Obchodné podmienky pre Online zákazníkov a Členov

Tieto obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“) tvoria spolu s vašou objednávkou, pokiaľ si kupujete Výrobok, a ďalšie dokumenty, na ktoré sa tieto Podmienky odvolávajú, dohodu medzi ORIFLAME SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Staromestská 3, 811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 31 348 751, IČ DPH SK2020319290 („Oriflame“, „my“) a vami („vy“, „Zákazník“, „Člen“).

Tieto Podmienky stanovujú právne podmienky, ktorými sa riadi používanie tejto predajnej platformy Oriflame www.oriflame.sk („Stránka“) na nákup Výrobkov a nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody alebo iné dojednania, dohody, rokovania a diskusie, či už ústne alebo písomné. Tieto Podmienky sme zverejnili na našej webovej stránke, ktorá je vám k dispozícii, a preto vám odporúčame vytlačiť alebo uložiť a ponechať si kópiu týchto Podmienok a všetkých ostatných dokumentov tvoriacich zmluvu.

 1. SPÔSOBILOSŤ
  • 1.1.Produkty, ktoré predávame na Stránke, nie sú určené na nákup maloletými. Osoby mladšie ako 18 rokov majú prístup na Stránku len pod dohľadom a súhlasom rodiča alebo zákonného zástupcu.
  • 1.2.Zároveň vyhlasujete a zaručujete, že ste plne schopní a spôsobilí viazať sa podmienkami, povinnosťami, vyhláseniami a zárukami uvedenými v týchto Podmienkach a tieto Podmienky budete rešpektovať a dodržiavať ich.
  • 1.3.Vyhlasujete a zaručujete, že môžete uskutočňovať platby kreditnou kartou alebo iným platobným spôsobom povoleným na tejto Stránke.
 2. VÁŠ ÚČET

  Pokiaľ sa u nás zaregistrujete prostredníctvom Stránky („Člen“), ste zodpovední za výber bezpečného hesla, ktoré bude obsahovať minimálne 6 znakov, za zachovanie dôvernosti vášho účtu a hesla a za obmedzenie prístupu k vášmu počítaču alebo zariadeniu a súhlasíte s tým, že prijímate zodpovednosť za všetky činnosti, ktoré sa uskutočnia na základe použitia vášho účtu alebo hesla. Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia odmietnuť služby, zrušiť účty, odstrániť alebo upraviť obsah alebo zrušiť objednávky.

 3. VÝROBKY

  Výrobky Oriflame“ alebo „Výrobky“ sú kozmetika a súvisiace doplnky, ako aj určité doplnky výživy ponúkané na predaj pod obchodnými značkami Oriflame. Všetky výrobky, ceny, ponuky a propagácie uvedené na našej Stránke sú platné a záväzné počas daného obdobia alebo, ak nie je obdobie uvedené, počas vášho prehliadania. Stránka popisuje hlavné charakteristiky Výrobkov.

