OBCHODNÉ PODMIENKY PRE
BRAND PARTNERA

V týchto Obchodných podmienkach (ďalej len „Podmienky“) a vo všetkých dokumentoch, ktoré sa v nich uvádzajú, sa stanovujú pravidlá a zásady Oriflame a práva a povinnosti pre Brand Partnerov a v prípade, že s nimi vyjadríte súhlas, budú predstavovať záväznú dohodu (ďalej len „Dohoda“ alebo „Dohoda s Brand Partnerom“) medzi ORIFLAME SLOVAKIA s.r.o. so sídlom Staromestská 3 811 03 Bratislava, IČO: 31 348 751, DIČ: 2020319290, IČ pre DPH: SK2020319290 (ďalej len „Oriflame“, „nás“, „my“ alebo „naše“) a vami (ďalej len „vy“, „Brand Partner Oriflame“ alebo „Brand Partner“) a tieto Obchodné podmienky nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody, vyhlásenia a záväzky. Tieto Podmienky sme zverejnili na našej webovej lokalite, ktorá je pre vás dostupná, a odporúčame, aby ste si ich vytlačili alebo uložili a uschovali kópiu týchto Podmienok a všetkých ďalších dokumentov, ktoré sú súčasťou Dohody.1.    VYMEDZENIE POJMOV

V týchto Podmienkach sa používa toto vymedzenie pojmov:

i.     Etický kódex a Pravidlá správania: súbor záväzných pravidiel tvoriacich súčasť Plánu odmien pre Brand Partnerov Oriflame upravujúcich správanie Brand Partnerov voči Oriflame, zákazníkom a ostatným Brand Partnerom Oriflame;

ii.    Zákazník: akákoľvek fyzická osoba, či už je v Oriflame registrovaná ako zákazník alebo nie, ktorá si zakúpi Produkty Oriflame online (napr. prostredníctvom webovej lokality), a ktorá pri tom koná úplne alebo prevažne mimo oblasti svojho obchodovania, podnikania, živnosti alebo povolania;

iii.   Katalóg Oriflame, Katalóg: papierová alebo elektronická brožúra, ktorú pravidelne vydáva Oriflame, a ktorá zahŕňa ponuku Produktov Oriflame a ich odporúčané maloobchodné ceny;

iv.    Obdobie kampane: obdobie uvedené na obálke každého Katalógu, počas ktorého platia ponuky z daného Katalógu Oriflame;

v.     Komerčné programy: marketingové, predajné a motivačné programy, ktoré z času na čas Oriflame sponzoruje;

vi.    Oriflame Group: ORIFLAME Holding A.G., je konečná holdingová spoločnosť a akýkoľvek subjekt, ktorý priamo alebo nepriamo táto konečná holdingová spoločnosť riadi;

vii.   Produkty Oriflame: kozmetika a súvisiace doplnky, ako aj určité potravinové a výživové doplnky ponúkané na predaj pod ochrannými známkami Oriflame; hlavné charakteristiky Produktov sa uvádzajú v Katalógu;

viii.  Plán odmien pre Brand Partnerov Oriflame alebo Plán odmien Brand Partnerov: dokument, v ktorom sa vysvetľuje možnosť príjmu s Oriflame. Kópiu Plánu odmien pre Brand Partnerov si môžete stiahnuť tu;

ix.    Ochranné známky Oriflame: názov Oriflame, logo Oriflame a názvy produktov alebo radov produktov, ktoré vyrábame, uvádzame na trh, predávame alebo distribuujeme;

x.     Pravidlá a postupy: tieto pravidlá a postupy, ktoré upravujú ustanovenia o odmenách a výhodách podľa Plánu odmien pre Brand Partnerov a Komerčných programov Oriflame. Kópiu Pravidiel a postupov si môžete stiahnuť tu.

xi.    Ceny: ceny Produktov Oriflame, ktoré stanovila spoločnosť Oriflame a sú zobrazené v cenníkoch platných v čase zadania objednávky;

xii.   ÚzemieSlovenská republika;

xiii.  Osobné údaje: údaje, ktoré poskytnete pri registrácii ako Brand Partner  v Oriflame, ako aj všetky ďalšie informácie o vašej osobe, ktoré nám môžete priebežne poskytnúť;

xiv.   Osobné informácie: informácie týkajúce sa priamo alebo nepriamo Zákazníkov, Členov, Brand Partnerov Oriflame a iných tretích strán, o ktorých získavate alebo inak spracúvate informácie v priebehu vášho vzťahu s Oriflame.2.    REGISTRÁCIA A ČLENSTVO

2.1.   Keď schválime vašu žiadosť a udelíme vám jedinečné číslo Brand Partnera, budete zaregistrovaní ako Brand Partner Oriflame. Podmienky vášho schválenia za Brand Partnera Oriflame sú stanovené v časti Pravidiel „Členstvo“ v Etickom kódexe a Pravidlách správania.

2.2.   Vyhradzujeme si právo účtovať ročný administratívny poplatok vo výške uvedenej na našej webovej lokalite (pri vašej registrácii a každý rok v deň výročia jej uskutočnenia) a v závislosti od vášho rozhodnutia cenu štartovacieho balíčka uvedenú na našej webovej lokalite. Tieto poplatky sa zaúčtujú do vašej prvej nákupnej faktúry.

2.3.   Platnosť vášho členstva a Dohody s Brand Partnerom  vyprší automaticky: (i) v deň výročia registrácie, pokiaľ sa registrácia neobnoví podľa týchto Podmienok; alebo (ii) ak ste v priebehu 12 po sebe nasledujúcich mesiacov nezadali objednávku.

2.4.  V prípade, že si neobnovíte členstvo ako Brand Partner, vaša Zmluva o Brand partnerstve bude automaticky ukončená, ale zostanete registrovaný ako člen Oriflame podľa Podmienok pre online zákazníkov a členov a Zásad ochrany osobných údajov pre online zákazníkov a členov, čo vám umožní pokračovať v nákupe výrobkov Oriflame. Doplňujúce informácie o pravidlách pre Brand Partnerov a Členov týkajúcich sa zvyšovania a znižovania úrovne členstva sú uvedené v príslušných Zásadách.

