odsek 11.2), ktorého ste si vybrali alebo ktorý Vám bol pridelený, pričom tento kozmetický poradca Vás bude potom môcť prostredníctvom Vašich osobných údajov informovať o našich nových výrobkoch, službách, akciách a zľavách. Tieto osobné údaje môžu taktiež obsahovať podrobnosti o Vašich objednávkach. 
10.5. Máte právo skontrolovať, aktualizovať alebo opraviť svoje osobné údaje prihlásením sa do svojho účtu a údaje aktualizujete  alebo tak, že pošlete e-mail nášmu tímu zákazníckych služieb.  Možno Vás budeme musieť kontaktovať, aby sme overili, či bola žiadosť z Vašej strany skutočne podaná alebo autorizovaná. 
10.6. Kedykoľvek môžete odmietnuť zasielanie obchodných informácií od nás alebo od kozmetického poradcu; toto odmietnutie zašlete na e-mailovou adresu uvedenú v príslušných obchodných informáciách, ktoré ste od nás alebo od kozmetického poradcu obdržali. 
10.7. Súbory Cookies predstavujú technológiu, ktorá umožňuje našej Stránke ukladať informácie vo Vašom prehliadači. Prehliadač takto získava identifikátor, ktorý rozpoznávajú iba naše Stránky, keď si ich prehliadate, a bez toho aby ste boli identifikovaní Vy sami. Viac informácií o našich zásadách používania súborov Cookies si môžete prečítať v Zásadách ochrany osobných údajov. Nášmu tímu Služieb zákazníkom môžete tiež adresovať akékoľvek otázky týkajúce sa Vašich osobných údajov a ochrany súkromia.

11. MOŽNOSTI REGISTROVANÝCH ZÁKAZNÍKOV
11.1. Pre zvýšenie efektivity objednávacieho procesu ponúkame možnosť registrácie na našej Stránke. Akonáhle sa zaregistrujete, Vaše osobné údaje uložíme a automaticky ich použijeme pri budúcich objednávkach.
11.2. Navrhujeme Vám, aby ste sa spojili s kozmetickým poradcom Oriflame („Kozmetický poradca“), ktorý Vám môže poskytnúť rady ohľadom Výrobkov, ich použitia a vlastnostiach, pomôcť uľahčiť proces objednávania a všeobecne odpovedať na akékoľvek otázky, ktoré sa týkajú nás, našich Výrobkov a ponúk.
11.3. Upozorňujeme, že Kozmetickí poradcovia nie sú zamestnancami, agentmi alebo zástupcami spoločnosti Oriflame a nie sú nijakým spôsobom oprávnení konať v našom mene. Kozmetickí poradcovia sú nezávislé osoby, ktoré s nami spolupracujú a poznajú naše Výrobky a ponuky. Kozmetickí poradcovia sú viazaní našimi prísnymi pravidlami správania a etiky stanovenými v našom Etickom kódexe a pravidlách správania sa. Prosím informujte náš Zákaznícky servis o akomkoľvek nepoctivom, agresívnom alebo inak nevhodnom správaní sa Kozmetického poradcu.