 4. ZADANIE OBJEDNÁVKY
  • 4.1.Objednávky môžete zadávať na Stránke výberom Výrobkov, ktoré si želáte kúpiť. Zadanie objednávky sa považuje za ponuku, ktorú ste urobili voči nám na zakúpenie vybraných Výrobkov.
  • 4.2.Objednávka sa považuje za zadanú, keď sú splnené nasledujúce kroky:
   • 4.2.1.vybrali ste Výrobky, ktoré si želáte kúpiť, pomocou možnosti „pridať do nákupného košíka“; obsah nákupného košíka môžete kedykoľvek skontrolovať a upraviť zmenou množstva Výrobkov, odstránením Výrobkov, alebo odstránením celého obsahu nákupného košíka;
   • 4.2.2.výslovne ste prijali tieto Podmienky a Zásady ochrany osobných údajov;
   • 4.2.3.poskytli ste potrebné osobné údaje potrebné pre doručenie Výrobkov a súhlasili ste, že tieto údaje použijeme na účely uvedené v našich Zásadách ochrany osobných údajov; a
   • 4.2.4.vybrali ste si preferovaný spôsob doručenia a platby.
  • 4.3.Akonáhle je vaša online objednávka zadaná, nie je možné ju zmeniť prostredníctvom Stránky; budete musieť kontaktovať služby zákazníkom na adrese info@oriflame.com . Ak si želáte zrušiť objednávku, pozrite si odsek 9.
  • 4.4.Po prijatí vašej objednávky nami vám bude e-mailom zaslané potvrdenie objednávky, pričom v tomto okamihu dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Môžeme odmietnuť prijať vašu objednávku bez uvedenia dôvodu pre takéto odmietnutie. Vrátime vám všetky platby, ktoré ste už vykonali.
  • 4.5.Okrem potvrdenia objednávky dostanete Faktúru s vašimi Výrobkami. Faktúra/Dodací list obsahuje súhrn Výrobkov, ktoré Vám budú zaslané. Obsahuje tiež dôležité informácie o vašich právach ako spotrebiteľa.
  • 4.6.Ak objednávate online, prosím berte na vedomie nasledovné:
   • 4.6.1.tieto Podmienky spolu s naším potvrdením vašej objednávky vytvoria zmluvu medzi vami a Oriflame o predaji a kúpe Produktov (ktoré odporúčame uložiť alebo vytlačiť) alebo ako ich môžeme oznámiť pomocou iných komunikačných prostriedkov;;
   • 4.6.2.zmluva môže byť uzavretá iba v slovenskom jazyku a nie v iných jazykoch;
   • 4.6.3.Oriflame sa hlási k Etickému kódexu a pravidlám správania sa uvedenému v odseku 18.3 týchto Podmienok.
  • 4.7.Dokončené a zaplatené objednávky nemôžete zrušiť, s výnimkou prípadov uvedených v článkoch 8 a 9.
  • 4.8.Objednávky je možné zadávať kedykoľvek počas dňa, s výnimkou určitej obmedzenej nedostupnosti, keď aktualizujeme Stránku.
  • 4.9.Nie všetky Výrobky môžu byť dostupné vždy. Ak Výrobok nie je na sklade v čase zadania objednávky, vynaložíme všetko primerané úsilie, aby sme Vás informovali pred dokončením objednávky tak, aby ste mohli objednávku zmeniť alebo zrušiť.
  • 4.10.Stránka nemusí byť príležitostne a na obmedzené časové obdobie k dispozícii z dôvodu údržby alebo z rôznych technických dôvodov. Oriflame nebude zodpovedná za takéto zlyhania nedostupnosti a odmietne akékoľvek sťažnosti na ne. Dostupnosť produktov a služieb popísaných na stránke a popisy takýchto produktov a služieb sa môžu líšiť v závislosti od miesta a načasovania.
 5. CENY A PLATBA
  • 5.1.Pokiaľ nie je uvedené inak, ceny Výrobkov uvedené na Stránke predstavujú úplnú maloobchodnú cenu Výrobkov v okamihu zadania objednávky. Všetky ceny sú uvedené v miestnej mene a sú vrátane DPH.
  • 5.2.Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a podľa vlastného uváženia zmeniť ceny, avšak akákoľvek zmena cien Výrobkov, ktoré ste si už vybrali pred zadaním vašej objednávky, nebude súčasťou našej zmluvy, pokiaľ sa výslovne nedohodneme na tom, že to tak bude.
  • 5.3.Ceny nezahŕňajú náklady na dopravu, doručenie a ďalšie poplatky a platby, ktoré sa zreteľne označujú ako dodatočné poplatky k cene počas procesu objednávania a ktoré sa môžu líšiť v závislosti od vami zvoleného spôsobu doručenia.
  • 5.4.Ak vlastníte kupón na špeciálnu ponuku a aktivovali ste ho zadaním jeho kódu, ako je uvedené na stránke, odpočítame jeho hodnotu od ceny.
  • 5.5.Platby je možné uskutočniť kreditnou kartou alebo iným spôsobom uvedeným v týchto Podmienkach. Akceptujeme väčšinu hlavných platobných kariet.
  • 5.6.Na účely inkasa platieb si vyhradzujeme právo spolupracovať s treťou spoločnosťou ako poskytovateľom externých služieb. Môžete obdržať faktúry a komunikáciu ohľadom platieb od takýchto externých dodávateľov. Podľa našich pravidiel a postupov všetky faktúry musia byť uhradené do termínu špecifikovaného na faktúre. Úroky z omeškania môžu byť spoplatnené na dennej báze podľa bežnej úrokovej sadzby centrálnej banky, ako aj primeraných nákladov na vymáhanie dlhov v súlade s našimi obchodnými podmienkami, pravidlami a postupmi.
  • 5.7.Kvôli bezpečnosti online platieb uskutočňovaných kartou sú všetky platobné informácie šifrované. Nakoľko Oriflame spolupracuje s autorizovanými poskytovateľmi platobných služieb, s informáciami o kreditných kartách sa zaobchádza riadne a v súlade s medzinárodnými štandardami pre bezpečnosť údajov v oblasti platobných kariet.
  • 5.8.Pokiaľ poskytneme možnosť opakovaných automatických platieb platobnou kartou, budete mať možnosť si tento pohodlný spôsob platby výslovne vybrať. Akékoľvek ďalšie platby budú potom v okamihu zadania objednávky autorizované vašou platobnou kartou a suma bude z vašej platobnej karty odpísaná v okamihu, keď Oriflame odošle objednané Výrobky. Kedykoľvek budete mať možnosť automatickej platby z platobnej karty zrušiť kliknutím na záložku platobné karty na stránke vášho profilu.
  • 5.9.Súhlasíte s prijímaním elektronických faktúr.
 6. DODANIE A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA
  • 6.1.Objednané Výrobky je možné dodať iba na území Slovenskej republiky.
  • 6.2.Miesto dodania Výrobkov bude zodpovedať Vašej voľbe v objednávke. V prípade balíkov s nadmernou hmotnosťou vám logistická spoločnosť oznámi e-mailom alebo textovou správou adresu odberného miesta, kam bude balík doručený a pripravený na vyzdvihnutie.
  • 6.3.Vašu objednávku spracujeme a doručíme v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od potvrdenia objednávky nami. Nenesieme zodpovednosť za oneskorenie dodávky spôsobené okolnosťami, ktoré nemôžeme ovplyvniť.
  • 6.4.Dodaním Výrobkov na Vás prechádza nebezpečenstvo škody a vlastnícke právo k Výrobkom.
  • 6.5.Oriflame nenesie zodpovednosť za nedodanie, nesprávne alebo oneskorené dodanie objednávky spôsobené tým, že ste poskytli nesprávne alebo neúplné osobné údaje.
  • 6.6.Vyhradzujeme si právo jednostranne kedykoľvek zrušiť objednávku, ktorú ste zadali, ak budeme mať dôvodné podozrenie, že porušujete niektorú z Podmienok.
 7. VLASTNOSTI NAŠICH VÝROBKOV