2.5. Členstvo a túto Dohodu s Brand Partnerom konkretizovanú v ďalších častiach Podmienok môžete vy aj Oriflame kedykoľvek ukončiť.

2.6.   Členstvo sa vzťahuje iba na vašu osobu a nemôže sa priradiť inej osobe ani na ňu previesť bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu a v súlade s požiadavkami podľa Etického kódexu a Pravidiel správania.

2.7.   Registrácie bez povolenia osoby, ktorej sa týkajú, sú neprípustné. Týmto sa zaväzujete niesť plnú zodpovednosť za všetky nároky, náklady a sumy, ktoré vzniknú v dôsledku takejto registrácie, pričom budete plne zodpovední za odškodnenie Oriflame za všetky nároky, náklady a sumy, ktoré v jej dôsledku vzniknú.

2.8.   Keď sa zaregistrujete:

2.8.1.   budete mať nárok na nákup Produktov Oriflame v súlade s týmito Podmienkami, ako aj na získavanie a využívanie ďalších výhod stanovených v Pláne odmien pre Brand Partnerov Oriflame a uvedených v akýchkoľvek Pravidlách a postupoch; a

2.8.2.   budete povinní striktne dodržiavať pravidlá týchto Podmienok.3.    PRÁVO NA ODSTÚPENIE (ZVÁŽENIE) A ÚČINKY VZDANIA SA ČLENSTVA

3.1.   Svojho členstva sa môžete vzdať a od Dohody s Brand Partnerom môžete odstúpiť kedykoľvek bez uvedenia dôvodu zaslaním písomného oznámenia o svojom odstúpení. Hneď po doručení vášho oznámenia potvrdíme prijatie vášho odstúpenia. O svojom odstúpení nás môžete informovať prostredníctvom emailu.

3.2.   Ak odstúpite od Dohody a vypovedáte ju do 30 dní od vašej registrácie, vrátime vám všetky poplatky a náklady a schválime storno akýchkoľvek Produktov a služieb, ktoré ste objednali, ale ktoré vám ešte neboli dodané, a vrátenie všetkých Produktov (vrátane školiacich a propagačných materiálov, obchodných príručiek a balíčkov), ktoré ste si kúpili. Z bezpečnostných a hygienických dôvodov môžeme odmietnuť prijať Produkty, ktoré ste už otvorili, ak to znamená, že tieto Produkty už nie sú v rovnakom stave ako v čase nákupu. Kúpna cena týchto Produktov sa vráti pri ich doručení; ak sme ich ešte nedoručili, alebo sa kúpna cena vráti čo najskôr po ich doručení.

3.3.   Ak odstúpite od Dohody a vypovedáte ju kedykoľvek neskôr, alebo ak Oriflame vypovedá Dohodu na vašu žiadosť:

3.3.1.   spätne od vás odkúpime všetky Produkty za týchto podmienok:

3.3.1.1.   vrátené Produkty ste zakúpili do 12 mesiacov pred vaším odstúpením a vráti sa vám 90 % pôvodnej čistej ceny zaplatenej po odpočítaní všetkých platieb, ktoré sme vám zaplatili v súvislosti s ich nákupom; a

3.3.1.2.   vrátené Produkty musia byť predajné, čo znamená, že sa nepoužili, neotvorili ani sa s nimi žiadnym spôsobom nemanipulovalo, neuplynul dátum ich spotreby a stále sú uvedené v našich Katalógoch; a

3.3.2.   vrátime vám všetky požadované platby, ktoré ste nám zaplatili 30 dní pred vaším odstúpením alebo ukončením, aby ste sa stali alebo zostali Brand Partnerom.

3.4.   Ak sa rozhodnete odstúpiť od svojho členstva a ukončiť zmluvu o Brand Partnerstve podľa tohto článku, nebudete zaregistrovaný ako člen.4.    NÁKUP PRODUKTOV

A. ZADANIE OBJEDNÁVKY

4.1.   Objednávky z Katalógu môžete zadávať výberom Produktov, ktoré chcete kúpiť. Zadanie objednávky sa považuje za ponuku, ktorú ste nám urobili na nákup vybraných Produktov.

4.2.   Objednávka sa považuje za zadanú po vykonaní týchto krokov:

4.2.1.   pri objednávaní online ste si vybrali Produkty, ktoré si chcete kúpiť, použitím možnosti „pridať do nákupného košíka“; obsah nákupného košíka môžete kedykoľvek skontrolovať a upraviť zmenou množstva Produktov, vymazaním Produktov alebo odstránením celého obsahu nákupného košíka;

4.2.2.   poskytli ste osobné údaje potrebné na umožnenie dodania; a

4.2.3.   vybrali ste si preferovaný spôsob dodania a platby.

4.3.   Po zadaní sa objednávka už nedá zmeniť prostredníctvom webovej lokality; budete sa musieť obrátiť na Centrum podpory zákazníkov na e-mailovej adrese info@oriflame.sk

4.4.   Po prijatí vašej objednávky vám e-mailom zašleme jej potvrdenie a v tomto okamihu vznikne kúpna zmluva. Vašu objednávku môžeme odmietnuť prijať bez uvedenia dôvodu. Všetky platby, ktoré ste už uskutočnili, vám vrátime v plnej výške.

4.5.   Okrem potvrdenia objednávky dostanete aj údaje o Produktoch, ktoré vám boli zaslané, a všetky ďalšie potrebné informácie.