12. OCHRANNÉ ZNÁMKY A AUTORSKÉ PRÁVA

12.1. Oriflame, naše logo a názvy Výrobkov alebo produktových radov, ktoré vyrábame, uvádzame na trh, predávame alebo distribuujeme, sú ochrannými známkami Skupiny Oriflame. Všetky ostatné ochranné známky, obchodné značky a logá použité na tejto Stránke sú ochrannými známkami, obchodnými značkami alebo logami ich príslušných vlastníkov, ktorí môžu ale nemusia byť pridružení, spájaní alebo sponzorovaní spoločnosťou Oriflame. Akékoľvek použitie a / alebo kopírovanie akýchkoľvek značiek, ktoré sa objavujú na našej Stránke, vyžaduje predchádzajúci výslovný súhlas ich príslušného vlastníka.
12.2. Celý obsah zahrnutý na tejto Stránke alebo sprístupnený prostredníctvom nej, najmä, nie však výlučne softvér alebo digitálny kód , skripty, texty, umelecké diela, fotografie, grafiky, logá, ikony tlačidiel, statické alebo pohyblivé obrázky, videá, audioklipy a kompilácie údajov (ďalej len „Obsah“) je majetkom spoločnosti Oriflame, jej dodávateľov Obsahu alebo iných príslušných vlastníkov, ktorí môžu ale nemusia byť pridružení, prepojení alebo sponzorovaní spoločnosťou Oriflame. Na Obsah, ktorý nevlastníme, nám títo vlastníci poskytli riadne licencie a je chránený pred neoprávneným použitím, kopírovaním a šírením autorskými právami, ochrannými známkami, publicitou a inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami.
12.3. Bez nášho výslovného písomného súhlasu nesmiete Obsah či jeho časť zachytávať, reprodukovať, vykonávať, prevádzať, predávať, poskytovať naň licenciu, upravovať, vytvárať z neho alebo na ňom odvodené diela, nesmiete Obsah alebo jeho časť opätovne zverejňovať, vykonávať na ňom spätnú analýzu, nahrávať ho, upravovať, zverejňovať, vysielať, verejne zobrazovať, zarámovať, prepájať, distribuovať alebo využívať. Nič obsiahnuté v týchto Podmienkach alebo na Stránke by sa nemalo vykladať, či už implicitne alebo inak, ako udelenie licencie alebo práva používať akýkoľvek Obsah akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu nás alebo tretej strany, ktorá Obsah alebo duševné vlastníctvo zobrazené na Stránkach vlastní.  
12.4. Stránky sú chránené autorskými právami. Reprodukcia, kopírovanie, predaj, ďalší predaj alebo obchodovanie so Stránkou je prísne zakázané.
12.5. Akékoľvek použitie Obsahu iným spôsobom, ako je povolené v týchto Podmienkach, predstavuje porušenie týchto Podmienok a môže predstavovať porušenie autorských práv a / alebo práv na dizajn a / alebo porušenie patentov. Súhlasíte s tým, že nebudete Obsah používať na žiadne nezákonné účely a že nebudete porušovať naše práva ani práva iných. Súhlasíte s tým, že nebudete narušovať (alebo umožňovať tretej strane, aby využila Vašu registráciu, a tak narušovala) bežné procesy Stránok alebo používanie Stránky inými osobami, a to okrem iného aj pokusom o prístup do administratívnych častí Stránky.

13. UKONČENIE: ZMENY
13.1. Na základe vlastného uváženia môžeme kedykoľvek vyhodnotiť dodržiavanie týchto Podmienok z Vašej strany. Akékoľvek porušenie týchto Podmienok môže mať za následok obmedzenie Vášho prístupu k celej alebo časti Stránok. 
13.2. Pokiaľ nebudeme trvať na tom, aby ste splnili niektorú zo svojich povinností podľa týchto Podmienok, alebo pokiaľ nebudeme voči Vám uplatňovať naše práva alebo pokiaľ v tomto smere budeme v omeškaní, neznamená to, že sme sa našich práv voči Vám vzdali a že tieto povinnosti nemusíte dodržiavať. Pokiaľ Vám nedodržanie Vašich povinností odpustíme, urobíme tak iba písomne, čo však nebude znamenať, že Vám automaticky odpustíme aj akékoľvek ďalšie porušenie. 
13.3. Vyhradzujeme si právo bez prechádzajúceho upozornenia  Vám alebo akejkoľvek tretej strane tieto Stránky alebo ich časť upraviť alebo prerušiť k nim prístup. 

14. CHYBY A OPRAVY 
Napriek tomu, že vyvíjame primerané úsilie na to, aby naše Stránky obsahovali pravdivé a aktuálne informácie, nezaručujeme, že tieto Stránky budú bezchybné. Chyby pri zadávaní údajov alebo iné technické problémy môžu niekedy viesť k zobrazeniu nesprávnych informácií. Vyhradzujeme si právo na opravu nepresností alebo typografických chýb na našich Stránkach, vrátane cien a dostupnosti Výrobkov a služieb, a nenesieme za tieto chyby zodpovednosť. Môžeme tiež kedykoľvek vylepšiť a / alebo zmeniť vlastnosti, funkčnosť alebo obsah Stránok. Pokiaľ sa domnievate, že ste zaznamenali nejakú informáciu alebo popis, ktoré považujete za nesprávne, kontaktujte prosím náš Zákaznícky servis. 