  Zaručujeme, že Výrobky Oriflame sú vyrábané v súlade so Smernicou pre správnu výrobnú prax pre kozmetické výrobky EN ISO 22716:2007 a Kódexom správnej praxe spoločnosti Oriflame.

 8. PRÁVO NA ZRUŠENIE OBJEDNÁVOK
  • 8.1.Striktne dodržiavame pravidlá týkajúce sa vrátenia výrobkov platné na území Slovenskej republiky. Viac informácií nájdete v článku 9.
  • 8.2.Bez toho, aby bolo dotknuté Vaše právo na zrušenie objednávky a vrátenie Výrobku, po prijatí zásielky by ste mali skontrolovať jej obsah, aby ste sa ubezpečili, že dodané Výrobky neboli počas prepravy poškodené. V prípade poškodenia ste povinní vy alebo osoba, ktorá preberá Výrobky vo vašom mene, okamžite informovať Zákaznícky servis podaním reklamácie a popísaním škody / vady. Reklamáciu môžete tiež odoslať e-mailom na adresu:

  reklamacie@oriflame.com

 9. PRÁVO NA VRÁTENIE VÝROBKU A VRÁTENIE PEŇAZÍ
  • 9.1.Objednávku Výrobku(ov) môžete zrušiť bez uvedenia dôvodu počas obdobia uvedeného v odseku 9.2. To znamená, že pokiaľ počas daného obdobia zmeníte svoj názor alebo sa z akéhokoľvek iného dôvodu rozhodnete, že si Výrobok nechcete ponechať, môžete nám oznámiť svoje rozhodnutie zrušiť svoju objednávku a získať peniaze späť.
  • 9.2.Objednávku môžete kedykoľvek zrušiť aj po obdržaní potvrdenia objednávky e-mailom, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa, keď ste Výrobky alebo posledný z nich, pokiaľ ste si súčasne objednali Výrobkov viac, fyzicky obdržali.
  • 9.3.Ak chcete objednávku zrušiť, môžete nás kontaktovať prostredníctvom online reklamačného formulára, ktorý nás informuje o vašom zrušení objednávky. Ak vyplníte tento online formulár a odošlete ho prostredníctvom našej webovej stránky, bezodkladne vám zašleme potvrdenie o prijatí takéhoto zrušenia prostredníctvom niektorého média (napr. e-mailom). Uchovať kópiu svojho oznámenia o zrušení pre vlastnú potrebu môžete na vlastné náklady. Dôležité je, aby ste si svoje právo na zrušenie objednávky uplatnili pred uplynutím lehoty pre jej zrušenie. Pokiaľ nám teda e-mailom odošlete oznámenie o zrušení objednávky, bude toto zrušenie účinné odo dňa, kedy ste nám e-mail zaslali.