4.6.   Ak objednávate online, vezmite na vedomie toto:

4.6.1.  uzavretú zmluvu nie je možné zaevidovať ani k nej získať prístup: časťami zmluvy bude vaša objednávka a Podmienky dostupné na lokalite (ktoré sa môžu uložiť alebo vytlačiť), prípadne vám ich môžeme oznámiť pomocou iných komunikačných prostriedkov;

4.6.2.  zmluvu je možné uzavrieť iba v slovenčine a v žiadnych iných jazykoch;

4.6.3.  Oriflame sa hlási ku Kódexom správania uvedeným v článku 10 Podmienok.

4.7.   Dokončené  a zaplatené objednávky nemôžete stornovať okrem prípadov uvedených v článku 5.

4.8.   Objednávky je možné zadávať kedykoľvek počas dňa s výnimkou určitej obmedzenej nedostupnosti pri ukončení Obdobia kampane, keď aktualizujeme Katalóg.

4.9.   Nie vždy budú všetky Produkty dostupné. Ak nie je Produkt v čase zadania objednávky na sklade, vynaložíme primerané úsilie na to, aby sme vás pred dokončením objednávky o tom informovali, aby ste mohli objednávku zmeniť alebo zrušiť.

4.10.  Katalóg môže byť príležitostne a na obmedzený čas nedostupný z dôvodu údržby alebo z rôznych technických dôvodov. Spoločnosť Oriflame nebude zodpovedná za túto nedostupnosť a odmietne všetky nároky v tejto súvislosti zo strany Zákazníkov alebo iných návštevníkov.

4.11.  Výnimočne vám môžeme povoliť, aby ste zadali objednávky pre iných pomocou osobitného online nástroja. To bude možné iba v prípade vašich Brand Partnerov v nižšej línii podľa vysvetliviek v Pláne odmien Brand Partnerov Oriflame, a iba na základe ich výslovného povolenia. Ak použijete tento nástroj, budete výhradne zodpovední za všetky nároky vyplývajúce z neoprávneného objednávania a vo všeobecnosti za všetky prípady porušenia ochrany osobných údajov, ako aj za všetky náklady a výdavky, ktoré môžu Oriflame alebo osobe, za ktorú ste zadali objednávku, v súvislosti s touto objednávkou vzniknúť.

B. CENY A PLATBA

4.12.  Pokiaľ sa neuvádza inak, Ceny Produktov uvedené v Katalógu predstavujú plnú maloobchodnú cenu za Produkty v okamihu zadania objednávky.  Všetky ceny sú uvedené v miestnej mene a ich súčasťou je DPH.

4.13.  Vyhradzujeme si právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia Ceny zmeniť, žiadna zmena Cien Produktov, ktoré si vyberiete pred zadaním objednávky, však nebude súčasťou zmluvy medzi nami, pokiaľ sa na tom vzájomne výslovne nedohodneme.

4.14.  Súčasťou cien nie sú náklady na dopravu, dodanie ani žiadne ďalšie poplatky, ktoré sa počas objednávania jasne uvádzajú ako dodatočné poplatky k cene, a ktoré sa môžu líšiť v závislosti od vami zvoleného spôsobu dodania.

4.15.  Ceny môžeme z času na čas znížiť.  V súlade s Plánom odmien pre Brand Partnerov Oriflame, resp. s akýmikoľvek inými Pravidlami alebo Komerčným programom vám môže byť poskytnutá ďalšia zľava.  Prípadné otázky týkajúce sa výpočtu cien môžete kedykoľvek odoslať Centru podpory zákazníkov, prostredníctvom CHATu na stránke www.oriflame.sk alebo na e-mailovej adrese info@oriflame.sk

4.16.  Platiť je možné debetnou alebo kreditnou kartou, bankovým prevodom, prípadne inými prostriedkami uvedenými v týchto Podmienkach alebo akýchkoľvek Pravidlách.  Akceptuje sa väčšina hlavných platobných kariet.

4.17.  Na účely výberu platby si vyhradzujeme právo spolupracovať s externým poskytovateľom služieb.   Môžete očakávať, že od tohto externého poskytovateľa služieb budete dostávať faktúry a oznámenia o platbe. Všetky faktúry sa spravidla musia uhradiť v lehote uvedenej vo faktúre.  Úroky z omeškania je možné účtovať denne podľa bežnej úrokovej sadzby centrálnej banky, ako aj primeraných nákladov na vymáhanie dlhov.

4.18.  Informácie o spôsoboch platby vrátane akýchkoľvek odkladov platieb alebo úverových podmienok sú uvedené v Pravidlách a postupoch.  Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na Centrum podpory zákazníkov na e-mailovej adrese info@oriflame.sk alebo prostredníctvom CHATu na stránke www.oriflame.sk.

4.19.  V záujme bezpečnosti online platieb uskutočňovaných kartou sú všetky informácie o platbe šifrované.  Keďže Oriflame spolupracuje s autorizovanými poskytovateľmi platobných služieb, s informáciami o kreditných kartách sa zaobchádza správne a v súlade s medzinárodnými štandardmi na zabezpečenie údajov v odvetví platobných kariet.

4.20.  Ak poskytneme možnosť pravidelných platieb kartou, budete si môcť výslovne vybrať tento pohodlný spôsob platby a potvrdiť ho svojím súhlasom.  Všetky ďalšie platby sa následne budú povoľovať cez vašu platobnú kartu v čase zadania objednávky a suma sa odpíše z vašej platobnej karty v okamihu, keď Oriflame odošle objednané Produkty alebo sa faktúra stane splatnou.  Pravidelnú platbu budete môcť kedykoľvek zrušiť tak, že prejdete na stránku svojho profilu a kliknete na záložku platobnej karty.

4.21.  Súhlasíte s tým, že budete dostávať elektronické faktúry. Vytlačené faktúry môžete od nás dostať kedykoľvek na požiadanie.

C. DODANIE A PRENOS RIZIKA

4.22.  Objednané Produkty je možné dodať iba na danom Území.

4.23.  Miesto dodania Produktov bude miesto, ktoré ste si zvolili vo svojej objednávke.

4.24.  Vašu objednávku spracujeme a dodáme čo najskôr, najneskôr však do 30 dní odo dňa jej potvrdenia z našej strany. Nezodpovedáme za oneskorené dodania spôsobené okolnosťami, ktoré nemôžeme ovplyvniť.