15. ODKAZY
Môžeme poskytovať odkazy na webové stránky alebo zdroje tretích strán. Týmito odkazmi neschvaľujeme žiadne informácie, výrobky alebo služby poskytované ich prostredníctvom. Nenesieme zodpovednosť za obsah alebo prejav akejkoľvek časti Internetu vrátane iných webových stránok, s ktorými môžu byť naše Stránky spojené alebo z ktorých môžu byť naše Stránky dostupné. Žiadame Vás, aby ste nás informovali o všetkých chybách alebo nevhodnom materiály, ktoré sa nachádzajú na našich Stránkach alebo s ktorými môžu byť spojené. 

16. RIEŠENIE SŤAŽNOSTÍ A SPOROV
16.1. Akékoľvek sťažnosti, otázky a požiadavky je možné adresovať Zákazníckemu servisu spoločnosti Oriflame na adrese info@oriflame.sk alebo nám zavolajte na telefónne číslo: *1276 alebo +421 2 33056780. Ak nie ste spokojní s odpoveďou Zákazníckeho servisu Oriflame, môžete sa obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu, alebo na Európsku asociáciu priameho predaja (Seldia) na adrese www.fairselling.eu.
16.2. Bez toho, aby bolo dotknuté naše vzájomné právo predložiť akúkoľvek záležitosť, ktorá sa akýmkoľvek spôsobom týka Vášho používania Stránky alebo Výrobkov, ktoré ste si od nás kúpili, na súd, vynasnažíme sa k vzájomnému prijateľnému riešeniu prípadného sporu dôjsť formou mimosúdneho zmierlivého rokovania. Najprv teda prosím záležitosť prerokujte a akékoľvek žiadosti smerujte prosím na náš Zákaznícky servis. 
16.3. Rovnako by sme Vás radi informovali, že máte právo podať podať návrh na alternatívne riešenie akéhokoľvek spotrebiteľského sporu týkajúceho sa zmluvy subjektu určenému zákonom pre takéto riešenie takého sporu, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Bajkalská 21/A, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27, e-mail: ars@soi.sk, adr@soi.sk. Pre riešenie sporov môžete taktiež využiť online platformu, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/ard/.   

17. ROZHODNÉ PRÁVO A PRÍSLUŠNOSŤ SÚDOV 
Pokiaľ máte sídlo/bydlisko na území Slovenskej republiky, berte prosím na vedomie, že tieto Podmienky sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. To znamená zmluva o kúpe Výrobkov prostredníctvom našej Stránky a všetky spory alebo nároky z nej vyplývajúce alebo v súvislosti s ňou, sa budú riadiť právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vy aj my sme sa spoločne dohodli, že súdy na území Slovenskej republiky budú budú mať nevýlučnú príslušnosť. Ak by nebolo možné uplatniť právo Slovenskej republiky, uplatní sa švajčiarske právo.