   

  • 9.4.Obdržíte plnú refundáciu kúpnej ceny, ktorú ste zaplatili za Výrobky, a všetky príslušné poplatky za doručenie, ktoré ste zaplatili za dodanie Výrobku(ov) (avšak s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vzniknú, ak ste si vybrali iný druh doručenia ako najmenej nákladný typ štandardného doručenia, ktorý ponúkame). Zo sumy vrátenej platby môžeme odpočítať náhradu za stratu hodnoty dodaného Výrobku, pokiaľ je táto strata hodnoty výsledkom vašej neodôvodnenej manipulácie. Zodpovednosť nesiete len za akékoľvek zníženie hodnoty Výrobku spôsobené inou manipuláciou, než aká je nevyhnutná pre stanovenie povahy, vlastností a fungovania Výrobku(ov). Vaše peniaze vám vrátime čo najskôr, v každom prípade do (a) štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa, kedy od Vás obdržíme späť dodané Výrobky, alebo (b) (ak je to skôr) 14 kalendárnych dní odo dňa predloženia dokladu o tom, že ste Výrobky vrátili, alebo (c) pokiaľ ste žiadny Výrobok neobdržali, do 14 kalendárnych dní odo dňa, kedy ste nám doručili oznámenie o zrušení objednávky tak, ako je uvedené v odseku 9.3, s výhradou odseku 9.8. Pokiaľ ste nám Výrobky vrátili z dôvodu, že boli chybné alebo ide o Výrobky odlišné, než aké ste si objednali, prosím prečítajte si odsek 9.5.
  • 9.5.Pokiaľ ste nám Výrobky vrátili z dôvodu, že boli chybné alebo iné než objednané, vrátime Vám cenu chybných Výrobkov v plnej výške, vrátane všetkých príslušných nákladov na doručenie a všetkých účelných nákladov, ktoré vám v súvislosti s vrátením tovaru vznikli.
  • 9.6.Pokiaľ sa s vami výslovne nedohodneme inak, peniaze vám vrátime na kreditnú kartu, debetnú kartu alebo pomocou iného platobného spôsobu, ktorý ste použili pri platení; v žiadnom prípade vám v dôsledku vrátenia peňazí nevzniknú žiadne poplatky.
  • 9.7.Upozorňujeme, že niektoré produkty sa dodávajú zapečatené zo zdravotných alebo hygienických dôvodov a nemôžete zrušiť svoju objednávku a vrátiť tieto produkty, ak boli po doručení rozbalené. Tieto produkty sú na stránke vhodne označené.

   

  • 9.8.Pokiaľ vám boli Výrobky doručené:
   • 9.8.1.musíte nám Výrobky vrátiť bez zbytočného odkladu, v každom prípade najneskôr do 7 dní odo dňa, kedy ste objednávku / zmluvu zrušili. Lehota je zachovaná, pokiaľ Výrobky pošlete späť pred uplynutím lehoty 7 dní.
   • 9.8.2.s výnimkou situácie, kedy sú Výrobky chybné alebo iné než objednané (v tomto prípade pozri odsek 9.5), budete znášať priame náklady na spätné odoslanie Výrobkov nám; a
   • 9.8.3.máte zákonnú povinnosť tieto Výrobky uchovávať vo svojej držbe a primerane sa o ne starať po dobu, počas ktorej sa budú vo Vašej držbe nachádzať.

   

  • 9.9.Podrobnosti o vašom zákonnom práve na zrušenie a vysvetlenie jeho uplatnenia vrátane navrhovaných formulárov na vrátenie sú uvedené v dokumentoch opísaných v odseku 4.5.
  • 9.10.Máme zákonnú povinnosť dodávať Výrobky, ktoré sú v súlade so zmluvou. Ako spotrebiteľ budete mať vždy zachované zákonné práva týkajúce sa Výrobkov, ktoré sú chybné alebo nie sú také, ako sú popísané. Tieto zákonné práva nie sú ovplyvnené podmienkami vrátenia tovaru upravených v tomto článku 5.9 alebo týchto Podmienkach. S vašimi zákonnými právami sa môžete obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu.
  • 9.11.Ďalej garantujeme kvalitu každého Výrobku, ktorý nesie názov Oriflame, a potvrdzujeme, že vyrobený nami, alebo pre nás, vyhovuje najvyšším štandardom kvality. Sme presvedčení, že naši zákazníci budú považovať naše výrobky za uspokojivé po všetkých stránkach. Preto ponúkame ďalšiu záruku Oriflame, ktorá vám umožní výmenu alebo získanie plnej náhrady za akýkoľvek Výrobok, s ktorým nie ste úplne spokojní. Vrátenie platby musí byť uplatnené do 30 dní od prevzatia Výrobku. Táto záruka sa nevzťahuje na Výrobok, ktorý je úmyselne poškodený alebo zneužitý. Pokiaľ nie je oznámené inak, vrátenie a refundácia platby podľa tohto článku sa uskutoční v súlade s podmienkami predchádzajúcich odsekov tohto článku 9. Táto garancia nemá vplyv na vaše zákonné práva.
 10. OSOBNÉ ÚDAJE A SÚKROMIE
  • 10.1.Pokiaľ na Stránke poskytujete informácie, súhlasíte s poskytnutím presných, aktuálnych a úplných informácií o vás a zaväzujete sa tieto informácie podľa potreby aktualizovať („osobné údaje“). Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom Stránky, budeme používať a udržiavať v súlade s platnými zákonmi a Zásadami ochrany osobných údajov.
  • 10.2.Do komunity krásy Oriflame môžete pozvať ďalšie osoby a keď sa pridajú (ako Členovia alebo Brand partneri), budete mať ako nezávislý prevádzkovateľ osobných údajov prístup k ich osobným údajom na účely súvisiace s vaším a ich členstvom v komunite krásy, alebo na základe ich súhlasu na účely e-marketingu. Ako nezávislý prevádzkovateľ osobných údajov:

  10.2.1 Zaručujete a súhlasíte s tým, že budete dodržiavať všetky príslušné zákony na ochranu osobných údajov a súkromia;

  10.2.2 Prijmete vhodné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov pred náhodným alebo nezákonným zničením alebo náhodnou stratou, zmenou, neoprávneným zverejnením alebo prístupom, najmä ak spracovanie zahŕňa prenos údajov cez sieť a proti všetkým ostatným nezákonným formám spracúvania. So zreteľom na súčasný stav techniky a náklady na ich implementáciu tieto opatrenia zabezpečia úroveň bezpečnosti primeranú rizikám, ktoré predstavuje spracovanie a povaha osobných údajov, ktoré sa majú chrániť;

  10.2.3 Musíte ihneď po tom, ako sa dozviete o akomkoľvek porušení bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému zverejneniu alebo prístupu k osobným údajom, oznámiť túto skutočnosť Oriflame e-mailom na adresu privacy@oriflame.com a vysvetliť povahu incidentu a dotknuté osoby;

  10.2.4 Ak kedykoľvek dostanete žiadosť o uplatnenie práv v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov od osoby, o ktorej spracúvate Osobné údaje, musíte takejto žiadosti vyhovieť v rozsahu, ktorý vyžadujú platné právne predpisy a v súlade s akýmikoľvek zásadami, postupmi alebo školeniami, ktoré vám z času na čas poskytuje Oriflame;

  10.2.5 Osobné údaje môžete spracovávať iba v súlade so Zásadami o ochrane osobných údajov poskytnutým Členom a/alebo Brand partnerom Oriflame. Po ukončení vášho vzťahu s Oriflame sa zaručujete a súhlasíte s tým, že bez zbytočného odkladu zničíte všetky Osobné údaje, ktoré vlastníte alebo ktoré máte pod kontrolou.