4.25.  Riziko straty Produktov a vlastnícke právo k Produktom na vás prechádzajú po ich dodaní.

4.26.  Spoločnosť Oriflame nebude zodpovedná za nedodanie, nesprávne alebo oneskorené dodanie objednávky spôsobené poskytnutím nesprávnych alebo neúplných osobných údajov z vašej strany.

4.27.  Vyhradzujeme si právo kedykoľvek jednostranne zrušiť vami zadanú objednávku, ak máme dôvodné podozrenie, že porušujete niektorú z týchto Podmienok.

D. ZHODA NAŠICH PRODUKTOV

4.28.  Zaručujeme, že Produkty Oriflame sú vyrobené v súlade s Pokynmi na správnu výrobnú prax pri výrobe kozmetických výrobkov podľa normy EN ISO 22716:2007 a Kódexom praxe Oriflame.5.    PRÁVO NA STORNOVANIE OBJEDNÁVOK

5.1.   Prísne dodržiavame pravidlá vrátenia Produktov platné na danom Území (ďalšie informácie nájdete v článku 5.3.).

5.2.   Bez toho, aby bolo dotknuté vaše právo stornovať akúkoľvek objednávku a vrátiť Produkt, by ste mali pri prevzatí dodávky skontrolovať jej obsah a uistiť sa, že neobsahuje žiadne Produkty, ktoré sa mohli poškodiť počas prepravy. Vy alebo osoba, ktorá preberá Produkty vo vašom mene, musí podať reklamáciu online na našej stránke alebo e-mailom na adresu info@oriflame.sk

5.3.   Právo na vrátenie tovaru a zaplatenej ceny

5.3.1.  Objednávku Produktov môžete stornovať bez uvedenia dôvodu počas obdobia uvedeného ďalej v článku 5.3.2. To znamená, že ak počas príslušného obdobia zmeníte názor alebo sa z akéhokoľvek iného dôvodu rozhodnete, že si Produkt nechcete ponechať, môžete nám oznámiť svoje rozhodnutie stornovať objednávku a získať finančnú náhradu.

5.3.2.   Objednávku môžete stornovať kedykoľvek aj po doručení nášho potvrdenia objednávky e-mailom najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa, keď ste sa stali fyzickým vlastníkom Produktu alebo posledného Produktu, ak ste si ich objednali viac.

5.3.3.   Objednávku môžete stornovať vyplnením reklamačného formuláru online a odošlete ho prostredníctvom našej webovej lokality, bezodkladne vám zašleme potvrdenie o prijatí tohto storna na trvalom nosiči údajov (napr. e-mailom). Možno si kópiu oznámenia o storne budete chcieť ponechať na účely vlastných záznamov. Vašou povinnosťou je len to, aby ste svoje právo na stornovanie uplatnili pred uplynutím lehoty na storno.

5.3.4.   Dostanete plnú náhradu ceny, ktorú ste zaplatili za Produkty, a všetkých príslušných poplatkov za dodanie uhradených z vašej strany (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vznikli, ak ste si vybrali iný spôsob dodania, ako je nami ponúkaný najlacnejší typ štandardného dodania). Z náhrady môžeme odpočítať stratu hodnoty všetkých dodaných Produktov, ak táto strata vznikla v dôsledku zbytočnej manipulácie s Produktmi z vašej strany. Ste zodpovední iba za prípadnú zníženú hodnotu Produktov vyplývajúcu z inej manipulácie, než je nevyhnutná z hľadiska zabezpečenia povahy, vlastností a funkcií Produktov. Náhradu, ktorú vám máme uhradiť, spracujeme čo najskôr a v každom prípade do (a) 14 kalendárnych dní odo dňa, keď od vás dostaneme všetky dodané Produkty, alebo (b) (ak sa to udeje skôr) 14 kalendárnych dní odo dňa, keď poskytnete dôkaz, že ste Produkty vrátili, alebo (c) ak sa nedodali žiadne Produkty, 14 kalendárnych dní odo dňa, keď ste nám poskytli oznámenie o storne. Ak ste nám vrátili Produkty z dôvodu ich závady alebo nesprávneho popisu, pozrite si článok 5.3.5.

5.3.5.   Ak ste nám vrátili Produkty z dôvodu ich závady alebo nesprávneho popisu, vrátime vám ich cenu v plnej výške vrátane všetkých platných poplatkov za dodanie a všetkých primeraných nákladov, ktoré vám vznikli pri vrátení Produktov.

5.3.6.   Peniaze vám môžeme vrátiť na kreditnú kartu, debetnú kartu alebo iným spôsobom, ktorý ste použili pri platbe, pokiaľ ste sa výslovne nedohodli inak; v každom prípade sa vám v dôsledku vrátenia peňazí nebudú účtovať žiadne poplatky.

5.3.7.   V prípade dodania Produktov:

5.3.7.1.   nám ich musíte vrátiť bez zbytočného odkladu, no v žiadnom prípade nie neskôr než do 7 kalendárnych dní odo dňa, keď ste stornovali objednávku/zrušili zmluvu. Táto lehota sa bude považovať za dodržanú, ak Produkty pošlete späť pred uplynutím 7-dňovej lehoty;

5.3.7.2.   pokiaľ Produkty nie sú chybné ani nesprávne opísané (v tomto prípade si pozrite článok 5.3.5.), budete znášať priame náklady na vrátenie Produktov na našu adresu; a

5.3.7.3.   máte zákonnú povinnosť mať produkty vo svojom vlastníctve a venovať im počas obdobia vlastníctva primeranú starostlivosť.

5.3.8.   Podrobnosti o vašom zákonnom práve na stornovanie a vysvetlenie, ako ho uplatniť, vrátane online formulára na vrátenie tovaru nájdete na našej webovej stránke.