18. ĎALŠIE USTANOVENIA
18.1. Spoločnosť Oriflame nezodpovedá za zablokovanie poštových serverov prenášajúcich správy alebo oznámenia na Vašu e-mailovú adresu správcami týchto serverov alebo za odstraňovanie alebo zablokovanie e-mailov pomocou softvéru nainštalovaného vo Vašom počítači.
18.2. Zmluvu medzi Vami a nami tvorí Vaša objednávka, aktuálne platné Podmienky, ktoré môžu byť uložené alebo vytlačené, vrátane všetkých dokumentov, na ktoré sa v nich odkazuje.
18.3. Spoločnosť Oriflame dôsledne dodržiava kódex správania Seldia (http://www.seldia.eu/images/ethics/SELDIA_CodeofConduct_2015.pdf) a Svetovú federáciu združení priameho predaja (WFDSA) (http://www.wfdsa.org) /files/world-codes/code-book.pdf). Spoločnosť Oriflame vyžaduje od svojich Poradcov, aby dôsledne dodržiavali tieto kódexy, ako sú ďalej uvedené v Etickom kódexe a pravidlách správania sa spoločnosti Oriflame. Kópie týchto dokumentov môžete získať od Zákazníckeho servisu na adrese info@oriflame.sk.
18.4. Naše práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy môžeme previesť na inú organizáciu, nebude to však mať vplyv na Vaše práva alebo povinnosti vyplývajúce z týchto Podmienok.
18.5. Vaše práva alebo povinnosti vyplývajúce z týchto Podmienok môžete previesť na inú osobu, iba pokiaľ obdržíte náš písomný súhlas. Pokiaľ ste si však kúpili Výrobok ako darček, môžete výhodu našej záruky v článku 7 týchto Podmienok previesť na príjemcu darčeka aj bez nášho súhlasu. 
18.6. Každá zmluva je uzatvorená medzi Vami a nami. Žiadna iná osoba nemá nárok na vymáhanie ktorejkoľvek z jej podmienok. Avšak, príjemca Výrobku ako daru od Vás bude mať nárok na záruku uvedenú v článku 7 týchto Podmienok, my a Vy však pre zrušenie alebo akékoľvek úpravy Podmienok súhlas tohto príjemcu nepotrebujeme. 
18.7. Všetky ustanovenia týchto Podmienok sú oddeliteľné. Ak ktorýkoľvek súd alebo príslušný orgán rozhodne, že niektoré z nich je nezákonné alebo nevymáhateľné, ostatné ustanovenia zostanú naďalej v plnej platnosti a účinnosti.
18.8. Neuplatnenie práv vyplývajúcich z niektorých ustanovení týchto Podmienok zo strany Oriflame sa nepovažuje za zrieknutie ich vymáhateľnosti. 
18.9. Spoločnosť Oriflame si vyhradzuje právo tieto Podmienky meniť a dopĺňať.  Akékoľvek zmeny alebo aktualizácie nadobudnú účinnosť okamihom ich zverejnenia na našej webovej stránke www.oriflame.sk.
18.10. Má sa za to, že všetky takéto zmeny ste prijali, pokiaľ v objednávaní Výrobkov pokračujete aj po vykonaní zmien.
18.11. Pokiaľ sa nerozhodnete inak, môžeme vám zasielať upozornenia, oznámenia, e-maily, poštové zásielky a všeobecne s Vami komunikovať. Vašu voľbu marketingovej komunikácie od nás môžete kedykoľvek aktualizovať po prihlásení do Vášho užívateľského nastavenia. Prijatím týchto Podmienok súhlasíte s tým, že Vám Oriflame bude zasielať akékoľvek ďalšie informácie / oznámenia týkajúce sa Vašich objednávok na stálom médiu inom ako v listinnej podobe (t.j. e-mailom alebo akýmikoľvek inými prostriedkami adresovanými priamo Vám, ktoré Vám umožňujú informácie ukladať pre neskoršie nahliadnutie na dostatočne dlhú dobu a ktoré Vám tiež umožnia nezmenenú reprodukciu týchto informácií).
18.12. Výpovedná doba pre akúkoľvek výpoveď danú podľa týchto Podmienok začína plynúť dňom odoslania výpovede doporučenou poštou. Ak je výpoveď daná akýmkoľvek iným spôsobom, výpovedná doba začne plynúť dňom doručenia výpovede. Toto sa nevzťahuje na informovanie nás o vrátení tovaru podľa článku 9 týchto Podmienok - časové obdobie pre vrátenie tovaru plynie odo dňa, keď nás informujete, že si prajete vrátiť Výrobok.
18.13. Ďalšie podrobnosti o Oriflame sú uvedené nižšie:

 19. KONTAKTUJTE NÁS 
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich Stránok alebo týchto Podmienok, pošlite nám e-mail info@oriflame.com alebo nám zavolajte na *1276 alebo +421 2 33056780 . Vynasnažíme sa Vaše otázky zodpovedať a vyriešiť všetky problémy, na ktoré ste nás upozornili.

 

Stiahnite si tieto podmienky TU.

Posledná aktualizácia: 8.2.2021