  • 10.3.Výslovne sa zriekame akejkoľvek zodpovednosti za akékoľvek pokuty, náklady, poplatky a vo všeobecnosti akékoľvek výdavky, ktoré vám môžu vzniknúť v dôsledku akéhokoľvek porušenia príslušných zákonov na ochranu údajov a súkromia.
 11. PLÁN ODMEŇOVANIA ČLENOV
  • 11.1.Môžete sa zaregistrovať ako Člen vytvorením účtu na stránke Oriflame. Ako Člen budete mať nárok na výhody len podľa Plánu odmeňovania Členov.
  • 11.2.Oriflame neposkytuje žiadne záruky týkajúce sa dostupnosti alebo prevádzkyschopnosti akýchkoľvek Programov pre Členov ani toho, že prinesú Členom určitú úroveň príjmov alebo iných výhod. Oriflame si vyhradzuje právo kedykoľvek a podľa vlastného uváženia aktualizovať a pozmeniť akékoľvek Programy pre Členov vrátane odstránenia, pozastavenia alebo zmeny akýchkoľvek výhod alebo akéhokoľvek programu alebo pridať nové výhody alebo nové programy. Akákoľvek revízia, úprava alebo zmena akéhokoľvek Programu pre členov bude zverejnená na našej webovej stránke a/alebo riadne oznámená na váš registrovaný e-mail a nadobudne účinnosť v deň, ktorý je uvedený v takomto uverejnení a/alebo oznámení, ale nikdy nie skôr ako o 30 dní. Je aj Vašou zodpovednosťou, aby ste sa priebežne informovali o všetkých takýchto zmenách. Akékoľvek takéto zmeny v Pláne odmien pre Členov a v akomkoľvek inom Programe pre Členov musíte akceptovať ako podmienku pre to, aby ste mohli naďalej zostať registrovaným Členom vrátane budúceho používania stránky a objednávania produktov na nej. Môžeme vyžadovať váš výslovný súhlas, inak budeme uvažovať, že ste zmeny prijali, ak budete pokračovať v objednávaní Produktov po implementácii týchto zmien.
  • 11.3.Upozorňujeme Vás, že Brand partneri a Členovia sú nezávislými zmluvnými partnermi a nie zamestnancami, agentmi alebo zástupcami spoločnosti Oriflame a nie sú nijakým spôsobom oprávnení konať v našom mene. Všetci ostatní Členovia alebo Zákazníci oslovení vami budú nakupovať od Oriflame za ceny zverejnené Oriflame; výrobky si budú vyberať sami a svoje objednávky budú zadávať priamo a nie prostredníctvom vás. Nemáte žiadne oprávnenie vyjednávať alebo vystupovať ako sprostredkovateľ pri uzatváraní zmlúv medzi spoločnosťou Oriflame a vami oslovenými Členmi alebo Zákazníkmi. Taktiež nemáte žiadne oprávnenie nakupovať, predávať alebo všeobecne uzatvárať akékoľvek zmluvy v našom mene alebo na náš účet alebo v mene a na účet akejkoľvek inej spoločnosti v skupine Oriflame. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nie ste „obchodným zástupcom“ v zmysle platných zákonov na Území a nemáte nárok na žiadnu náhradu škody alebo odškodnenie po ukončení vášho vzťahu so spoločnosťou Oriflame.
  • 11.4.Brand Partneri sú viazaní naším Etickým kódexom a Pravidlami správania. Odporúčame vám, aby ste náš Zákaznícky servis informovali o akomkoľvek neférovom, agresívnom alebo inak nevhodnom správaní Brand Partnera. Ako Člen ste povinný dodržiavať ustanovenia Etického kódexu a Pravidiel správania sa, keď oslovujete akéhokoľvek Člena alebo Zákazníka spoločnosti Oriflame.
  • 11.5.Vždy sa môžete rozhodnúť zaregistrovať sa ako Brand Partner Oriflame.Po registrácii ako Brand Partner Oriflame vaša registrácia ako Člen automaticky zaniká.
 12. OCHRANNÉ ZNÁMKY A AUTORSKÉ PRÁVA
  • 12.1.Oriflame, naše logo a názvy Výrobkov alebo produktových radov, ktoré vyrábame, uvádzame na trh, predávame alebo distribuujeme, sú ochrannými známkami Skupiny Oriflame. Všetky ostatné ochranné známky, obchodné značky a logá použité na tejto Stránke sú ochrannými známkami, obchodnými značkami alebo logami ich príslušných vlastníkov, ktorí môžu ale nemusia byť pridružení, spájaní alebo sponzorovaní spoločnosťou Oriflame. Akékoľvek použitie a/alebo kopírovanie akýchkoľvek značiek, ktoré sa objavujú na našej Stránke, vyžaduje predchádzajúci výslovný súhlas ich príslušného vlastníka.
  • 12.2.Celý obsah zahrnutý na tejto Stránke alebo sprístupnený prostredníctvom nej, najmä, nie však výlučne softvér alebo digitálny kód , skripty, texty, umelecké diela, fotografie, grafiky, logá, ikony tlačidiel, statické alebo pohyblivé obrázky, videá, audio klipy a kompilácie údajov (ďalej len „Obsah“) je majetkom spoločnosti Oriflame, jej dodávateľov Obsahu alebo iných príslušných vlastníkov, ktorí môžu ale nemusia byť pridružení, prepojení alebo sponzorovaní spoločnosťou Oriflame. Na Obsah, ktorý nevlastníme, nám títo vlastníci poskytli riadne licencie a je chránený pred neoprávneným použitím, kopírovaním a šírením autorskými právami, ochrannými známkami, publicitou a inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami.
  • 12.3.Bez nášho výslovného písomného súhlasu nesmiete Obsah či jeho časť zachytávať, reprodukovať, vykonávať, prevádzať, predávať, poskytovať naň licenciu, upravovať, vytvárať z neho alebo na ňom odvodené diela, nesmiete Obsah alebo jeho časť opätovne zverejňovať, vykonávať na ňom spätnú analýzu, nahrávať ho, upravovať, zverejňovať, vysielať, verejne zobrazovať, zarámovať, prepájať, distribuovať alebo využívať. Nič obsiahnuté v týchto Podmienkach alebo na Stránke by sa nemalo vykladať, či už implicitne alebo inak, ako udelenie licencie alebo práva používať akýkoľvek Obsah akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu nás alebo tretej strany, ktorá Obsah alebo duševné vlastníctvo zobrazené na Stránkach vlastní.
  • 12.4.Stránky sú chránené autorskými právami. Reprodukcia, kopírovanie, predaj, ďalší predaj alebo obchodovanie so Stránkou je prísne zakázané.
  • 12.5.Akékoľvek použitie Obsahu iným spôsobom, ako je povolené v týchto Podmienkach, predstavuje porušenie týchto Podmienok a môže predstavovať porušenie autorských práv a / alebo práv na dizajn a / alebo porušenie patentov. Súhlasíte s tým, že nebudete Obsah používať na žiadne nezákonné účely a že nebudete porušovať naše práva ani práva iných. Súhlasíte s tým, že nebudete narušovať (alebo umožňovať tretej strane, aby využila Vašu registráciu, a tak narušovala) bežné procesy Stránok alebo používanie Stránky inými osobami, a to okrem iného aj pokusom o prístup do administratívnych častí Stránky.
 13. UKONČENIE; ZMENY
  • 13.1.Na základe vlastného uváženia môžeme kedykoľvek vyhodnotiť dodržiavanie týchto Podmienok z vašej strany. Akékoľvek porušenie týchto Podmienok môže mať za následok obmedzenie vášho prístupu k celej alebo časti Stránok.
  • 13.2.Pokiaľ nebudeme trvať na tom, aby ste splnili niektorú zo svojich povinností podľa týchto Podmienok, alebo pokiaľ nebudeme voči vám uplatňovať naše práva alebo pokiaľ v tomto smere budeme v omeškaní, neznamená to, že sme sa našich práv voči vám vzdali a že tieto povinnosti nemusíte dodržiavať. Pokiaľ vám nedodržanie vašich povinností odpustíme, urobíme tak iba písomne, čo však nebude znamenať, že vám automaticky odpustíme aj akékoľvek ďalšie porušenie.
  • 13.3.Vyhradzujeme si právo bez prechádzajúceho upozornenia vám alebo akejkoľvek tretej strane tieto Stránky alebo ich časť upraviť alebo prerušiť k nim prístup.
 14. CHYBY A OPRAVY