5.3.9.   Našou zákonnou povinnosťou je dodávať Produkty, ktoré sú v súlade so zmluvou. Ako kupujúci budete mať vždy zákonné práva, pokiaľ ide o Produkty, ktoré sú chybné alebo nezodpovedajú opisu. Tieto zákonné práva nie sú dotknuté pravidlami vrátenia Produktov uvedenými v tomto článku 5.3. alebo v týchto Podmienkach. Informácie o vašich zákonných právach na danom Území vám poskytne Slovenská obchodná inšpekcia.

5.4.   Ďalej zaručujeme kvalitu každého Produktu, ktorý nesie názov Oriflame, a potvrdzujeme, že sme ho vyrobili alebo ho pre nás vyrobili tak, aby spĺňal najvyššie štandardy kvality. Sme presvedčení, že naše Produkty uspokoja našich zákazníkov vo všetkých smeroch. Z toho dôvodu poskytujeme ďalšiu záruku Oriflame, ktorá vám umožní akýkoľvek Produkt, s ktorým nie ste úplne spokojní, vymeniť alebo zaň získať náhradu v plnej výške. Nárok na náhradu si musíte uplatniť do 21 dní odo dňa prevzatia Produktu. Táto záruka sa nevzťahuje na žiadny úmyselne poškodený alebo nesprávne použitý Produkt. Pokiaľ sa neuvádza inak, vrátenie tovaru a zaplatenej ceny podľa tohto článku sa uskutoční v súlade s podmienkami stanovenými v predchádzajúcich odsekoch tohto článku 5.6.    POVINNOSTI BRAND PARTNERA ORIFLAME

6.1.   Brand Partneri kupujú a môžu používať alebo spotrebúvať Produkty Oriflame, resp. ich predávať vo svojom mene a na svoj účet. Ak sa rozhodnete obchodovať s Produktmi Oriflame, budete sa vždy považovať za nezávislú osobu a budete vždy konať ako nezávislá osoba (SZČO/živnostník) a nie ako zástupca alebo zamestnanec Oriflame. Pri uzatváraní zmlúv medzi Oriflame a inými Brand Partnermi a tretími stranami nemáte žiadne oprávnenie rokovať alebo vystupovať ako sprostredkovateľ. Nemáte ani žiadne oprávnenie nakupovať, predávať alebo vo všeobecnosti uzatvárať akékoľvek dohody v našom mene alebo v mene akejkoľvek inej spoločnosti v Skupine Oriflame. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nie ste „obchodným zástupcom“ v zmysle platných právnych predpisov na danom Území a pri ukončení tohto vzťahu nemáte nárok na náhradu alebo odškodnenie.

6.2.   Ak sa rozhodnete obchodovať s Produktmi Oriflame a/alebo vykonávať akúkoľvek z činností podľa Plánu odmien Brand Partnerov Oriflame, Pravidiel a postupov alebo Komerčných programov, musíte pre seba získať všetky povolenia a licencie a vo všeobecnosti vykonať všetky registrácie vyžadované právnymi predpismi platnými na danom Území vrátane akejkoľvek registrácie na účely ochrany údajov (pozri článok 6.6.), registrácie na účely dane a ohlasovacích povinností. Ste výhradne zodpovední za vykazovanie a platenie všetkých daní, ciel, príspevkov na sociálne zabezpečenie a poplatkov vzťahujúcich sa na tieto činnosti. Ste výhradne zodpovední za to, aby ste vo všetkých ohľadoch zaistili súlad vášho používania osobných údajov vašich Zákazníkov s vnútroštátnymi právnymi predpismi o ochrane údajov a súkromia (pozri články 6.6. – 6.13.).

6.3.   Umožňujeme vrátenie a výmenu Produktov uvedených v týchto Podmienkach z vašej strany, ako aj zo strany vašich Zákazníkov. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že je vašou povinnosťou informovať svojich Zákazníkov o ich práve na vrátenie Produktov a že zabezpečíte vrátenie všetkých Produktov v ich mene.

6.4.   Budete zachovávať imidž a povesť Oriflame. Nebudete robiť žiadne vyhlásenia ani vykonávať žiadne činnosti, ktoré by mohli poškodiť imidž Oriflame alebo Produktov. Budete podnikať zákonným a etickým spôsobom a o Produktoch alebo zárobkovej príležitosti v Oriflame nebudete tvrdiť nič nepravdivé, zavádzajúce ani prehnané.

6.5.   Beriete na vedomie, že ochranné známky Oriflame, náš obchodný názov a logo, naše online nástroje a naše databázy sú majetkom Oriflame a súhlasíte s tým, že ich žiadnym spôsobom neporušíte. Aby nedošlo k pochybnostiam, všetko, čo je obsiahnuté v dobrom mene Oriflame, pripadá Oriflame. Na našu žiadosť podpíšete takú dokumentáciu, akú budeme odôvodnene požadovať na potvrdenie týchto podmienok.

6.6.   Brand Partner súhlasí a akceptuje, že podmienky tejto Dohody a materiál v nej uvedený, ako je okrem iného Plán odmien pre Brand Partnerov Oriflame, Komerčné programy, Pravidlá a postupy vrátane Komerčných programov, naše databázy (ako je okrem iného akákoľvek databáza obsahujúca Osobné informácie) a naše online nástroje, sú chránené informácie a sú predmetom našich práv duševného vlastníctva. Brand Partner ich nesmie používať pri iných činnostiach, než sú činnosti povolené v tejto Dohode; to platí aj pre ich jednotlivé časti.

6.7.   Pokiaľ to vyplýva z podmienok príslušného Komerčného programu alebo Pravidiel a postupov, môžete mať nárok na príslušné výhody.

6.8.   Pri prezentácii Produktov Oriflame, obchodnej príležitosti Oriflame alebo akýchkoľvek propagačných alebo školiacich materiálov pre iných Brand Partnerov, za ktoré sa účtuje poplatok, budete striktne dodržiavať Pravidlá správania a Etický kódex.