  Napriek tomu, že vyvíjame primerané úsilie na to, aby naše Stránky obsahovali pravdivé a aktuálne informácie, nezaručujeme, že tieto Stránky budú bezchybné. Chyby pri zadávaní údajov alebo iné technické problémy môžu niekedy viesť k zobrazeniu nesprávnych informácií. Vyhradzujeme si právo na opravu nepresností alebo typografických chýb na našich Stránkach, vrátane cien a dostupnosti Výrobkov a služieb, a nenesieme za tieto chyby zodpovednosť. Môžeme tiež kedykoľvek vylepšiť a / alebo zmeniť vlastnosti, funkčnosť alebo obsah Stránok. Pokiaľ sa domnievate, že ste zaznamenali nejakú informáciu alebo popis, ktoré považujete za nesprávne, kontaktujte prosím náš Zákaznícky servis.

 15. ODKAZY

  Môžeme poskytovať odkazy na webové stránky alebo zdroje tretích strán. Týmito odkazmi neschvaľujeme žiadne informácie, výrobky alebo služby poskytované ich prostredníctvom. Nenesieme zodpovednosť za obsah alebo prejav akejkoľvek časti Internetu vrátane iných webových stránok, s ktorými môžu byť naše Stránky spojené alebo z ktorých môžu byť naše Stránky dostupné. Žiadame vás, aby ste nás informovali o všetkých chybách alebo nevhodnom materiály, ktoré sa nachádzajú na našich Stránkach alebo s ktorými môžu byť spojené.

 16. RIEŠENIE SŤAŽNOSTÍ A SPOROV
  • 16.1.Akékoľvek sťažnosti, otázky a požiadavky je možné adresovať Zákazníckemu servisu spoločnosti Oriflame na adrese info@oriflame.sk alebo nám zavolajte na telefónne číslo: +421 2 33056780.
  • 16.2.Bez toho, aby bolo dotknuté naše vzájomné právo predložiť akúkoľvek záležitosť, ktorá sa akýmkoľvek spôsobom týka používania Stránky alebo Výrobkov, ktoré ste si od nás kúpili, na súd, urobíme všetko pre to, abysme akýkoľvek takýto spor vyriešili skôr prostredníctvom priateľského rokovania s cieľom dohodnúť sa na vzájomne prijateľnom riešení než na súde. V prvom rade teda prosím záležitosť prediskutujte a akékoľvek žiadosti smerujte prosím na náš Zákaznícky servis. Máte však vždy právo upozorniť na prípadné spory Slovenskú obchodnú inšpekciu.
 17. ROZHODNÉ PRÁVO A PRÍSLUŠNOSŤ SÚDOV
  • 17.1.Tieto Podmienky sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a všetky spory vyplývajúce z týchto Podmienok alebo s nimi súvisiace budú rozhodovať len príslušné súdy Územia.
 18. ĎALŠIE USTANOVENIA
  • 18.1.Spoločnosť Oriflame nezodpovedá za zablokovanie poštových serverov prenášajúcich správy alebo oznámenia na vašu e-mailovú adresu správcami týchto serverov alebo za odstraňovanie alebo zablokovanie e-mailov pomocou softvéru nainštalovaného vo vašom počítači.
  • 18.2.Spoločnosť Oriflame dôsledne dodržiava kódex správania Seldia (http://www.seldia.eu/images/ethics/SELDIA_CodeofConduct_2015.pdf) a Svetovú federáciu združení priameho predaja (WFDSA) (http://www.wfdsa.org) /files/world-codes/code-book.pdf). Spoločnosť Oriflame vyžaduje od svojich Brand Partnerov, aby dôsledne dodržiavali tieto kódexy, ako sú ďalej uvedené v Etickom kódexe a Pravidlách správania sa spoločnosti Oriflame.
  • 18.3.Naše práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy môžeme previesť na inú organizáciu, nebude to však mať vplyv na vaše práva alebo povinnosti vyplývajúce z týchto Podmienok.
  • 18.4.Vaše práva alebo povinnosti vyplývajúce z týchto Podmienok môžete previesť na inú osobu, iba pokiaľ obdržíte náš písomný súhlas. Pokiaľ ste si však kúpili Výrobok ako darček, môžete výhodu našej záruky v článku 7 týchto Podmienok previesť na príjemcu darčeka aj bez nášho súhlasu.

   

  • 18.5.Každá zmluva je uzatvorená medzi vami a nami. Žiadna iná osoba nemá nárok na vymáhanie ktorejkoľvek z jej podmienok. Avšak, príjemca Výrobku ako daru od vás bude mať nárok na záruku uvedenú v článku 7 týchto Podmienok, my a vy však pre zrušenie alebo akékoľvek úpravy Podmienok súhlas tohto príjemcu nepotrebujeme.
  • 18.6.Ak sa niektoré ustanovenie Podmienok považuje za nezákonné, neplatné alebo z akéhokoľvek dôvodu nevykonateľné, nevymáhateľné, neplatnosť tohto ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení Podmienok.
  • 18.7.Neuplatnenie práv vyplývajúcich z niektorých ustanovení týchto Podmienok zo strany Oriflame sa nepovažuje za zrieknutie ich vykonateľnosti, vymáhateľnosti.
  • 18.8.Pokiaľ sa nerozhodnete inak, môžeme vám zasielať upozornenia, oznámenia, e-maily, poštové zásielky a všeobecne s Vami komunikovať. Vašu voľbu marketingovej komunikácie od nás môžete kedykoľvek aktualizovať po prihlásení do Vášho užívateľského nastavenia. Prijatím týchto Podmienok súhlasíte s tým, že vám Oriflame bude zasielať akékoľvek ďalšie informácie / oznámenia týkajúce sa vašich objednávok na stálom médiu inom ako v listinnej podobe (t.j. e-mailom alebo akýmikoľvek inými prostriedkami adresovanými priamo vám, ktoré vám umožňujú informácie ukladať pre neskoršie nahliadnutie na dostatočne dlhú dobu a ktoré vám tiež umožnia nezmenenú reprodukciu týchto informácií).
  • 18.9.Každá výpoveď podľa týchto Podmienok, ktorá sa zasiela doporučene alebo poštou prvej triedy na adresu Strany uvedenú v týchto Podmienkach alebo na inú adresu, ktorú jedna Strana písomne oznámi druhej Strane, má za následok, že výpovedná lehota začína plynúť (i) v prípade doporučenej zásielky odo dňa nasledujúceho po odoslaní takejto výpovede a (ii) v prípade zásielky prvej triedy od druhého pracovného dňa po odoslaní tejto výpovede. Ak je výpoveď daná akýmkoľvek iným spôsobom, výpovedná doba začne plynúť dňom skutočného doručenia výpovede. Toto sa nevzťahuje na informovanie nás o vrátení tovaru podľa článku 9 týchto Podmienok – lehota na vrátenie tovaru začína plynúť odo dňa, keď nás informujete, že si prajete vrátiť Výrobok.
  • 18.10.Ďalšie podrobnosti o Oriflame sú uvedené nižšie:

  Obchodné meno

  ORIFLAME SLOVAKIA, s.r.o.

  Adresa

  Staromestská 3, 811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

  Kontaktné údaje

  Obchodný register

  Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sro, vložka č. 4912/B

  IČO

  31 348 751

  IČ DPH

  SK2020319290

   

   

 19. KONTAKTUJTE NÁS

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich Stránok alebo týchto Podmienok, pošlite nám e-mail info@oriflame.com. Vynasnažíme sa vaše otázky zodpovedať a vyriešiť všetky problémy, na ktoré ste nás upozornili.

Posledná aktualizácia: 9.10.2023