Povinnosti týkajúce sa ochrany údajov

6.9.   Ako Brand Partner môžete získavať, zaznamenávať, používať a aktualizovať Osobné informácie. Ako nezávislý prevádzkovateľ týchto Osobných informácií zaručujete a súhlasíte, že budete dodržiavať všetky platné právne predpisy o ochrane údajov a súkromia. Podľa týchto právnych predpisov sa môže vyžadovať, aby ste sa zaregistrovali u príslušného Orgánu ochrany osobných údajov, pokiaľ nie ste od tejto povinnosti oslobodení, pričom musíte dodržiavať zásady ochrany údajov. Je vašou povinnosťou posúdiť, či je potrebné, aby ste sa zaregistrovali, a v prípade potreby sa zaregistrovať a dodržiavať zásady ochrany údajov.

6.10.  Ak chcete sponzorovať Zákazníka, aby sa stal Brand Partnerom, môžete získať Osobné informácie priamo od daného Zákazníka. Musíte dodržiavať naše postupy sponzorstva, ktoré vám priebežne poskytujeme, a zaistiť, aby boli všetky prípady používania Osobných informácií v súlade s platným právom.

6.11.  Predovšetkým musíte prijať vhodné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu Osobných informácií pred náhodným alebo nezákonným zničením alebo náhodnou stratou, zmenou, neoprávneným poskytnutím alebo prístupom, najmä ak je súčasťou spracovania prenos údajov prostredníctvom siete, ako aj pred všetkými ostatnými nezákonnými formami spracúvania. So zreteľom na súčasný stav techniky a náklady na jej zavedenie zaistia tieto opatrenia úroveň bezpečnosti primeranú rizikám spojeným so spracúvaním a povahou osobných informácií, ktoré sa majú chrániť.

6.12.  Hneď ako sa dozviete o akomkoľvek narušení bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu osobných informácií alebo prístupu k nim, oznámte to Oriflame e-mailom na adrese privacy@oriflame.com a vysvetlite povahu incidentu a dotknutých záznamov.

6.13.  Ak dostanete od Zákazníka alebo inej osoby, o ktorej spracúvate Osobné informácie, kedykoľvek žiadosť o uplatnenie práv v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov, musíte jej vyhovieť v rozsahu vyžadovanom podľa platného práva a v súlade so všetkými pravidlami, postupmi alebo školeniami, ktoré vám priebežne Oriflame poskytuje.

6.14.  Osobné informácie môžete spracúvať iba v súlade s oznámením o ochrane osobných údajov, ktoré poskytujeme Zákazníkom a ostatným Brand Partnerom Oriflame. Zaručujete a súhlasíte s tým, že po ukončení svojho vzťahu s Oriflame bez zbytočného odkladu zničíte všetky Osobné informácie, ktoré máte k dispozícii alebo pod svojou kontrolou.

6.15.  Výslovne sa zriekame zodpovednosti za akékoľvek sankcie, náklady, poplatky a celkove akékoľvek výdavky, ktoré vám môžu vzniknúť v dôsledku akéhokoľvek porušenia platných právnych predpisov o ochrane údajov a súkromia.

Marketingové a komerčné oznámenia

6.16.  Musíte sa Zákazníkov výslovne opýtať, či si prajú od vás dostávať marketingové oznámenia o Produktoch Oriflame, a pred ich odoslaním musíte získať potvrdzujúci súhlas. Musíte viesť záznamy o marketingových preferenciách jednotlivých príjemcov vašich marketingových oznámení, ktorých súčasťou sú záznamy o dátume poskytnutia súhlasu a jazyku, na ktorom ste sa dohodli. Každé marketingové oznámenie, ktoré odošlete, musí príjemcu informovať o jeho práve na zrušenie zasielania budúcich oznámení a o spôsobe uplatnenia tohto práva, ako aj o tom, že ak si bude želať zrušiť zasielanie, má vás informovať e-mailom. Súhlasíte a zaručujete, že budete rešpektovať preferencie jednotlivých príjemcov takýchto oznámení.

6.17.  Naše online nástroje vám môžu umožniť využívať Osobné informácie o Zákazníkoch na zasielanie marketingových a iných komerčných oznámení v súlade s týmito podmienkami:

6.17.1.  ak sa chce Zákazník stať Brand Partnerom, musíte ho sponzorovať, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak,

6.17.2.  marketingové a iné komerčné oznámenia sa musia týkať iba Produktov Oriflame,

6.17.3.  komerčné alebo marketingové oznámenie musí byť ako také jasne identifikovateľné,

6.17.4  oznámenie obsahuje vaše meno a kontaktné údaje ako odosielateľa komerčného oznámenia a platnú e-mailovú adresu (a/alebo iný prostriedok, napr. prepojenie na zrušenie zasielania), pomocou ktorých vás Zákazník môže kontaktovať, aby vás informoval o tom, že sa rozhodol zrušiť zasielanie ďalších marketingových oznámení,

6.17.5.  marketingové oznámenia sa nesmú zasielať Zákazníkom, ktorí sa rozhodli odhlásiť z ich odberu,

6.17.6.  propagačné ponuky, napr. zľavy, prémie a darčeky, ak ich zasielanie umožňuje platné právo, musia byť ako také jasne identifikovateľné, a podmienky, ktoré sa majú splniť na ich získanie, musia byť ľahko dostupné a musia sa prezentovať jasne a jednoznačne, a

6.17.7.  obsah takýchto komerčných a marketingových oznámení je v súlade s týmito Podmienkami a so všetkými platnými zákonmi týkajúcimi sa komerčných oznámení.

6.18.  Za žiadnych okolností nesmiete zasielať marketingové alebo iné komerčné oznámenia v mene Oriflame.7.   POVINNOSTI ORIFLAME

7.1.  Všetky produkty, ktoré si objednáte, vám dodáme podľa ich dostupnosti.

7.2.  Výslovne vylučujeme akúkoľvek zodpovednosť súvisiacu s Produktmi, ktorých je nedostatok alebo nie sú na sklade.

7.3.  V prípade splnenia podmienok tejto Dohody a vašich záväzkov podľa zákonov na danom Území získate všetky výhody/platby, ktoré vám prináležia, priamo od nás, iného subjektu Oriflame alebo externého poskytovateľa v súlade s platným Plánom odmien Brand Partnerov Oriflame.8.   UKONČENIE

8.1.  Vaše členstvo a Dohodu s Brand Partnerom môžeme ukončiť s 1- mesačnou výpovednou lehotou alebo s okamžitou účinnosťou v niektorom z týchto prípadov:

8.1.1.  ak oznámite alebo poskytnete Osobné údaje, ktoré sú vecne nepresné alebo nepravdivé;

8.1.2.  ak je na akomkoľvek súde podaný návrh na váš konkurz alebo ak nám nedokážete splatiť svoje splatné dlhy;

8.1.3.  ak sa dopustíte porušenia ktoréhokoľvek z ustanovení Dohody s Brand Partnerom, ktoré nie je možné napraviť, alebo v prípade porušenia ktoréhokoľvek z ustanovení Etického kódexu a Pravidiel správania;

8.1.4.  ak sa dopustíte porušenia ktoréhokoľvek z ustanovení Dohody s Brand Partnerom vrátane dokumentov, ktoré sú v nej uvedené, alebo v prípade porušenia, ktoré je možné napraviť, toto porušenie nenapravíte do 14 dní odo dňa doručenia nášho písomného oznámenia;9.   VYBAVOVANIE REKLAMÁCIÍ

9.1.  Postup Oriflame pri vybavovaní reklamácií je uvedený v Pravidlách správania.

9.2.  Akúkoľvek reklamáciu, otázku alebo žiadosť môžete kedykoľvek podať na našej stránke ako online reklamáciu alebo nám napísať na adresu info@oriflame.sk alebo nájsť v Centre podpory. Ak nie ste spokojní s odpoveďou Centra podpory zákazníkov Oriflame, môžete sa obrátiť na správcu kódexu Združenie priameho predaja (ZPP).10.   KÓDEX SPRÁVANIA

Oriflame prísne dodržiava Kódex správania Združenie priameho predaja (ZPP), Code of Conduct of Seldia (SELDIA Code of Conduct 2021) a Svetovej federácie asociácií priameho predaja (WFDSA) (Etický kódex WFDSA týkajúci sa priameho predaja).  Oriflame vyžaduje, aby jej Brand Partneri prísne dodržiavali tieto kódexy, ktoré sa ďalej implementovali do Etického kódexu a Pravidiel správania Oriflame. Kópie týchto dokumentov vám môže poskytnúť aj Centrum podpory zákazníkov na e-mailovej adrese info@oriflame.sk11.   CHYBY A OPRAVY

Aj keď vynakladáme primerané úsilie na to, aby táto webová lokalita obsahovala presné a aktuálne informácie, nezaručujeme ani nevyhlasujeme, že sa na tejto webovej lokalite nevyskytnú chyby. Chyby zadávania údajov alebo iné technické problémy môžu mať niekedy za následok zobrazenie nepresných informácií. Vyhradzujeme si právo opraviť na našej lokalite všetky nepresnosti alebo typografické chyby vrátane cien a dostupnosti produktov a služieb a za tieto chyby nenesieme žiadnu zodpovednosť. Kedykoľvek môžeme vykonať vylepšenia a/alebo zmeny funkcií, funkčnosti alebo obsahu tejto lokality. Ak vidíte akékoľvek informácie alebo opis, ktoré sú podľa vás nesprávne, kontaktujte Centrum podpory zákazníkov.12.   PREPOJENIA A ONLINE NÁSTROJE

12.1 Môžeme poskytovať prepojenia na webové lokality alebo zdroje tretích strán. Poskytnutie týchto prepojení z našej strany nepredstavuje schválenie žiadnych informácií, produktov ani služieb, ku ktorým získate prostredníctvom týchto prepojení prístup. Nenesieme zodpovednosť za obsah ani vzhľad žiadnej časti internetu vrátane iných webových lokalít, na ktoré môže táto lokalita obsahovať prepojenie alebo ku ktorým môžete prostredníctvom nej získať prístup. Informujte nás o všetkých chybách alebo nevhodnom materiáli, ktoré nájdete na webových lokalitách navštívených na základe prepojenia z tejto lokality.

12.2  Počas vášho členstva sa môžete zúčastniť v kampaniach náboru zákazníkov použitím jedného alebo viacerých online nástrojov, systémov alebo softvéru (“Online Nástroje”). Je vám udelená neexkluzívna, neprenosná a obmedzená licencia na použitie online nástrojov v spojení s vaším členstvom. Účasť v kampani náboru zákazníkov, vrátane akýchkoľvek výhod získaných z nich, je podmienené dodržiavaním tejto Dohody s Brand Partnerom a akýchkoľvek platných Pravidiel a Postupov. Oriflame nezaručuje ani neručí za dostupnosť alebo presnosť Online Nástrojov používaných vo vzťahu ku kampaniam náboru zákazníkov. Oriflame si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia automaticky aktualizovať, vylepšovať, všeobecne zmeniť alebo odstrániť akúkoľvek kampaň náboru zákazníkov a/alebo akýkoľvek z Online nástrojov.13.   VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

13.1.  Vaša Dohoda s Brand Partnerom vrátane týchto Podmienok sa riadi právnymi predpismi platnými na danom Území a o všetkých sporoch vyplývajúcich z Dohody s Brand Partnerom a týchto Podmienok alebo vzniknutými v súvislosti s nimi rozhodujú iba príslušné súdy na danom Území. Súdy na danom Území budú mať právomoc nevýhradného charakteru.

13.2.  Ak sa akékoľvek ustanovenie Podmienok považuje za nezákonné, neplatné alebo z akéhokoľvek dôvodu nevymáhateľné, jeho neplatnosť neovplyvní platnosť ostatných ustanovení Podmienok.

13.3.  Neschopnosť Oriflame vymôcť si akékoľvek ustanovenie uvedené v týchto Podmienkach sa nebude považovať za zrieknutie sa jeho vymožiteľnosti.

13.4.  Ako nezávislý Brand Partner beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že si vyhradzujeme právo jednostranne revidovať, upravovať alebo doplniť vašu Dohodu s Brand Partnerom- vrátane týchto Podmienok, Plánu odmien Brand Partnerov (vrátane Etického kódexu a Pravidiel správania), ako aj ktoréhokoľvek z našich Komerčných programov a Pravidiel a Postupov. Doplnenia vašej Dohody s Brand Partnerom môžu vyplývať z (i) úprav požadovaných trhovými podmienkami; (ii) zmien platných zákonov a predpisov; (iii) zmien kompenzačných plánov Oriflame; (iv) reorganizácie podnikateľskej a obchodnej štruktúry Oriflame; (v) zmien požiadaviek procesu registrácie a registrácie; (vi) zmien akéhokoľvek kódexu a pravidiel, ktoré poskytli priame predajné asociácie, ktoré Oriflame dodržiava; a (vii) akýchkoľvek iných zmien ovplyvňujúcich model podnikania Oriflame. Akákoľvek revízia, úprava alebo doplnenie týchto Podmienok sa zverejní na našej webovej stránke a/alebo bude odoslaná na váš registrovaný e-mail a stane sa účinnou odo dňa, ktorý bude uvedený v takom zverejnení/upozornení, ale nie menej než za 30 dní. Zodpovednosť za priebežné získavanie informácií o všetkých takýchto zmenách nesiete vy.

13.5.  Prijatie akýchkoľvek podobných zmien z vašej strany je podmienkou, aby ste mohli aj naďalej pôsobiť ako Brand Partner vrátane budúceho používania lokality a objednávania Produktov na tejto lokalite. Ak budete pokračovať v objednávaní Produktov aj po zavedení zmien, budeme to považovať za ich prijatie z vašej strany, inak môžeme vyžadovať váš výslovný súhlas. V prípade, že takéto zmeny neakceptujete do 2 mesiacov po vykonaní zmien, bude vaša Dohoda s Brand Partnerom okamžite ukončená. Súhlasíte, že takýto termín je dostatočný a výslovne sa vzdávate akejkoľvek kompenzácie za takéto ukončenie.

13.6  Oriflame môže priradiť alebo preniesť túto Dohodu alebo akúkoľvek jej časť na akúkoľvek spoločnosť skupiny Oriflame.

13.7.  Môžeme vám zasielať upozornenia, oznámenia, e-maily, priamu poštu a vo všeobecnosti s vami komunikovať. Svoje preferencie týkajúce sa našich marketingových oznámení môžete kedykoľvek aktualizovať prihlásením sa do svojich používateľských nastavení. Prijatím týchto Podmienok súhlasíte s tým, že vám Oriflame bude zasielať prípadné ďalšie informácie/oznámenia týkajúce sa vašej zmluvy a/alebo vašich objednávok na trvalom, inom než papierovom nosiči údajov (t. j. e-mailom alebo akýmkoľvek iným prostriedkom adresovaným osobne vám, ktorý vám umožní uchovávať tieto informácie spôsobom prístupným na budúce použitie na dostatočne dlhé obdobie a umožní vám aj to, aby ste tieto informácie mohli kopírovať v nezmenenej podobe).

13.8.  Akékoľvek oznámenie, ktoré sa doručí doporučenou poštou cez noc alebo zaslaním listu prvej triedy na adresu strany uvedenej v tejto Dohode alebo na inú adresu, ktorú priebežne oznámi jedna strana druhej strane, bude mať za následok začiatok plynutia výpovednej lehoty, ktorá (i) v prípade doručenia doporučenou poštou cez noc začína plynúť odo dňa po odoslaní tohto oznámenia a (ii) v prípade zaslania listu prvej triedy od druhého pracovného dňa po odoslaní tohto oznámenia. Ak sa oznámenie podá iným spôsobom, výpovedná lehota začína plynúť dňom skutočného prevzatia oznámenia.

13.9.  Podmienky uvedené v tomto dokumente majú prednosť pred ostatnými dokumentmi uvedenými v týchto Podmienkach.

 

14.   OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

14.1  Informácie o tom, ako spracovávame vaše údaje môžete nájsť v Oznámenie o ochrane osobných údajov v spoločnosti Oriflame.

14.2.  Zaväzujeme sa zachovávať dôvernosť a bezpečnosť všetkých Osobných údajov (aj keď si vyhradzujeme právo poskytnúť tieto informácie v prípadoch uvedených ďalej). Budeme ich uchovávať na zabezpečenom serveri a budeme v plnom rozsahu dodržiavať všetky platné priebežne prijaté právne predpisy o ochrane údajov a spotrebiteľov.

14.3  Ďalšie relevantné informácie o ORIFLAME SLOVAKIA s.r.o. sú uvedené nižšie.

Názov: ORIFLAME SLOVAKIA s.r.o.

Adresa: Staromestská 3, 811 03 Bratislava

Kontaktné údaje: telefón: +421 2 330 56780 e-mail: info@oriflame.sk

Obchodný alebo iný verejný register: Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka 4912/B, IČO: 31348751

IČ pre DPH: SK2020319290

 

15.   KONTAKTUJTE NÁS

V prípade akýchkoľvek záležitostí týkajúcich sa vašej Dohody s Brand Partnerom vrátane týchto podmienok sa na nás obráťte e-mailom na adrese info@oriflame.sk alebo prostredníctvom CHATu na stránke www.oriflame.sk. Vyvinieme maximálne úsilie na to, aby sme vyriešili záležitosti, ktoré vás znepokojujú, a odstránili všetky problémy, na ktoré nás upozorníte.

Posledná aktualizácia: 18/12/2023